Skoči do osrednje vsebine

Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije

(ZGGLRS)

32. člen
(nadzor Računskega sodišča Republike Slovenije)

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: računsko sodišče) je pristojno za opravljanje revizij pravilnosti in smotrnosti poslovanja družbe v skladu s pristojnostmi, kot jih določa zakon, ki ureja računsko sodišče. Računsko sodišče je pristojno tudi za opravljanje revizij pravilnosti in smotrnosti poslovanja v gospodarskih družbah, v katerih ima družba neposredno ali posredno prevladujoč delež glasovalnih pravic. Glede postopkovnih vprašanj revizije in dolžnosti revidiranca se uporabljajo določbe zakona, ki ureja računsko sodišče.

 

Povezava na celotno besedilo Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS).