Skoči do osrednje vsebine

Objava po ZSPDSLS

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in druge opreme

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in druge opreme

1. Predmet prodaje


Predmet prodaje so LCD-zasloni, velikosti 22", ločljivosti 1680 x 1050 pik, z vgrajenim napajalnikom, nastavljivi po višini, vsi imajo DVI in VGA priključke, vsi razen LCD-zaslonov AOC 22 LED PROFESSIONAL E2260PDA imajo vgrajene tudi USB-priključke. Vsem LCD-zaslonom sta priložena napajalni kabel ter kabel za priklop zaslona na računalnik (VGA). Predmeti prodaje imajo znake običajne obrabe in na dan objave te namere delujejo.

2. Dodatne informacije o predmetu prodaje


Prodajalec si pridržuje pravico, da v kolikor bo za predmet prodaje ponujena nižja od pod naslednjo točko določene cene, predmeta prodaje ne bo prodal. Prek elektronskega naslova odprodaja.premozenja@rs-rs.si lahko sicer interesenti dobijo tudi dodatne informacije.

3. Način in rok za vložitev ponudb


Ponudnik posreduje pisno namero o nakupu tako, da popolno izpolnjen, datiran in podpisan obrazec PONUDBA (priloga) v zaprti ovojnici pošlje na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka "Ponudba za nakup rabljene opreme – ne odpiraj". Na isti način pripravljena ponudba se lahko tudi osebno vroči na vložišču (glavna pisarna računskega sodišča).

V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti količino (ki pomeni, za koliko kosov opreme podaja ponudbo) predmeta prodaje in ponujeno ceno zanjo, ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek oziroma naziv, naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov). Pri tem je vnaprej določena cena za posamezni kos odprodajane opreme 10,00 EUR.

Prodajalec bo osebne podatke ponudnikov uporabil izključno za izvedbo postopka, t. j. sklenitev neposredne pogodbe. Poleg prej navedenih osebnih podatkov bo moral ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba, prodajalcu posredovati tudi davčno številko in številko transakcijskega računa.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri prodajalcu je Vesna Uršič Simoniti, tel. št.: 030 362 048, e-naslov: osebni.podatki@rs-rs.si.

Rok za predložitev ponudb je dvajset (20) dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe za nakup, oddane na pošto priporočeno najkasneje do štiriindvajsete (24.) ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

4. Sklenitev pogodbe


V skladu z določbo 52. člena ZSPDSLS-1 bo prodajalec s ponudniki opravil vsaj en (1) krog pogajanj o ceni, v kolikor bo ponudb več kot je na razpolago posameznih predmetov prodaje. Neposredna pogodba bo sklenjena s tistimi ponudniki, ki bodo za posamezen predmet prodaje ponudili določeno (oziroma v primeru pogajanj najvišjo) ceno.

Kupnino bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih (5) dneh od sklenitve pogodbe z nakazilom na račun prodajalca, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila št. SI56 01100-6370131265. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec.

Kupec pridobi lastninsko pravico na predmetu prodaje po sklenitvi pogodbe in predložitvi dokazila o plačilu celotne kupnine, z izročitvijo predmeta prodaje v posest s strani prodajalca. Kupec je dolžan predmet prodaje prevzeti najpozneje v petih (5) dneh po plačilu celotne kupnine.


Objava: na spletnem mestu Računskega sodišča Republike Slovenije
Datum objave: 27. 7. 2023
Številka: 102-3/2023/3
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 16. 8. 2023