Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Objava

  Javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest

  Objavljamo javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest -štiri delovna mesta.


  Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest:

  STROKOVNI SODELAVEC ZA REVIDIRANJE (m/ž) – eno delovno mesto

   

  Delovno mesto strokovni sodelavec za revidiranje je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu strokovni sodelavec za revidiranje (šesta stopnja naziva).

  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
  • najmanj devet mesecev delovnih izkušenj,
  • poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov,
  • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

  Strokovni sodelavec za revidiranje opravlja naslednje naloge:

  • sodeluje pri izvajanju revizij,
  • sodeluje pri pripravi načrtov revizij,
  • sodeluje pri sestavi revizijskih poročil,
  • izvaja enostavnejše revizije, za katere sta podrobno načrtovanje in poročanje pretežno predhodno opredeljena.

  Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana in pri revidirancih.

  STROKOVNI SODELAVEC ZA REVIDIRANJE - PRIPRAVNIK (m/ž) – eno delovno mesto

   

  Kandidati, ki se bodo prijavili na pripravniško delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
  • poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov,
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

  Izbrani kandidat se bo usposabljal za opravljanje del uradniškega delovnega mesta strokovnega sodelavca za revidiranje.

  Strokovni sodelavec za revidiranje opravlja naslednje naloge:

  • sodeluje pri izvajanju revizij,
  • sodeluje pri pripravi načrtov revizij,
  • sodeluje pri sestavi revizijskih poročil,
  • izvaja enostavnejše revizije, za katere sta podrobno načrtovanje in poročanje pretežno predhodno opredeljena.

  Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana in pri revidirancih.

  STROKOVNI SODELAVEC V KABINETU (m/ž) – eno delovno mesto

   

  Delovno mesto strokovni sodelavec v kabinetu je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu strokovni sodelavec v kabinetu (šesta stopnja naziva).

  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj,
  • poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov,
  • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

  Strokovni sodelavec v kabinetu opravlja naslednje naloge:

  • pripravlja in usklajuje sodelovanje z različnimi skupinami zainteresirane javnosti,
  • sodeluje pri pripravi orodij in projektov za različne javnosti,
  • opravlja strokovne, organizacijske in operativne naloge pri obveščanju javnosti in medijev o delu računskega sodišča in pri izvedbi novinarskih in drugih konferenc,
  • sodeluje pri urejanju celostne podobe računskega sodišča, publikacij, video vsebin, domače spletne strani in intraneta,
  • opravlja strokovne, organizacijske in operativne naloge za predstavitev dejavnosti računskega sodišča,
  • pomaga pri izvajanju drugih strokovnih nalog z delovnega področja in
  • pomaga pri organizaciji in izvedbi mednarodnih aktivnosti in protokolarnih dogodkov.

  Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana.

  STROKOVNI SODELAVEC ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž) – eno delovno mesto

   

  Delovno mesto strokovni sodelavec za pravne zadeve je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu strokovni sodelavec za pravne zadeve (šesta stopnja naziva).

  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, pravne smeri
  • najmanj devet mesecev delovnih izkušenj,
  • poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov,
  • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

  Strokovni sodelavec za  pravne zadeve opravlja naslednje naloge:

  • pripravlja manj zahtevna pravna mnenja,
  • pripravlja postopke oddaje javnih naročil,
  • sestavlja osnutke pogodb,
  • vodi evidenco kazenskih ovadb in predlogov o prekrških,
  • spremlja sodno prakso, odločitve drugih državnih organov in druge pravne vire, ki se nanašajo na delo računskega sodišča in
  • skrbi za objavo pomembnejših odločitev in strokovnih prispevkov na intranetu računskega sodišča.

  Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana.


  Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave (obrazec ob prijavi).

  Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in navedb v prijavi, oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja kandidatov (razgovori, testi).

  *Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom ZJU.

  Kot zahtevane delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

  Kandidati za objavljena delovna mesta vložijo prijavo na obrazcu »obrazec ob prijavi«, ki je priloga javnemu natečaju. Zaželeno je, da kandidat vlogi priloži Europass CV in kopijo dokazila o izobrazbi. Formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

  Kandidati lahko prijave vložijo v roku 15 dni od objave javnega natečaja na spletni strani računskega sodišča, tj. do 15. 4. 2021.

  Prijave v elektronski obliki pošljite  na elektronski naslov kadri.rsrs@rs-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

  Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na telefonski številki (01) 478-5814, ga. Helena Rosa.

  Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

  Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.