Skoči do osrednje vsebine

Objava po ZSPDSLS

Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z 77. v zvezi z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) objavlja

Javno zbiranje ponudb za prodajo službenega vozila

 

Predmet prodaje

Predmet prodaje je osebno vozilo Ford S-Max Titanium 1.6 STCi EcoBoost:

 • letnik: 2013,
 • datum prve registracije: 18. 4. 2014,
 • število sedežev: 5,
 • dvižna vrata zadaj,
 • barva: bela,
 • identifikacijska številka: WF0SXXGBWSES36710,
 • moč motorja: 118 kW,
 • delovna prostornina motorja: 1596 cm3,
 • vrsta goriva: bencin,
 • število prevoženih kilometrov: cca. 210.000,
 • stanje: Vozilo je registrirano do 18. 4. 2022 in ima znake običajne obrabe. Opremljeno je z letno vinjeto za leto 2021 in dodatnim kompletom zimskih pnevmatik. Vozilo ni vozno, ima napako motorja in je potrebno popravila.

Dodatne informacije o predmetu prodaje

Prodajalec si pridržuje pravico, da v kolikor bo za vozilo ponujena neprimerno nizka cena, vozila ne bo prodal. Vozilo se prodaja po načelu "videno-kupljeno".

Prodajalec bo omogočil ogled vozila, ki je predmet prodaje na lokaciji Tržaška cesta 425, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo svoj interes za ogled vozila obvezno predhodno najaviti na elektronski naslov: sloaud@rs-rs.si ali na telefon 031/641-332 (g. Planinšek). Pri najavi na elektronski način naj ponudnik uporabi naslednji sklic: "102-1/2021 - OGLED VOZILA".

 

Način vložitve ponudb

Ponudnik posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka "ponudba za nakup vozila - ne odpiraj".

V ponudbi za nakup mora ponudnik obvezno navesti ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati (z vključenim DDV), ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek oz. naziv, naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov). Vsak ponudnik lahko odda le eno ponudbo. Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Rok za predložitev ponudb za nakup vozila je 20 dni od dneva objave na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe za nakup, oddane priporočeno na pošto najkasneje do 24.00 ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

Odpiranje ponudb bo potekalo 4 dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Sklenitev pogodbe

V skladu z določbo 51. člena ZSPDSLS-1 bo prodajalec po prejemu ponudb s ponudniki opravil dodatna pogajanja o ceni.

Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.

Celotno kupnino za vozilo bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Vse stroške v zvezi s prodajo vozila in prenosom lastništva plača kupec.

Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu vozilo v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan vozilo prevzeti in odpeljati najpozneje v petih dneh od plačila kupnine.

Objava: na spletni strani Računskega sodišča Republike Slovenije
Datum objave: 28. 9. 2021
Številka: 102-1/2021/45
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 18. 10. 2021