Skoči do osrednje vsebine

Objava

Javna objava za prosto strokovno-tehnično delovno mesto

Objavljamo prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas - POSLOVNI SEKRETAR VII/1 (m/ž).

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) in sedmega odstavka 57. člena Zakon o javnih uslužbencih Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas s štiri mesečnim poskusnim delom

POSLOVNI SEKRETAR VII/1 ( šifra DM J027005) – eno delovno mesto

Objavljeno delovno mesto je tajniško delovno mesto revizijskega oddelka.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) in
 • najmanj osem let delovnih izkušenj.

Delovne naloge so:

 • opravljanje enostavnejših strokovnih nalog z delovnega področja oddelka
 • sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja oddelka
 • opravljanje zahtevnejših tajniških del
 • vodenje zahtevnejših evidenc
 • urejanje in arhiviranje dokumentov
 • pripravljanje in organiziranje sestankov
 • spremljanje rokov za izvedbo posameznih dejanj v postopkih revizij
 • obračunavanje potnih stroškov in dnevnic za službena potovanja
 • pripravljanje zapisnikov sej in razčiščevalnih sestankov.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 4 mesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.

Kandidati lahko prijave vložijo v roku 15 delovnih dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na  spletni strani računskega sodišča, do vključno 26. 7. 2022.

Kandidate vabimo, da prijave na »obrazcu ob prijavi«, življenjepis ter kopijo dokazila o izobrazbi pošljejo na el. naslov kadri.rsrs@rs-rs.si z navedbo "objava" pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Formalno nepopolnih prijav, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje zahtevane pogoje, ne bomo obravnavali.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani.  Obvestilo o končanem postopku bomo objavili na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije.

Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi, telefon: 040 495 888.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.