Skoči do osrednje vsebine

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Vesna Uršič Simoniti

KONTAKT
m: 030 362 048
e: osebni.podatki@rs-rs.si

Obvestilo kandidatom za zaposlitev po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

Računsko sodišče Republike Slovenije skrbi za vašo zasebnost. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov pred nezakonito obdelavo, razkritjem, izgubo ali uničenjem.

V nadaljevanju so podane informacije za kandidate za zaposlitev na računskem sodišču, kot jih zahteva 13. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana, 01 478 5800, sloaud@rs-rs.si.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Vesna Uršič Simoniti, svetovalka za pravne zadeve, 030 362 048, osebni.podatki@rs-rs.si.

Namen obdelave osebnih podatkov:

Osebni podatki se obdelujejo za namene izbora kandidatke ali kandidata za prosto delovno mesto v postopku javnega natečaja za uradnika v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih oziroma v postopku z javno objavo za strokovno-tehnično delovno mesto v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.

Osebni podatki izbrane kandidatke ali kandidata bodo nadalje obdelovali še za namene sklenitve in izvajanja pogodbe o zaposlitvi (prijava v zavarovanje, napotitev na zdravniški pregled, itd.).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 • 6(1) (b) in (c) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki določa, da je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe ter za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • Zakon o javnih uslužbencih;
 • Zakon o delovnih razmerjih.

Kako pridobivamo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke pridobivamo izključno od vas ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto kot izpolnjen e-obrazec ali pa jih pridobivamo sami na podlagi vašega izrecnega soglasja iz uradnih evidenc.

Če se boste odločili za prijavo na razpisano prosto delovno mesto, vas bomo prosili za posredovanje naslednjih osebnih podatkov:

 • identifikacijski podatki - osebno ime, datum rojstva, naslov za vročanje;
 • kontaktni podatki - telefonska številka, elektronski naslov;
 • podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah z dokazili (življenjepis/EUROPASS);
 • podatki o državljanstvu za uradniško delovno mesto;
 • podatki o nekaznovanosti;
 • in drugi podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Dokazila neizbranega kandidata ali kandidatke se hranijo najmanj do poteka roka za vložitev pravnega sredstva zoper odločitev o izbiri. V primeru vložitve pravnega sredstva se dokazila hranijo do pravnomočno zaključenega sodnega postopka. Dokazila izbrane kandidatke ali kandidata se hranijo trajno.

Kdo obdeluje vaše osebne podatke in komu se posredujejo?

Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov lahko dostopajo samo pooblaščeni zaposleni na računskem sodišču. Osebnih podatkov v nobenem primeru ne posredujemo tretjim državam ali mednarodnim organizacijam v tujini.

Katere so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki?

Kandidatka ali kandidat ima v skladu z GDPR pravico do:

 • seznanitve z lastnimi osebnimi podatki;
 • popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov;
 • izbrisa osebnih podatkov, kadar za hrambo ne obstaja več podlaga v zakonu;
 • omejitve osebnih podatkov.

Računsko sodišče bo informacije o ukrepih povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu s  15. do 22. členom GDPR zagotovilo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 1 mesecu po prejemu zahteve. Če boste zahtevo predložili v elektronski obliki, vam bomo na enak način odgovorili, razen če boste zahtevali drugače.

Če želite uveljavljati naštete pravice, se lahko za pomoč kadarkoli obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na e-naslov: osebni.podatki@rs-rs.si.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si.

Ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost?

Da, zakonska in pogodbena obveznost.

Ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi?

Da, posameznik mora na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih delodajalcu posredovati zahtevane osebne podatke, v nasprotnem ne more sodelovati v izbirnem postopku za zasedbo prostega delovnega mesta.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali profiliranja.