Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Brezovica v letu 2017

Zadnja sprememba:
14. 11. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2017.

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-10/2018/2
Datum: 29. 6. 2018

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Brezovica

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Brezovica v letu 2017 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja, in občini izreklo negativno mnenje.

Na revidiranih področjih so bile med drugim ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov, na pomanjkljivi objavi javnih razpisov in pomanjkljivo razpisno dokumentacijo na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Ugotovljeno je bilo tudi, da župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, da občina ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna, da ni vzpostavila sistema spremljanja prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, da v postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem ni imenovala skrbnika pravnega posla oziroma ga ni določila v pogodbi, da ni objavila namere o oddaji stvarnega premoženja v najem in namere o ustanovitvi stavbne pravice, da je sklepala najemne pogodbe za predolgo obdobje, da je najemniku obračunala najemnino v nižji vrednosti od pogodbeno določene, da je oddala prostora v brezplačno uporabo oziroma sklenila neposredno najemno pogodbo, čeprav za to niso bili izpolnjeni zakonski pogoji, da je v najem oddala večnamensko dvorano brez sklenitve pogodbe oziroma izdaje naročilnice, da je javnemu uslužbencu določila in izplačala delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v previsoki vrednosti, da od izvajalca ni pridobila ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma za odpravo napak v garancijskem roku, da pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, da je izdala soglasje za podizvajalca, za katerega izvajalec ni predložil vseh zahtevanih podatkov in dokumentov, da je s sklenitvijo pogodbe oziroma aneksa prevzela več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev v načrtu razvojnih programov oziroma v proračunu občine, da strokovna komisija na področju športa ni pripravila predloga prejemnikov sredstev, da je dodelila in izplačala del sredstev tekočih transferov brez izvedbe javnega razpisa, da z nekaterimi prejemniki sredstev tekočih transferov ni sklenila pogodb o dodelitvi sredstev, da se je s sklenitvijo pogodbe z obročnim odplačilom obveznosti dolgoročno zadolžila pri gospodarski družbi, katere dejavnost ni dajanje posojil, in ne da bi upoštevala postopke zadolževanja občin, da v odloku o proračunu občine za leto 2017 ni določila obsega zadolževanja za vse pravne osebe javnega sektorja na ravni občine in da nad njimi ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem, da ustanovitve stavbne pravice na zemljiščih ni vključila v Načrt razpolaganja s premoženjem občine za leti 2017 in 2018.

Računsko sodišče je Občini Brezovica podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, sej je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Deli vsebino