Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Grosuplje

Zadnja sprememba:
3. 12. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in na doseganje ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017

Revidirano obdobje:
2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-6/2018/3
Datum: 29. 5. 2018

Opombe:

Zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Grosuplje

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Občine Grosuplje v delu, ki se nanaša na zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017.

Za izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Občine Grosuplje v delu, ki se nanaša na zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017, je računsko sodišče proučilo 3 področja, in sicer vzpostavitev pogojev za zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, spremljanje in poročanje o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter spremljanje in poročanje o izvedenih aktivnostih ter o stanju in doseganju ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Občina Grosuplje je pri zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ravnala delno učinkovito.

Občina v Dolgoročnem občinskem strateškem načrtu 2015–2020 ni opredelila dolgoročnih ciljev in kazalnikov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, prav tako jih ni opredelila niti v Idejnih zasnovah kanalizacij v Občini Grosuplje, ki jih je v letu 2016 sprejel župan, občinski svet pa jih ni niti obravnaval niti sprejel, v njih pa tudi ni opredelila predvidenih virov za financiranje posameznih investicij, območij izven meja aglomeracij ter različnih možnih variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Občina je v letu 2017 zagotovila sredstva in opredelila predvidene vire za financiranje infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ni pa opredelila namenskih prejemkov za financiranje infrastrukture ter jasnih ciljev in kazalnikov za merjenje doseganja ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Grosuplje je občina opredelila način in obliko zagotavljanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter večinoma določila vse obvezne storitve in druge naloge javne službe ter ukrepe za izvajanje javne službe, ki pa niso povsem prilagojeni storitvam, drugim nalogam in ukrepom, opredeljenim v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, veljavni v letu 2017. Od Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, d. o. o. je pridobila in potrdila vsebinsko ustrezen Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2017–2020.

Župan je imenoval odgovorno osebo in določil naloge za spremljanje izvajanja storitev javne službe. Občina od izvajalca javne službe ni zahtevala in ni pridobila poročila, iz katerega bi bile razvidne dejansko opravljene storitve javne službe v letu 2017, je pa v letu 2017 spremljala opravljene storitve javne službe in priključevanje objektov na javno kanalizacijsko omrežje ter vzpostavila sistem, ki občanom omogoča izraziti morebitno nezadovoljstvo z izvajanjem storitev javne službe komunalne odpadne vode. Občina občinskemu svetu ni poročala o izvajanju ter o opravljenih storitvah javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017.

Župan je imenoval komisijo za spremljanje izvajanja Dolgoročnega občinskega strateškega načrta 2015–2020 in odgovorno osebo za spremljanje izvedenih nalog in doseganja ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Ker občina ni opredelila dolgoročnih oziroma kratkoročnih ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter kazalnikov za merjenje doseganja ciljev, ni niti mogla spremljati njihovega doseganja v letu 2017. Komisija za spremljanje izvajanja Dolgoročnega občinskega strateškega načrta 2015–2020 ni pripravila poročila o spremljanju za leto 2017, je pa vodja Urada za komunalno infrastrukturo na kolegiju poročal o zaključkih Idejnih zasnov kanalizacij v Občini Grosuplje ter o stanju in spremljanju doseganja ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2017. Občina je spremljala izvedene aktivnosti in doseganje ciljev oziroma rokov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ni pa podatkov o stanju na dan 31. 12. 2017 primerjala s podatki o stanju na dan 1. 1. 2017 oziroma 31. 12. 2016. V občini je bilo na dan 31. 12. 2017 v celoti opremljenih 12 aglomeracij, deloma so bile opremljene 4 aglomeracije, 21 aglomeracij pa je bilo še v celoti neopremljenih. Občina je občinskemu svetu poročala o izvedenih aktivnostih na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017, ni pa mu poročala o stanju in doseganju ciljev. Ministrstvu za okolje in prostor je poročala o doseženih oskrbovalnih standardih na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na dan 31. 12. 2016 ter na dan 31. 12. 2017, vendar pa podatki v poročilih niso bili v celoti ustrezni.

Računsko sodišče je Občini Grosuplje podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih neučinkovitosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih neučinkovitosti v prihodnje.

Deli vsebino