Skoči do osrednje vsebine

Objava po ZSPDSLS

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in telekomunikacijske opreme

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in telekomunikacijske opreme

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje so LCD-zasloni, mobilni telefoni in tablični računalnik, po seznamu z inventarnimi številkami in letom nabave v prilogi.

LCD-zasloni so velikosti 22", ločljivosti 1680 x 1050 pik, z vgrajenim napajalnikom, nastavljivi po višini, vsi imajo DVI in VGA priključke, vsi razen LCD-zaslonov AOC 22 LED PROFESSIONAL E2260PDA imajo vgrajene tudi USB-priključke. Vsem LCD-zaslonom sta priložena napajalni kabel ter kabel za priklop zaslona na računalnik (VGA). Fotografije vsakega izmed tipov modela LCD-zaslona, ki so predmet prodaje, so v prilogi.

Predmeti prodaje imajo znake običajne obrabe (mobilni telefoni s slabše delujočimi baterijami) in na dan objave te namere delujejo.

2. Dodatne informacije o predmetu prodaje

Prodajalec si pridržuje pravico, da v kolikor bo za predmet prodaje ponujena neprimerno nizka cena, predmeta prodaje ne bo prodal. Predmet prodaje se prodaja po načelu "videno-kupljeno".

Prodajalec bo omogočil ogled predmetov prodaje na lokaciji Slovenska cesta 50, Ljubljana v torek, 30. 8. 2022 in v četrtek, 1. 9. 2022, obakrat med 9. in 11. uro. Interesenti morajo prihod na ogled obvezno predhodno (najmanj en dan pred ogledom) najaviti na elektronski naslov: odprodaja.premozenja@rs-rs.si. V najavi naj interesenti navedejo, katere predmete si želijo ogledati. Prek istega elektronskega naslova lahko interesenti dobijo tudi dodatne informacije.

3. Način in rok za vložitev ponudb

Ponudnik posreduje pisno namero o nakupu tako, da popolno izpolnjen, datiran in podpisan obrazec PONUDBA (priloga) v zaprti ovojnici pošlje na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka "Ponudba za nakup rabljene opreme – ne odpiraj".

V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti zaporedno številko iz seznama, inventarno številko, naziv predmeta prodaje in ceno, ki jo je pripravljen plačati, ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek oziroma naziv, naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov).

Prodajalec bo osebne podatke ponudnikov uporabil izključno za izvedbo postopka, t. j. sklenitev neposredne pogodbe. Poleg prej navedenih osebnih podatkov bo moral ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba, prodajalcu posredovati tudi davčno številko in številko transakcijskega računa.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri prodajalcu je Vesna Uršič Simoniti, tel. št.: 030 362 048, e-naslov: osebni.podatki@rs-rs.si.

Rok za predložitev ponudb je dvajset (20) dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe za nakup, oddane na pošto priporočeno najkasneje do štiriindvajsete (24.) ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

4. Sklenitev pogodbe

V skladu z določbo 52. člena ZSPDSLS-1 bo prodajalec s ponudniki opravil vsaj en (1) krog pogajanj o ceni. Neposredna pogodba bo sklenjena s tistimi ponudniki, ki bodo za posamezen predmet prodaje ponudili najvišjo ceno.

Kupnino bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih (5) dneh od sklenitve pogodbe z nakazilom na račun prodajalca, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila št. SI56 01100-6370131265. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec.

Kupec pridobi lastninsko pravico na predmetu prodaje z izročitvijo predmeta prodaje v posest s strani prodajalca, po sklenitvi pogodbe in predložitvi dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan predmet prodaje prevzeti najpozneje v petih (5) dneh po plačilu celotne kupnine.


Objava: na spletnem mestu Računskega sodišča Republike Slovenije
Datum objave: 26. 8. 2022
Številka: 102-3/2022/3
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 15. 9. 2022