Skoči do osrednje vsebine

Objava

Javna objava za prosto strokovno-tehnično delovno mesto

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 –ZPosS,  81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ)  in sedmega odstavka 57. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom.

VODJA PISARNE VI (šifra DM J016982) - eno delovno mesto

Objavljeno delovno mesto je tajniško delovno mesto v revizijskem oddelku

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba,
 • višješolsko izobraževanje (prejšnja)/višješolska izobrazba (prejšnja)
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj.

DELOVNE NALOGE SO:

 • opravljanje enostavnejših strokovnih nalog z delovnega področja oddelka,
 • sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja oddelka,
 • opravljanje zahtevnejših tajniških del,
 • vodenje zahtevnejših evidenc,
 • urejanje in arhiviranje dokumentov,
 • pripravljanje in organiziranje sestankov,
 • spremljanje rokov za izvedbo posameznih dejanj v postopkih revizij,
 • obračunavanje potnih stroškov in dnevnic za službena potovanja in
 • pripravljanje zapisnikov sej in razčiščevalnih sestankov.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.

Kandidati lahko prijave vložijo v roku 3 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani računskega sodišča, tj. do 26. 10. 2022.

Kandidate vabimo, da prijave na »obrazcu ob prijavi« , življenjepis ter kopijo dokazila o izobrazbi pošljejo na el. naslov kadri.rsrs@rs-rs.si z navedbo "objava" pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Formalno nepopolnih prijav, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje zahtevane pogoje, ne bomo obravnavali.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom, pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani. Obvestilo o končanem postopku bomo objavili na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije.

Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi, telefon: 01/478 58 14 ali 040 495 888.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.