Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Objava

  Javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest

  Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest:

  1. SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž) – ENO DELOVNO MESTO

   

  Delovno mesto svetovalec za pravne zadeve je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetnik (tretja stopnja) ali višji svetnik (druga stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu svetnik. Izhodiščni plačni razred tega naziva je 46, z možnostjo napredovanja do 51. plačnega razreda.

  POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), univerzitetni diplomirani pravnik ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magister prava,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • pravniški državni izpit ali znanstveni naslov s področja prava,
  • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni  dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

  Pogoj za izvajanje nalog na delovnem mestu svetovalec za pravne zadeve je tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO, ki ga mora izbrani kandidat pridobi po sklenitvi pogodbe.

  SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:

  • sodeluje pri zagotavljanju kakovosti v celotnem revizijskem procesu,
  • opravlja pravni del redakcije besedil revizijskih poročil,
  • je pooblaščena uradna oseba za vodenje postopkov o prekrških s področja računskega sodišča, političnih strank ter volilne in referendumske kampanje za nadzor katerih je pristojno računsko sodišče,
  • s pristojnim revizijskim oddelkom sodeluje pri pripravi naznanil suma storitve kaznivega dejanja ali ovadb ter predlogov za začetek postopka o prekršku pred pristojnim prekrškovnim organom,
  • opravlja druge naloge s področja dela, ki jih odredi nadrejeni in ustrezajo stopnji zahtevnosti delovnega mesta.

  Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave (obrazec ob prijavi).
  Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja kandidatov (razgovori, testi).

  Ker bo izbrani kandidat opravljal zgoraj navedene naloge z poudarkom na izvajanju nalog iz tretje in četrte alineje, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki imajo opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter izkušnje z vodenjem in odločanjem v prekrškovnem postopku ali z vodenjem prekrškovnega postopka.

  Izkušnje s področja prekrškovnega prava oz. vodenjem in odločanjem v prekrškovnem postopku naj kandidati konkretno opišejo v Europass CV.
  Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana. Javnemu uslužbencu se lahko omogoči tudi opravljanje dela na domu .

  STROKOVNI SODELAVEC ZA REVIDIRANJE (M/Ž) – DVE DELOVNI MESTI

   

  Delovno mesto strokovni sodelavec za revidiranje je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu strokovni sodelavec za revidiranje (šesta stopnja naziva). Izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 38, z možnostjo napredovanja do 48. plačnega razreda.

  POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)ali
  • končano magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja),
  • najmanj devet mesecev delovnih izkušenj,
  • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

  STROKOVNI SODELAVEC ZA REVIDIRANJE OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE

  • vodi enostavnejše revizije, za katere sta podrobno načrtovanje in poročanje pretežno predhodno opredeljena
  • sodeluje v revizijskem procesu
  • opravlja druge naloge s področja dela, ki jih odredi nadrejeni in ustrezajo stopnji zahtevnosti delovnega mesta

  Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave (obrazec ob prijavi).

  Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja kandidatov (razgovori, testi).

  Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana in pri revidirancih.

  STROKOVNI SODELAVEC ZA REVIDIRANJE - PRIPRAVNIK (M/Ž) – DVE DELOVNI MESTI

   

  Kandidati, ki se bodo prijavili na pripravniško delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) ali
  • končano magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja),
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

  Izbrani kandidat se bo po programu pripravništva usposabljal za opravljanje del uradniškega delovnega mesta strokovnega sodelavca za revidiranje in opravljal druge naloge s področja dela, ki jih odredi mentor ali nadrejeni in ustrezajo stopnji zahtevnosti delovnega mesta.

  Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana in pri revidirancih.

  POJASNILA ZA VSA OBJAVLJENA DELOVNA MESTA

   

  Kot zahtevane delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

  *Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom ZJU.

  Kandidati za objavljena delovna mesta vložijo prijavo na obrazcu »obrazec ob prijavi«, ki je priloga javnemu natečaju, vlogi priložijo Europass CV in kopijo dokazila o izobrazbi. Formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

  Kandidati lahko prijave vložijo v roku 15 dni od objave javnega natečaja na spletni strani računskega sodišča, tj. do 31. 1. 2023.

  Prijave v elektronski obliki pošljite na elektronski naslov kadri.rsrs@rs-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

  Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na telefonski številki 040 495 888, kadrovska služba.

  Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

  Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.