Skoči do osrednje vsebine

Zakon o političnih strankah

(ZPolS)

24.a člen

Stranki, ki v roku iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona AJPES ne predloži letnega poročila za preteklo poslovno leto, računsko sodišče izda sklep o ustavitvi financiranja iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, dokler ne izpolni obveznosti. Zoper sklep računskega sodišča ni mogoča pritožba, dopusten pa je upravni spor.

24.b člen

Revizije pravilnosti poslovanja strank opravlja računsko sodišče. Računsko sodišče v obdobju štirih let, ki sledijo letu, v katerem so bile izvedene volitve poslank in poslancev v državni zbor in članic in članov v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti, opravi revizijo pri vseh strankah, ki so letno prejele ali bile upravičene do prejema sredstev iz državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, pri čemer je dolžno opraviti revizijo, če je stranka prejela sredstva v višini najmanj 100.000 eurov, revizijo poslovanja ostalih strank pa lahko opravi, če je izvedbo revizije predlagal organ, pristojen za preprečevanje korupcije, če so bile pri poslovanju ugotovljene nepravilnosti ali če računsko sodišče na podlagi lastnih zaznav oceni tveganja za morebitne nepravilnosti. Pri opravljanju revizij pravilnosti poslovanja političnih strank računsko sodišče ravna skladno s pooblastili in po postopku, ki ga določata ta zakon in zakon, ki ureja pristojnosti računskega sodišča.

Stranka, pri kateri se opravlja revizija, državni organi, organi lokalnih skupnosti, AJPES, izvajalci plačilnega prometa, pri katerih imajo stranke odprte transakcijske račune ali pri katerih so odprti transakcijski računi, iz katerih so bili dani prispevki za stranko ali plačana članarina stranki, izvajalci storitev in prodajalci blaga, ki so opravili storitve oziroma dobavili blago stranki, so dolžni računskemu sodišču na zahtevo brezplačno predložiti listine, potrebne za izvedbo revizije, dati pojasnila ter omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige in evidence. V primeru, da računsko sodišče ugotovi obstoj tveganj, da v letnem poročilu stranke niso prikazani oziroma niso pravilno prikazani vsi podatki, lahko zahteva pojasnila, podatke ali listine, ki so potrebne za izvedbo revizije, tudi od drugih oseb.

Računsko sodišče za potrebe izvedbe revizije zbira osebne podatke, ki omogočajo identifikacijo (osebno ime, EMŠO ali davčna številka, državljanstvo in naslov fizične osebe ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost), neposredno od oseb iz prejšnjega odstavka, iz registra transakcijskih računov, ki ga upravlja AJPES, iz davčnega registra, ki ga vodi in upravlja Davčna uprava Republike Slovenije, in iz zbirk osebnih podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

Ko je revizijsko poročilo računskega sodišča dokončno, se objavi na spletnih straneh računskega sodišča.

Računsko sodišče dokončno revizijsko poročilo pošlje državnemu zboru.

Če računsko sodišče v revizijskem poročilu ugotovi, da je stranka pridobila prispevke fizične osebe v nasprotju s tem zakonom in jih ni nakazala v humanitarne namene ali invalidskim organizacijam v skladu z desetim odstavkom 22. člena tega zakona, stranki hkrati določi dodatni 30 dnevni rok, da to stori.

Če računsko sodišče v revizijskem poročilu ugotovi, da je stranka pridobila sredstva iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti v nasprotju z določbami tega zakona, stranki določi, da jih v 30 dneh nakaže v državni proračun ali proračun lokalnih skupnosti.

27. člen

Nadzorstvo nad izvrševanjem določb tega zakona, katerih kršitve so s tem zakonom določene kot prekrški, izvaja inšpektorat, pristojen za notranje zadeve, razen nad izvrševanjem določb 21., 22., prvega in drugega odstavka 24., 24.a, drugega odstavka 24.b in 25. člena tega zakona, nad katerimi izvaja nadzorstvo računsko sodišče, in nad izvrševanjem določbe tretjega odstavka 24. člena tega zakona, nad katero izvaja nadzorstvo AJPES.

Računsko sodišče izvaja nadzorstvo v mejah pristojnosti, ki jih določata ta zakon in zakon, ki ureja pristojnosti računskega sodišča.

Inšpekcijski in drugi državni organi ter nosilci javnih pooblastil, ki pri izvrševanju svojih nalog ugotovijo kršitve določb zakona iz prvega odstavka tega člena, morajo prekrškovnemu organu podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.

28. člen

Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek stranka:

 1. ki deluje v smislu 1. člena tega zakona in ima sedež v tujini (prvi odstavek 3. člena);
 2. ki deluje oziroma ustanovi svoje organizacijske oblike v gospodarskih družbah, v zavodih in v drugih organizacijah ter v državnih organih (drugi odstavek 3. člena);
 3. ki deluje kot vojaško ali kot oboroženo združenje (tretji odstavek 3. člena).

Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba stranke, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z globo od 2.100 do 10.500 eurov se kaznuje za prekršek stranka:

 1. ki v 30 dneh po sprejemu finančnega poročila o poslovanju stranke za preteklo leto ne nakaže presežka prihodkov stranke v humanitarne namene ali invalidskim organizacijam (šesti odstavek 21. člena);
 2. ki prejme sredstva, prispevke ali drugo premoženjsko korist iz nedovoljenih virov in jih ne nakaže v humanitarne namene ali invalidskim organizacijam v 30 dneh od prejema (sedmi odstavek 21. člena in 25. člen v povezavi z desetim odstavkom 22. člena);
 3. ki prejme prispevke v gotovini, ki presegajo znesek, ki je določen na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, glede obveznosti nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune, ali preko ponudnikov plačilnih storitev prejme prispevke v denarju višje od zneska, ki je določen na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, glede obveznosti nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune, ki niso vplačani s kreditnimi plačili ali direktnimi obremenitvami v breme plačilnega računa plačnika, in jih v dodatnem 30 dnevnem roku, ki ga v revizijskem poročilu določi računsko sodišče ne nakaže v humanitarne namene ali invalidskim organizacijam (prvi odstavek 22. člena v povezavi s šestim odstavkom 24.b člena);
 4. ki pridobi od iste fizične osebe v enem letu prispevke v višini, ki presegajo desetkratno povprečno bruto mesečno plačo, in presežka ne nakaže v humanitarne namene ali invalidskim organizacijam v dodatnem 30 dnevnem roku, ki ga v revizijskem poročilu določi računsko sodišče (peti odstavek 22. člena v povezavi s šestim in sedmim odstavkom 24.b člena);
 5. ki ne pridobi posojila pod pogoji iz šestega odstavka 22. člena tega zakona;
 6. ki v letnem poročilu stranke ne navede podatkov iz sedmega in osmega odstavka 22. člena tega zakona;
 7. ki v roku ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona;
 8. ki na zahtevo računskega sodišča ne da oziroma ne predloži pojasnil, podatkov ali listin, ki so potrebne za izvedbo revizije, ali ne omogoči vpogleda v svoje poslovne knjige in evidence (drugi odstavek 24.b člena);
 9. ki pri delovanju v projektih skupnega interesa prenesenih ali prejetih sredstev ne evidentira in namensko porabi skladno s pisnim dogovorom o sodelovanju ali o njihovi porabi posebej ne poroča v poročilu iz tretjega odstavka 24. člena (drugi odstavek 25. člena).

Z globo od 450 do 900 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba stranke, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Povezava na celotno besedilo Zakona o političnih strankah.