Skip to main content

Audit

Regularity audit of the Ljubljana Historical Archives in 2022

Last change:
15. 3. 2024

Audit data

Auditee(s)

Audit goal:

To express an opinion on the regularity of operations in 2022

Audited period:
2022

Decision:
Decision no.: 322-2/2023/4
Date: 3. 5. 2023

Notes:

Documents

Cover of the report
Audit report
Date:
14. 3. 2024
No.: 322-2/2023/30

Regularity audit of the Ljubljana Historical Archives

Računsko sodišče je Zgodovinskemu arhivu Ljubljana o pravilnosti poslovanja v letu 2022 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo neskladja s predpisi pri sistemiziranju delovnega mesta, uvrščanju v plačne razrede pri premeščanju in napredovanju javnih uslužbencev. Prav tako je ugotovilo nepravilnosti pri določitvi obsega sredstev za redno delovno uspešnost, pri obračunavanju dodatka za mentorstvo, pri izplačilih jubilejnih nagrad in regresa za letni dopust ter pri določitvi višine odpravnin ob upokojitvi. Arhiv je namenjal javna sredstva za darila zaposlenim, za kar ni podlage v predpisih, pri izbiri izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga pa ni ravnal v skladu s prepisi o javnem naročanju. Stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu leta ni uskladil z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom, poročila o popisu pa ni obravnaval pristojni organ. Arhiv je že med revizijskim postopkom odpravil vse ugotovljene nepravilnosti.

Share