Skoči do osrednje vsebine

Objava

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 63 /07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

STROKOVNI SODELAVEC V KABINETU (M/Ž) – eno delovno mesto
 

Delovno mesto strokovni sodelavec v kabinetu je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu "strokovni sodelavec v kabinetu" (šesta stopnja naziva). Izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 39, z možnostjo napredovanja do 49. plačnega razreda.

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) ali
 • končano magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja),
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

STROKOVNI SODELAVEC V KABINETU OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE

 • pripravlja in usklajuje sodelovanje z različnimi skupinami zainteresirane javnosti,
 • sodeluje pri pripravi orodij in projektov za različne javnosti,
 • opravlja strokovne, organizacijske in operativne naloge pri obveščanju javnosti in medijev o delu računskega sodišča in pri izvedbi novinarskih in drugih konferenc,
 • sodeluje pri urejanju celotne podobe računskega sodišča, publikacij , video vsebin, domače spletne strani in intraneta,
 • opravlja strokovne, organizacijske in operativne naloge za predstavitev dejavnosti računskega sodišča,
 • pomaga pri izvajanju drugih strokovnih nalog z delovnega področja in organizaciji ter izvedbi mednarodnih aktivnosti in protokolarnih dogodkov
 • opravlja druge naloge s področja dela, ki jih odredi nadrejeni in ustrezajo stopnji zahtevnosti delovnega mesta

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave (obrazec ob prijavi).
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja kandidatov (razgovori, testi).

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana.

Kot zahtevane delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

*Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom ZJU.

Kandidati za objavljeno delovno mesto vložijo prijavo na obrazcu »obrazec ob prijavi«, ki je priloga javnemu natečaju, vlogi priložijo Europass CV in kopijo dokazila o izobrazbi. Formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati lahko prijave vložijo v roku 12 dni od objave javnega natečaja na spletni strani računskega sodišča, tj. do 9. 4. 2024.

Prijave v elektronski obliki pošljite na elektronski naslov kadri.rsrs@rs-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na telefonski številki 040 495 888, kadrovska služba.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.