Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Destrnik v letu 2017

Zadnja sprememba:
12. 3. 2020

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnost dela poslovanja občine v letu 2017.

Revidirano obdobje:
2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-15/2018/4
Datum: 5. 11. 2018

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Destrnik

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Destrnik v letu 2017 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje ter druga področja poslovanja, in občini izreklo negativno mnenje.

Na revidiranih področjih so bile med drugim ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov in na pomanjkljivo razpisno dokumentacijo na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Ugotovljeno je bilo tudi, da je župan prepozno poročal občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2017, da ni poročal o izvršenih prerazporeditvah v drugem polletju leta 2017, da je prerazporedil sredstva med področji proračunske porabe, da občina pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, da je bila v primeru prodaje nepremičnine cenitev na dan sklenitve pravnega posla starejša od 12 mesecev, da v postopkih oddaje prostorov v najem ni pripravila oziroma ni sprejela posamičnega programa upravljanja oziroma posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem občine, da je v 4 primerih oddala prostore v najem za dlje kot za 5 let, da javnemu uslužbencu kljub izpolnjevanju pogojev ni izplačala dodatka za magisterij, da pri obračunu dodatka za magisterij ni upoštevala mesečnega števila ur dela in javnemu uslužbencu izplačala dodatek za magisterij v previsokem znesku, da je z izvedbo 3 postopkov javnega naročanja za nakup opreme vrednost javnega naročila razdelila in se izognila postopku javnega naročanja, da je z izdajo naročilnic prevzela več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev v proračunu ob prevzemu obveznosti, da je prevzela obveznosti za dela, ki niso bila naročena z naročilnico, da pred sklenitvijo pogodbe o finančnem najemu ni pridobila soglasja Ministrstva za finance, da v odloku o proračunu ni določila obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, da ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, da je družbi Terme Gaja, d. o. o., Gaja Spa Resort ltd. posodila prosta denarna sredstva, za kar ni imela podlage v javnofinančnih predpisih, da od pravnih oseb na ravni občine ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti, da Ministrstvu za finance ni posredovala popolnih podatkov o stanju zadolženosti občine, da v 3 primerih v pogodbe ni vključila protikorupcijske klavzule, da ni imela izdelanega srednjeročnega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lokalnih skupnosti za leto 2017, da ni izpolnila pogojev za ustanovitev družbe Terme Gaja, d. o. o., Gaja Spa Resort ltd. ter povečanje osnovnega kapitala, ki jih določajo javnofinančni predpisi, in da je sklenila predpogodbo za sklenitev prodajne pogodbe za nakup poslovnega prostora, namesto da bi izvedla postopek javnega naročila gradnje.

Računsko sodišče je Občini Destrnik podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

 

Deli vsebino