Skoči do osrednje vsebine

Objava po ZSPDSLS

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in druge opreme

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške in druge opreme

1. Predmet prodaje


Predmet prodaje so LCD-zasloni, mobilni telefoni, tablični računalniki, grafoskop s kovčkom, preproga, fotelj v usnju, koši za papir in koši za smeti (v paketih po 5 kosov):

Zap. št.

Inv. št.

Skupina predmetov

 Opis

Leto nabave

1

0001393

    

FOTELJ V USNJU

2000

2

0002034

 

GRAFOSKOP F44 S KOVČKOM

1995

3-17

   

Koš za papir

KOŠ ZA PAPIR (po 5 kosov)

2000

18

0004077

    

LCD ZASLON PHILIPS 22

2015

19-24

   

Zaslon 2016

LCD ZASLON PHILIPS 220B4LPYCB

2016

25

0004791

 

Mobilni telefon Nokia 2.1 (nepoškodovan, polnilec, brez škatle)

2014

26

0004466

 

MOBILNI TELEFON SAMSUNG GALAXY A5

2017

27

0004799

 

MOBILNI TELEFON SAMSUNG GALAXY A9

2019

28

0004801

 

MOBILNI TELEFON SAMSUNG GALAXY A9 (ne deluje tipka za izhod iz aplikacije)

2019

29

0004819

 

MOBILNI TELEFON SAMSUNG GALAXY S10e (brez polnilca)

2019

30

0005064

 

PREPROGA 160*230 VINTAGE SOPHISTIK - ROZA

2021

31

0004329

 

TABLIČNI RAČUNALNIK APPLE iPAD AIR 2 CELLULAR 64GB+OVITEK

2016

32

0004330

 

TABLIČNI RAČUNALNIK APPLE iPAD AIR 2 CELLULAR 64GB+OVITEK

2016

33

0004334

 

TABLIČNI RAČUNALNIK APPLE iPAD AIR 2 CELLULAR 64GB+OVITEK

2016

Celoten seznam predmetov prodaje je v prilogi 1.

LCD-zasloni so velikosti 22", ločljivosti 1680 x 1050 pik, z vgrajenim napajalnikom, nastavljivi po višini, vsi imajo DVI in VGA priključke in vgrajene tudi USB-priključke. Vsem LCD-zaslonom sta priložena napajalni kabel ter kabel za priklop zaslona na računalnik (VGA). Predmeti prodaje imajo znake običajne obrabe.

Prodajalec si pridržuje pravico, da predmeta prodaje ne bo prodal, če bo za predmet prodaje ponujena neprimerno nizka cena. Za posamezne predmete ali skupine predmetov je prodajalec določil naslednje najnižje sprejemljive cene:

  • LCD-zaslon, leto nabave 2015 – najmanj 20 EUR,
  • LCD-zasloni, leto nabave 2016 – najmanj 30 EUR,
  • mobilni telefoni, zap. št. 27 in 29 – najmanj 25 EUR,
  • tablični računalniki – najmanj 50 EUR.

Predmet prodaje se prodaja po načelu "videno-kupljeno".

Prodajalec bo omogočil ogled predmetov prodaje na lokaciji Slovenska cesta 50, Ljubljana, 19. 1. 2023 in 24. 1. 2023, obakrat med 9. in 11. uro. Interesenti morajo prihod na ogled obvezno predhodno (najmanj en dan pred ogledom) najaviti na elektronski naslov: odprodaja.premozenja@rs-rs.si. V najavi naj interesenti navedejo, katere predmete si želijo ogledati.

Prek istega elektronskega naslova lahko interesenti dobijo tudi dodatne informacije.

2. Način in rok za vložitev ponudb


Ponudnik posreduje pisno namero o nakupu tako, da popolno izpolnjen, datiran in podpisan obrazec PONUDBA (priloga) v zaprti ovojnici pošlje na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka "Ponudba za nakup rabljene opreme – ne odpiraj".

V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti svoje kontaktne podatke (ime in priimek oziroma naziv, naslov, telefonsko številko ter elektronski naslov) in

  • za predmete prodaje, označene z zaporednimi številkami 1, 2, 18 ter od 25 do vključno 33:
    • zaporedno številko iz seznama, inventarno številko, naziv predmeta prodaje in ceno, ki jo je pripravljen plačati,
  • za predmete prodaje, označene z zaporednimi številkami od 3 do vključno 17 ter od 19 do vključno 24 pa vpiše naziv skupine predmetov ("Koš za papir" ali "Zaslon 2016"), naziv predmeta prodaje in ceno, ki jo je pripravljen plačati. Če daje ponudnik ponudbo za več različnih predmetov (več kosov) iz teh dveh skupin, v ponudbo vpiše podatke in ponujeno ceno za vsak predmet posebej, tj. ločeno.

Prodajalec bo osebne podatke ponudnikov uporabil izključno za izvedbo postopka, t. j. sklenitev neposredne pogodbe. Poleg prej navedenih osebnih podatkov bo moral ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba, prodajalcu posredovati tudi davčno številko in številko transakcijskega računa.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri prodajalcu je Vesna Uršič Simoniti, tel. št.: 030 362 048, e-naslov: osebni.podatki@rs-rs.si.

Rok za predložitev ponudb je dvajset (20) dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe za nakup, oddane na pošto priporočeno najkasneje do štiriindvajsete (24.) ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

3. Sklenitev pogodbe


Prodajalec bo po prejemu ponudb opravil pogajanja o ceni, če bo za posamezen predmet prodaje zainteresiranih več ponudnikov.

Koše za papir (zaporedne številke 3−17) in LCD zaslone (zaporedne številke 19−24) bodo ponudniki, ki bodo ponudili najvišjo ceno, prejeli na način, da se ponudniku z najvišjo ponujeno ceno proda prvo navedeni predmet prodaje v posamezni skupini, ponudniku z drugo najvišjo ceno drugo navedeni predmet prodaje, itd.

Kupnino bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih (5) dneh od sklenitve pogodbe z nakazilom na račun prodajalca, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila št. SI56 01100-6370131265. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec.

Kupec pridobi lastninsko pravico na predmetu prodaje z izročitvijo predmeta prodaje v posest s strani prodajalca, po sklenitvi pogodbe in predložitvi dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan predmet prodaje prevzeti najpozneje v petih (5) dneh po plačilu celotne kupnine.


Objava: na spletnem mestu Računskega sodišča Republike Slovenije
Datum objave: 13. 1. 2023
Številka: 102-2/2023/1
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 2. 2. 2023