Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Muta

Zadnja sprememba:
13. 11. 2020

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in na doseganje ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017

Revidirano obdobje:
2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-8/2018/3
Datum: 29. 5. 2018

Opombe:

Zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Muta

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Občine Muta v delu, ki se nanaša na zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017. Proučilo je vzpostavitev pogojev za zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, spremljanje in poročanje o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter spremljanje in poročanje o izvedenih aktivnostih ter o stanju in doseganju ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter izreklo mnenje, da je občina pri zagotavljanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ravnala neučinkovito.

Občina je v Strategiji razvoja Občine Muta 2014–2020 opredelila cilje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode le pri 2 razvojnih projektih, ni pa jih opredelila v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Muta za obdobje od 2014 do 2017, v njem pa tudi ni opredelila ocenjene vrednosti investicij in predvidenih virov financiranja za posamezne investicije ter zahtev in rokov za izpolnitev zahtev v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode na območjih izven aglomeracij. Občina je v letu 2017 zagotovila sredstva ter opredelila predvidene vire in namenske prejemke za financiranje infrastrukture javne službe, ni pa opredelila ciljev in kazalnikov za merjenje doseganja ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. V Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Muta je občina opredelila način in obliko zagotavljanja javne službe ter večinoma določila vse obvezne storitve in druge naloge javne službe ter ukrepe za izvajanje javne službe, ki pa niso povsem prilagojeni storitvam, drugim nalogam in ukrepom, opredeljenim v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, veljavni v letu 2017. Od JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA RADLJE OB DRAVI d.o.o. je pridobila Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 2017, ki ni bil pripravljen za obdobje 4 koledarskih let, ni vseboval podpisa odgovorne osebe izvajalca javne službe in vseh prilog ter ni bil vsebinsko ustrezen, občina pa nanj ni imela pripomb in od izvajalca javne službe ni zahtevala dopolnitev, ampak ga je župan potrdil, občinski svet pa ga ni obravnaval in potrdil.

Občina ni določila odgovorne osebe in ni opredelila nalog in aktivnosti za spremljanje izvajanja storitev javne službe, primerjave med dejansko opravljenimi in načrtovanimi storitvami v letu 2017 pa občina ni mogla izvesti, ker ni zagotovila pogojev za spremljanje. Občina ni spremljala aktivnosti izvajalca javne službe pri omogočanju priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje, ni preverila pravočasnosti in celovitosti priključitve objektov na javno kanalizacijsko omrežje, ni raziskala vzrokov za veliko število nepriključenih objektov na javno kanalizacijsko omrežje Muta–Gortina in ni sprejela ukrepov za izboljšanje stanja. Občina občinskemu svetu ni poročala o izvajanju in opravljenih storitvah javne službe v letu 2017, je pa vzpostavila sistem, ki občanom omogoča izraziti morebitno nezadovoljstvo z izvajanjem storitev javne službe.

Občina ni določila odgovorne osebe in ni opredelila nalog za spremljanje izvedenih aktivnosti in doseganja ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Poleg tega ni mogla spremljati doseganja ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017, ker v proračunskih dokumentih za leto 2017 in v izvedbenem dokumentu ni določila ciljev, v strateškem razvojnem dokumentu pa jih je opredelila le pri 2 razvojnih projektih. Občina je v letu 2017 deloma spremljala izvedene aktivnosti, ni pa spremljala in primerjala stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na začetku in na koncu leta 2017. Iz dokumentacije občine je mogoče razbrati, da sta bili na dan 31. 12. 2017 delno opremljeni obe aglomeraciji, občina pa ni raziskala in pojasnila razlogov za odstopanje med izvedenimi in v operativnem programu načrtovanimi aktivnostmi na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter za nedoseganje rokov opremljanja obeh aglomeracij, poleg tega tudi ni navedla potrebnih ukrepov za doseganje ciljev opremljanja aglomeracij. Občina je občinskemu svetu poročala o izvedenih aktivnostih na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017, ni pa mu poročala o stanju in doseganju ciljev. Ministrstvu za okolje in prostor je poročala o doseženih oskrbovalnih standardih na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na dan 31. 12. 2017, vendar pa so bili podatki napačni. Poročila o doseženih oskrbovalnih standardih na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na dan 31. 12. 2016 pa občina ni predložila.

Računsko sodišče je Občini Muta podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih neučinkovitosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih neučinkovitosti v prihodnje.

Deli vsebino