Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Objava

  Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

  Objavljamo javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - SVETOVALEC PREDSEDNIKA za področje informacijsko komunikacijskih tehnologij (m/ž).

   

  Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja javni natečaj za  prosto uradniško delovno mesto za

  SVETOVALEC PREDSEDNIKA za področje informacijsko komunikacijskih tehnologij (m/ž) – eno delovno mesto


  Delovno mesto svetovalec predsednika za področje informacijsko komunikacijskih tehnologij je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih  višji svetnik (druga stopnja) in svetnik računskega sodišča (prva stopnja). Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu višji svetnik.

  Pogoji za zasedbo delovnega mesta

  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
  • najmanj osem let delovnih izkušenj,
  • znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika,
  • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
  • znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

  Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

  Svetovalec predsednika za področje informacijsko komunikacijskih tehnologij opravlja naslednje naloge:

  • vodi in organizira delo IKT službe,  
  • določa dolgoročne potrebe za informacijske sisteme in načrtuje strategijo IKT,
  • pripravlja interne akte s področja IKT,
  • načrtuje varnost in zaščito informacij,
  • vodi postopke javnih naročil s področja informacijskih sistemov,
  • pripravlja strokovne podlage za odločitve  predsednika,
  • sodeluje pri oblikovanju ključnih sistemskih rešitev ter
  • sodeluje z uporabniki in predlaga uporabo IKT orodij v revizijskem procesu.

  Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas polnim delovnim časom. Javni uslužbenci bodo delo opravljali v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana.

  Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave (obrazec ob prijavi).

  Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in navedb v prijavi, oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja kandidatov (razgovori, testi).

  *Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom ZJU.

  Kandidati za objavljeno delovno mesto vložijo prijavo na obrazcu »obrazec ob prijavi«, ki je priloga javnemu natečaju. Zaželeno je, da kandidat vlogi priloži Europass CV in kopijo dokazila o izobrazbi. Formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

  Kandidati lahko prijave vložijo v roku 20 dni od objave javnega natečaja na spletni strani računskega sodišča, tj. do 24. 2. 2021.

  Prijave v elektronski obliki pošljite na elektronski naslov kadri.rsrs@rs-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

  Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na telefonski številki (01) 478-5814, ga. Helena Rosa.

  Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

  Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.