Skoči do osrednje vsebine

Revizija

Izvajanje stanovanjske politike v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2021

Zadnja sprememba:
30. 3. 2023

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pri izvajanju stanovanjske politike v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2021.

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2021

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-4/2021/7
Datum: 7. 4. 2021

Opombe:

Izvajanje stanovanjske politike v Republiki Sloveniji

Računsko sodišče je izvedlo revizijo, v kateri je preverilo, ali so bili Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor in Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) učinkoviti pri izvajanju Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25).

Na podlagi izvedene revizije računsko sodišče meni, da izvajanje stanovanjske politike v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2021 ni bilo učinkovito.

 

Računsko sodišče je ugotovilo, da vlada in ministrstvo nista pripravila in sprejela vseh podlag za učinkovito izvajanje stanovanjske politike. Evidenca javnih najemnih stanovanj, ki bi predstavljala podlago za načrtovanje gradenj novih javnih najemnih stanovanj, ni bila vzpostavljena, poleg tega pa ministrstvo ni izvedlo aktivnosti, ki bi omogočile vzpostavitev evidence praznih stanovanj in evidence nelegalnih gradenj, ter ni izvedlo aktivnosti, ki bi po 1. 1. 2018 ohranile popolno evidenco najemnih poslov s stanovanjskimi nepremičninami. Ker evidenca praznih stanovanj ni bila vzpostavljena, evidenca najemnih poslov pa ni popolna, namen ReNSP15-25, da se z ureditvijo teh evidenc vzpostavi podlaga za finančne obremenitve za lastnike nenaseljenih stanovanj in sankcije za lastnike stanovanj, ki ta oddajajo nelegalno, ni dosežen.

Vlada Sveta za stanovanjsko politiko kot glavnega telesa za sprejemanje odločitev za izvajanje zastavljenih dolgoročnih ciljev na stanovanjskem področju ni ustanovila. Poleg tega pa ministrstvo ni zagotovilo delovanja Stanovanjskega sveta, ki bi spremljal izvajanje ReNSP15-25.

Vlada in ministrstvo nista pripravila in sprejela vseh predlogov predpisov, njihovih sprememb ali dopolnitev. Ministrstvo je predloga Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona pripravilo 4 oziroma 5 let po rokih, ki so bili načrtovani v ReNSP15-25. Ministrstvo je osnutek novega Stanovanjskega zakona pripravljalo od leta 2017 do leta 2020, priprava pa se ni zaključila, ker je bila v letu 2020 sprejeta odločitev o pripravi sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ta pa ne vsebuje vseh v ReNSP15-25 predvidenih sprememb.

Sredstva za izvedbo nacionalnega stanovanjskega programa je dolžna zagotoviti država, vendar ministrstvo ni pristopilo k pripravi rešitev za vzpostavitev sistemskega vira financiranja ReNSP15-25, k temu pa ga ni pozvala niti vlada. Hkrati vlada glede uvedbe davka na nepremičnine ni delovala na način, predviden v ReNSP15-25, v letu 2020 pa je odločila, da ga ne bo uvedla.

Pri izvajanju projektov, ki so predvideni v ReNSP15-25, vlada in ministrstvo nista bila učinkovita, SSRS pa je bil delno učinkovit. Projekti so se izvajali v okviru naslednjih ukrepov: uresničevanje večje varnosti najemnih razmerij, nova najemninska politika, shema za mlade in zagotovitev pogojev za energetsko prenovo stanovanjskega fonda. Pri preveritvi izvajanja ukrepov je računsko sodišče med drugim ugotovilo, da se je javna služba za najemniško upravljanje na SSRS pričela izvajati 1. 1. 2022, čeprav je bilo v ReNSP15-25 predvideno, da bo vzpostavljena v letu 2016.

Sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakon (SZ-1E) ni odpravil neprofitnega najema in subvencij najemnin ter ni uvedel stroškovne najemnine in stanovanjskega dodatka, ki bi moral biti po mnenju računskega sodišča del socialne politike Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in bi moral veljati za vse upravičence do javnih najemnih stanovanj.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je SSRS pripravljal poročila o izvajanju stanovanjske politike, kljub temu pa spremljanje izvajanja stanovanjske politike in ugotavljanje doseganja ciljev ni bilo učinkovito, saj vlada in ministrstvo teh nalog nista izvedla učinkovito. SSRS je ministrstvu redno pošiljal letna in polletna poročila, v katerih so bili predstavljeni opisi opravljenega dela in aktivnosti SSRS, vendar ministrstvo, razen od SSRS, od drugih nosilcev aktivnosti ni zbiralo podatkov, potrebnih za učinkovito spremljanje stanja na stanovanjskem področju. Ministrstvo je vladi letno poročalo le o izvedenih aktivnostih SSRS in ministrstva, letne informacije za vlado o izvajanju ReNSP15-25 pa ne vsebujejo podatkov o izvedenih aktivnostih drugih nosilcev ReNSP15-25.

V ReNSP15-25 je načrtovano, da bo v Republiki Sloveniji do leta 2025 na razpolago 33.000 najemnih stanovanj v javni lasti (stanovanja SSRS, občin in občinskih stanovanjskih skladov). Uresničevanje doseganja tega cilja močno zaostaja in ga bo po oceni računskega sodišča težko doseči. Na podlagi pridobljenih podatkov je računsko sodišče ugotovilo, da se je v obdobju od leta 2011 do 30. 6. 2021, torej v 10 letih in pol, ocenjeno število najemnih stanovanj v javni lasti povečalo zgolj za 2.748. Ob koncu obdobja, na katero se nanaša revizija, pa je bilo na razpolago 24.263 teh stanovanj. Ob upoštevanju povprečne vrednosti novega stanovanja bi bilo po oceni računskega sodišča za 8.737 manjkajočih stanovanj treba zagotoviti 1.092.125.000 EUR finančnih sredstev – ob predpostavki, da bodo vsa stanovanja pridobljena z izgradnjo in ne v okviru javne službe za najemniško upravljanje.

Vlada v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni sprejela novega akcijskega načrta za obdobje po letu 2020, saj ga ministrstvo ni pripravilo, poleg tega pa vlada ministrstva ni pozvala k pripravi analize podatkov, na podlagi katere bi ministrstvo pripravilo nov akcijski načrt za obdobje po letu 2020, kot določa ReNSP15-25.

Računsko sodišče je od vlade in ministrstva zahtevalo predložitev odzivnega poročila in jima podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

 

Logotip Cilji trajnostnega razvoja
Deli vsebino