Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Objava

  Javna objava za prosti strokovno-tehnični delovni mesti

  Objavljamo prosti strokovno-tehnični delovni mesti za nedoločen čas - VODJA PISARNE VI in RAČUNOVODJA VII/2.

  Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A)) in sedmega odstavka 57. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana objavlja prosti strokovno-tehnični delovni mesti za nedoločen čas s poskusnim delom.

   

  VODJA PISARNE VI ( šifra DM J016982) – eno delovno mesto

   

  Pogoji za zasedbo delovnega mesta

  Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba
  • višješolsko izobraževanje (prejšnja)/višješolska izobrazba (prejšnja)
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj.

  Delovne naloge so:

  • opravljanje enostavnejših strokovnih nalog z delovnega področja oddelka
  • sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja oddelka
  • opravljanje zahtevnejših tajniških del
  • vodenje zahtevnejših evidenc
  • urejanje in arhiviranje dokumentov
  • pripravljanje in organiziranje sestankov
  • spremljanje rokov za izvedbo posameznih dejanj v postopkih revizij
  • obračunavanje potnih stroškov in dnevnic za službena potovanja
  • pripravljanje zapisnikov sej in razčiščevalnih sestankov
  • opravljanje dela na projektih z mednarodnega področja

  Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.

   

  RAČUNOVODJA VII/2-I ( šifra DM J017091) – eno delovno mesto

   

  Pogoji za zasedbo delovnega mesta

  Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomske smeri
  • najmanj  osem let delovnih izkušenj.

  Delovne naloge so:

  • opravlja strokovne naloge za področje službe,
  • vodi dokumentacijo in evidence,
  • vodi poslovne knjige,
  • usklajuje analitične in sintetične evidence ter vodi analitične evidence saldakontov,
  • nadomešča vodjo finančno-računovodske službe,
  • usklajuje terjatve in obveznosti,
  • izvaja obračun plač in drugih stroškov dela,
  • sodeluje z nadzornimi institucijami,
  • pripravlja interna navodila in
  • usklajuje podatke s kadrovsko službo.

  Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 5 mesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom. Javni uslužbenec bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana.


  Kandidati lahko prijave vložijo v roku 15 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na  spletni strani računskega sodišča, do 21. 12. 2021.

  Kandidate vabimo, da prijave na »obrazcu ob prijavi«, življenjepis ter kopijo dokazila o izobrazbi pošljejo na el. naslov kadri.rsrs@rs-rs.si z navedbo "objava" pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

  Formalno nepopolnih prijav, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje zahtevane pogoje, ne bomo obravnavali.

  Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani.  Obvestilo o končanem postopku bomo objavili na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije.

  Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi, telefon: 040/495-888.

  Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.