Skoči do osrednje vsebine

Objava

Javna objava za prosta strokovno-tehnična delovna mesta

Iščemo nove sodelavce na področju strokovne administracije. Nudimo zaposlitev v ekipi, kjer je vsak delavec pomemben člen, ker cenimo in spoštujemo timsko delo, pa tudi samostojen in iniciativen pristop. Delovno okolje je prijazno in urejeno ter ponuja možnost strokovnega in osebnega razvoja.

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) in sedmega odstavka 57. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja prosta  strokovno-tehnična delovna mesta za nedoločen čas.

POSLOVNI SEKRETAR VII/2 (m/ž)

(šifra delovnega mesta J027006, VII/2 tarifni razred) eno delovno mesto

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
 • magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj.

Delovne naloge so:

 • opravlja zahtevnejša tajniška dela,
 • opravlja enostavnejše strokovne naloge z delovnega področja oddelka,
 • pripravlja zapisnike sej in razčiščevalnih sestankov in
 • opravlja druge naloge s področja dela, ki jih odredi nadrejeni in ustrezajo stopnji zahtevnosti delovnega mesta.

Izhodiščni plačni  razred delovnega mesta poslovni sekretar VII/2  je 33.  Z napredovanji je mogoče doseči 43. plačni razred.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s petmesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.

POSLOVNI SEKRETAR VII/1(m/ž)

(šifra delovnega mesta J027005, VII/1 tarifni razred) eno delovno mesto

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja),
 • visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.

Delovne naloge so:

 • opravlja zahtevnejša tajniška dela,
 • opravlja enostavnejše strokovne naloge z delovnega področja oddelka,
 • pripravlja zapisnike in
 • opravlja druge naloge s področja dela, ki jih odredi nadrejeni in ustrezajo stopnji zahtevnosti delovnega mesta.

Izhodiščni plačni  razred delovnega mesta poslovni sekretar VII/I  je 28.  Z napredovanji je mogoče doseči 38. plačni razred.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.

VODJA PISARNE VI (m/ž)

(šifra delovnega mesta J016982, VI tarifni razred) eno delovno mesto

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba,
 • višješolsko izobraževanje (prejšnja)/višješolska izobrazba (prejšnja),
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj.

Delovne naloge so:

 • opravlja zahtevnejša tajniška dela,
 • organizira seje senata ter pripravlja zapisnike sej senata,
 • sodeluje v procesu zagotavljanja kakovosti revizijskega procesa pri pripravi revizijskega poročila za odpremo in
 • opravlja druge naloge s področja dela, ki jih odredi nadrejeni in ustrezajo stopnji zahtevnosti delovnega mesta.

Izhodiščni plačni razred delovnega mesta "vodja pisarne VI" je 29.  Z napredovanji je mogoče doseči 39. plačni razred.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.

Kandidati lahko za vsa tri objavljena delovna mesta prijave vložijo v roku 12 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani računskega sodišča, tj. do 9. 4. 2024.

Kandidate vabimo, da prijave na »obrazcu ob prijavi« , življenjepis, ter kopijo dokazila o izobrazbi pošljejo na el. naslov kadri.rsrs@rs-rs.si z navedbo "objava" pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Formalno nepopolnih prijav, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje zahtevane pogoje, ne bomo obravnavali.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom, pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani. Obvestilo o končanem postopku bomo objavili na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije.

Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi, telefon: 040 495 888.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.