Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Črnomelj v letu 2018

Zadnja sprememba:
15. 9. 2020

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2018.

Revidirano obdobje:
2018

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-2/2019/2
Datum: 2. 4. 2019

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Črnomelj

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Črnomelj v letu 2018 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere (tekoče transfere za prevoze učencev osnovne šole ter tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam), zadolževanje ter druga področja poslovanja, in občini izreklo negativno mnenje.

Na revidiranih področjih so bile med drugim ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov in na pomanjkljivo objavo javnega razpisa na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Ugotovljeno je bilo tudi, da je bila prerazporeditev sredstev izvedena v neskladju z Odlokom o proračunu Občine Črnomelj za leto 2018, da županja oziroma župan v poročilu o realizaciji proračuna v prvem polletju 2018 in v zaključnem računu proračuna občine za leto 2018 občinskemu svetu nista poročala o izvršenih prerazporeditvah ter nista določila obsega izdatkov za posamezno 3-mesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, da občina ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna in ni vzpostavila evidence o izdanih sklepih o prerazporeditvah ter da pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov. V 4 primerih je oddala poslovne prostore, za katere ni sprejela posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem, ni objavila namere o oddaji stvarnega premoženja v najem in ni imenovala skrbnika pravnega posla oziroma ga ni določila v pogodbi, v 3 primerih pa je sklenila pogodbe za oddajo prostorov v brezplačno uporabo za nedoločen čas. V 10 primerih na portalu javnih naročil ni objavila vseh javno dostopnih informacij javnega značaja oziroma jih je objavila prepozno, prav tako tudi v svetovni splet ni posredovala vseh dokumentov iz javnih razpisov na področju športa. Od izvajalca ni pridobila enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila, ki bi ga izpolnil podizvajalec, v 4 primerih pa od izvajalca ni pridobila ustreznega finančnega zavarovanja oziroma ga je pridobila prepozno. V 1 primeru ni pripravila končnega poročila o oddaji javnega naročila, za oddajo dodatnih del ni izvedla ustreznega postopka oddaje javnega naročila, ponudbe, ki je presegala zagotovljena sredstva v proračunu občine, ni izločila kot nedopustne, pred sklenitvijo aneksa za dodatna dela ni obvestila nadzornega organa o spremembi pogodbe, s sklenitvijo 2 pogodb je prevzela več obveznosti, kot je imela za ta namen načrtovanih sredstev v načrtu razvojnih programov, pred uvrstitvijo 2 projektov v načrt razvojnih programov ni pripravila dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ni v celoti izvajala nadzora nad poslovanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, sklenila je aneks k pogodbi za dodatna dela, kar glede na pogodbena določila ni bilo dopustno, in aneks za dodatna dela po zaključku del. Na področju športa je komisija prepozno pozvala vlagatelja za dopolnitev nepopolnih vlog, poleg tega je občina nekaterim prejemnikom sredstev na področju športa, kulture in na drugih področjih dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis oziroma javni poziv. Ugotovljeno je bilo tudi, da v Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2018 ni določila obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine in ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine.

Računsko sodišče je Občini Črnomelj podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

 

Deli vsebino