Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Objava

Javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest

Objavljamo javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest - POMOČNIKA VRHOVNEGA DRŽAVNEGA REVIZORJA (m/ž) – dve delovni mesti in SVETOVALEC VRHOVNEGA DRŽAVNEGA REVIZORJA (m/ž) – eno delovno mesto.


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja javni natečaj za  prosta uradniška delovna mesta za

POMOČNIKA VRHOVNEGA DRŽAVNEGA REVIZORJA (m/ž) – dve delovni mesti


Delovno mesto pomočnik vrhovnega državnega revizorja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetnik (tretja stopnja) ali višji svetnik (druga stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu svetnik.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
 • naziv državni revizor,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj,
 • znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika,
 • poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
 • znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pomočnik vrhovnega državnega revizorja opravlja naslednje naloge:

 • vodi in sodeluje pri izvajanju revizij,
 • sodeluje in pripravlja načrte za izvajanje revizij,
 • sodeluje in pripravlja revizijska poročila,
 • nadzira izvajanje revizij in zagotavljanje kakovosti,
 • pripravlja analize in poročila o poteku revizij ter
 • sodeluje pri pripravi ocen odzivnih poročil.

SVETOVALEC VRHOVNEGA DRŽAVNEGA REVIZORJA (m/ž) – eno delovno mesto


Delovno mesto svetovalec vrhovnega državnega revizorja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetnik (tretja stopnja) ali višji svetnik (druga stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu svetnik.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj,
 • znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika,
 • poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
 • znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Svetovalec vrhovnega državnega revizorja opravlja naslednje naloge:

 • svetuje in pomaga vrhovnemu državnemu revizorju na področju revidiranja,
 • svetuje in pomaga pri izvajanju revizij,
 • svetuje in pomaga uporabnikom javnih sredstev v zvezi z zaprosili za svetovanje in pobudami.

 

Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas polnim delovnim časom. Javni uslužbenci bodo delo opravljali v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana in pri revidirancih.

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave (obrazec ob prijavi).

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in navedb v prijavi, oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja kandidatov (razgovori, testi).

*Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom ZJU.

Kandidati za objavljena delovna mesta vložijo prijavo na obrazcu »obrazec ob prijavi«, ki je priloga javnemu natečaju. Zaželeno je, da kandidat vlogi priloži Europass CV in kopijo dokazila o izobrazbi. Formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati lahko prijave vložijo v roku 8 dni od objave javnega natečaja na spletni strani računskega sodišča, tj. do 12. 2. 2021.

Prijave v elektronski obliki pošljite  na elektronski naslov kadri.rsrs@rs-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na telefonski številki (01) 478-5814, ga. Helena Rosa.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.