Skoči do osrednje vsebine

Objava

Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE, v nadaljevanju: ZJU) je bil 4. 2. 2021 na spletnih straneh Računskega sodišča Republike Slovenije in na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »svetovalec vrhovnega državnega revizorja«.

V skladu s prvim odstavkom 62. člena ZJU vas obveščamo, da izbira ni bila opravljena.

Na podlagi 4. odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) imajo vsi prijavljeni kandidati pravico do vpogleda v gradiva neuspešno zaključenega izbirnega postopka.