Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Bohinj v letu 2017

Zadnja sprememba:
6. 12. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2017.

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-9/2018/2
Datum: 29. 6. 2018

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Bohinj

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Bohinj v letu 2017 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam in zadolževanje, ter občini izreklo negativno mnenje.

Na revidiranih področjih so bile med drugim ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov in pomanjkljivo razpisno dokumentacijo na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Ugotovljeno je bilo tudi, da župan ni poročal občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, da ni določil obsega izdatkov za posamezno 3-mesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, ter da je s sklepom prerazporedil sredstva med neposrednimi uporabniki. Občina je prodala oziroma zamenjala zemljišča, ne da bi jih po parcelaciji vključila v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem,  v objavi javnega zbiranja ponudb je med pogoji določila, da ima najemnik nepremičnine predkupno pravico, sklenila je dodatek k najemni pogodbi, v katerem je dodala nova določila glede upoštevanja investicijskih vlaganj najemnika, ter pogodbo o priznanju lastninske pravice, na podlagi katere je najemniku priznala 52,5-odstotni delež na nepremičnini v svoji lasti zaradi njegovih investicijskih vlaganj v najeti nepremičnini  na podlagi ocenjene vrednosti, ki ni temeljila na dejanskem stanju.  Ni sprejela posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem, v postopkih oddaje stvarnega premoženja ni objavila namere o oddaji stvarnega premoženja v najem oziroma namere o oddaji v brezplačno uporabo in ni imenovala skrbnika pravnega posla oziroma ga ni določila v pogodbi. Prav tako ni opravila cenitve za določitev višine najemnine za oddajo poslovnega prostora, oddala je poslovne prostore v brezplačno uporabo, ne da bi bili za to izpolnjeni pogoji. Izračuna prihrankov, ki je podlaga za izplačilo sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ni pripravila,  javnim uslužbencem tudi ni pisno odredila dela preko polnega delovnega časa ter ni obračunala dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Ni izvedla postopkov oddaje javnih naročil za investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja, pred plačilom zahtevkov za izplačilo sredstev za prenovo ladje Zlatorog ni preverila pravnega temelja in višine obveznosti, ki izhajajo iz verodostojne knjigovodske listine, v razpisni dokumentaciji za javno naročilo je navedla pogoj, ki pomeni krajevno diskriminacijo ponudnikov, oziroma določilo, ki ni v skladu z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, in navedla znamko in model izdelka, pri čemer ni predvidela možnosti ponudbe enakovrednega izdelka. Pogodbena vrednost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je bila nižja od zahtevane v razpisni dokumentaciji, pred začetkom postopka oddaje javnega naročila za nabavo smetarskega vozila ni opravila raziskave trga, z delitvijo istovrstnih del na manjša naročila se je izognila postopku javnega naročanja, aneks za dodatna dela pa je sklenila po zaključku del. Strokovna komisija na področju športa ni vodila zapisnika o ocenjevanju popolnih vlog na javni razpis za dodelitev sredstev na področju športa in ni pripravila predloga prejemnikov sredstev, nekaterim prejemnikom na področju športa oziroma drugih področjih pa so bila dodeljena in izplačana sredstva, ne da bi bil prej izveden javni razpis. S sklenitvijo pogodbe z obročnim odplačilom obveznosti se je dolgoročno zadolžila pri osebi zasebnega prava in ne da bi upoštevala predpisane postopke zadolževanja občin, Ministrstvu za finance ni posredovala popolnih podatkov o stanju zadolženosti občine ter od javnih zavodov, katerih soustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je, ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2017.

Računsko sodišče je od Občine Bohinj zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino