Skoči do osrednje vsebine

Zakon o volilni in referendumski kampanji

(ZVRK)

29. člen

(1) Računsko sodišče v šestih mesecih po roku za zaprtje transakcijskega računa opravi revizijo pri tistih organizatorjih volilne kampanje, ki imajo na podlagi tega zakona pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

(2) Računsko sodišče lahko v šestih mesecih po roku za zaprtje transakcijskega računa opravi revizijo pri organizatorjih volilne kampanje za referendum na državni ravni. 

(3) Računsko sodišče lahko v roku iz prvega in drugega odstavka tega člena opravi revizijo tudi pri organizatorju volilne kampanje na volitvah za člane predstavniškega in individualno voljenega organa lokalne skupnosti ter za referendum na lokalni ravni. 

(4) Organizator volilne kampanje, pri katerem se opravlja revizija, državni organi, organi lokalnih skupnosti, AJPES, banke in hranilnice, v katerih so organizatorji volilne kampanje odprli posebne transakcijske račune, izvajalci storitev in prodajalci blaga, ki so opravili storitve oziroma dobavili blago organizatorju volilne kampanje, so dolžni računskemu sodišču na zahtevo brezplačno predložiti listine, potrebne za izvedbo revizije, dati pojasnila ter omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige in evidence. Če računsko sodišče ugotovi obstoj tveganj, da organizator volilne kampanje v poročilu iz 18. in 19. člena tega zakona ni prikazal oziroma ni pravilno prikazal vseh podatkov, lahko zahteva pojasnila, podatke ali listine, ki so potrebne za izvedbo revizije, tudi od drugih oseb. Računsko sodišče za potrebe izvedbe revizije osebne podatke zbira neposredno od oseb in iz zbirk osebnih podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

30. člen

(1) Z revizijo iz 29. člena tega zakona računsko sodišče preizkusi: 

1. višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom, 
3. ali so podatki, ki jih je organizator volilne kampanje navedel v poročilih iz 18. in 19. člena tega zakona, točni.

(2) Računsko sodišče lahko na podlagi javno objavljenih poročil iz 18. in 19. člena tega zakona zahteva, da organizator volilne kampanje v primernem roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni, dopolni poročilo, če ni sestavljeno v skladu z 18. in 19. členom tega zakona in ga ponovno predloži AJPES.

(3) Ko je revizijsko poročilo računskega sodišča dokončno, se objavi na spletnih straneh računskega sodišča in državnega zbora oziroma lokalne skupnosti. 

(4) Računsko sodišče dokončno revizijsko poročilo pošlje državnemu zboru oziroma lokalni skupnosti.

Povezava na celotno besedilo Zakona o volilni in referendumski kampanji.