Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Revizija

  Poslovanje Občine Idrija v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije v objekt za vrtec

  Zadnja sprememba:
  6. 12. 2016

  Podatki o reviziji

  Revidiranec/ci:

  Cilj revizije:

  Izrek mnenja o:

  • pravilnosti poslovanja občine pri izvedbi investicije v objekt za vrtec do 31. 12. 2014
  • smotrnosti poslovanja občine pri izvedbi investicije v objekt za vrtec do 31. 12. 2014

  Revidirano obdobje:
  od začetka dejanj, ki so potrebna za gradnjo objekta za vrtec, do 31. 12. 2014.

  Sklep o reviziji:
  Številka sklepa: 324-6/2015/3
  Datum: 11. 3. 2015

  Opombe:

  Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Idrija v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije v objekt za vrtec

  Deli vsebino

  Pravilnost in smotrnost poslovanja občin v delu, ki se nanaša na izvedbo investicij v objekte za vrtec

  Računsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja šestih občin (Občina Ajdovščina, Občina Brežice, Občina Cerknica, Občina Idrija, Občina Medvode in Občina Ribnica) v delu, ki se nanaša na izvedbo investicij v objekte za vrtec do 31. 12. 2014.

  Glede pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na izvedbo investicij v objekte za vrtec, je eni občini (Občina Idrija) izreklo pozitivno mnenje, trem občinam (Občina Ajdovščina, Občina Brežice in Občina Cerknica) je izreklo mnenje s pridržkom, dvema občinama (Občina Medvode in Občina Ribnica) pa je izreklo negativno mnenje.

  Pri pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na izvedbo investicij v objekte za vrtec, v občinah, vključenih v revizije, je računsko sodišče preverilo načrtovanje odhodkov v proračunih občine in poročanje o realiziranih odhodkih v zaključnih računih proračuna občine ter vse postopke javnega naročanja, ki so povezani z izvedbo investicije v objekt za vrtec (za projektno dokumentacijo, gradnjo, opremo, nadzor in druge storitve). Pomembne nepravilnosti se nanašajo predvsem na pripravo proračunskih aktov (nepopolne obrazložitve finančnih načrtov občin v proračunih in rebalansih proračunov občin, nepopolne obrazložitve zaključnih računov proračunov občin) in izvedbo postopkov oddaje javnih naročil (neustrezen postopek, oddaja dodatnih del brez postopka, način uporabe meril ni bil razviden), ugotovili pa smo tudi nekatere druge pomembne nepravilnosti (oddaja del oziroma storitev brez sklenitve pogodbe oziroma naročilnice ter sklenitev pogodbe po izvedbi del oziroma opravljeni storitvi, pridobitev neustreznih finančnih zavarovanj, nespoštovanje zakonskih plačilnih rokov ter različne nepravilnosti, povezane z vključitvijo podizvajalcev).

  Računsko sodišče je glede smotrnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na izvedbo investicij v objekte za vrtec, petim občinam (Občina Ajdovščina, Občina Brežice, Občina Cerknica, Občina Idrija in Občina Ribnica) izreklo mnenje, da so delno uspešno in delno učinkovito izvedle investicijo v objekt za vrtec, eni občini (Občina Medvode) pa je izreklo mnenje, da je neuspešno in delno učinkovito izvedla investiciji v objekta za vrtec. 

  Za izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na izvedbo investicij v objekte za vrtec, je računsko sodišče proučilo pet področij, in sicer dolgoročno načrtovanje, spremljanje stanja na področju predšolske vzgoje, načrtovanje izvedbe investicije v objekt za vrtec, izvedbo investicije v objekt za vrtec ter stanje po izvedeni investiciji v objekt za vrtec. Ugotovilo je, da nobena od šestih občin ni sprejela enotnega strateškega dokumenta, v katerem bi opredelila dolgoročno vizijo razvoja občine na področju predšolske vzgoje, ter da občine pri izbiri oblike zagotavljanja predšolske vzgoje ter izbiri načina izvedbe in variante investicije niso izhajale iz jasno opredeljenih dolgoročnih ciljev. Tudi spremljanje stanja na področju predšolske vzgoje je bilo v vseh občinah pomanjkljivo. Obrazložitve proračunov občin, ki bi lahko bile podlaga občinskemu svetu za odločanje o nadaljnjih aktivnostih na področju predšolske vzgoje, niso bile popolne, saj med drugim niso bili jasno opredeljeni splošni cilji projekta ter ovrednoteni kazalniki za merjenje teh ciljev. Občinski svet pred sprejemom odločitve o izvedbi investicije tudi ni bil seznanjen z različnimi variantami izvedbe investicije oziroma s stroški in koristmi posamezne variante, saj nobena od šestih občin ni proučila različnih variant izvedbe investicije, ampak je iz vsebine dokumentov investicijske dokumentacije razvidno, da so bili ti prilagojeni izbrani varianti izvedbe investicije. Tudi obrazložitve zaključnih računov proračunov občin niso bile popolne, saj so večinoma vsebovale le podatke o porabljenih sredstvih ter izvedenih aktivnostih v posameznem letu. Računsko sodišče je ugotovilo, da se tudi po izvedbi investicije v objekt za vrtec v nekaterih občinah predšolska vzgoja še vedno izvaja v prostorih, ki v osnovi niso namenjeni izvajanju predšolske vzgoje, ter da še vedno ni dosežen predpisan standard glede igralnih površin na otroka v vseh objektih, namenjenih predšolski vzgoji, zato bodo občine morale razmisliti o nadaljnjih investicijah v objekte za vrtec.

  Posamezni občini je podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Od občin ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi. 

  Računsko sodišče je pripravilo tudi zbirno poročilo o pravilnosti in o smotrnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na izvedbo investicij v objekte za vrtec, v katerem je predstavilo podatke o izvedenih investicijah v objekte za vrtec v občinah, vključenih v revizije, ter izpostavilo nekatere skupne in druge pomembne ugotovitve. V zbirnem poročilu je računsko sodišče izpostavilo tudi nekatere ključne dejavnike (obseg sredstev za izvedbo investicije, strateško in proračunsko načrtovanje, priprava dokumentov investicijske dokumentacije, čas trajanja izvedbe investicije), ki so bili prepoznani na podlagi opravljenih revizij ter analize podatkov o izvedenih investicijah v objekte za vrtec v občinah, vključenih v revizije, ter jih umestilo v širši kontekst izvajanja predšolske vzgoje v vseh občinah v Republiki Sloveniji ter organizacije tega področja na nacionalni ravni. Računsko sodišče je podalo priporočila občinam, vključenim v revizije, za izboljšanje poslovanja, ki so lahko koristna usmeritev tudi drugim občinam, ter ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo, da bi se izboljšalo upravljanje z javnimi sredstvi na področju gradnje objektov, namenjenih predšolski vzgoji.

  Deli vsebino