Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

Številka: 304-46/2011/4

Zadeva: Vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 

Dne 9. 11. 2011 smo prejeli vaš dopis, v katerem predlagate, da računsko sodišče izvede pregled in nadzor poslovanja občine pri uporabi javnih sredstev in sredstev vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Pri tem naj glede na navedbe v vašem dopisu izpostavimo nekatere določbe Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: ZVVJTO, Uradni list RS, št. 58/02, 55/03, 86/04, 60/06, 33/07). Skladno z ZVVJTO je lahko lokalna skupnost končni upravičenec do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (1. odstavek 2. člena ZVVJTO) in upravičenec do sredstev, ki ji pripadajo iz naslova namenskih sredstev samoprispevka (četrti odstavek 6. člena ZVVJTO). Lokalna skupnost pa hkrati lahko nastopa tudi kot zavezanec in sicer do tistih subjektov (oziroma njihovih pravnih naslednikov) za katere je z namenom pridobitve telefonskega priključka sklepala pravne posle s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d. d. (1. odstavek 2. člena ZVVJTO), sklenila poravnavo z Državnim pravobranilstvom RS in na podlagi ZVVJTO (2. odstavek 6. člena ZVVJTO) s svojim predpisom določila način in postopek vračanja sredstev, vključno z ugotavljanjem seznama upravičencev ter določitvijo sorazmernih deležev vračila le-tem. 3. odstavek 6. člena ZVVJTO pri tem določa, da prejeto vračilo vrne lokalna skupnost v celoti v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih na seznamu iz prejšnjega odstavka tega člena. Ali je lokalna skupnost zadržala zgolj tista sredstva, do katerih je dejansko upravičena ali pa je pri vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje prišlo do kršitev ZVVJTO in predpisa občine, bi bilo torej mogoče ugotavljati šele po pridobitvi vseh relevantnih podatkov (npr. število upravičencev in sorazmerni deleži, ki so bili ugotovljeni na podlagi ZZVJTO in predpisa občine, morebitna upravičenost lokalne skupnosti in podlaga njene upravičenosti do dela vrnjenih sredstev, dejansko vrnjena sredstva posameznim upravičencem…). 

Ob tem pojasnjujemo še, da je računsko sodišče organ, ki je po ZRacS-1 pristojen za nadzor javne porabe v Republiki Sloveniji, v okviru te pristojnosti revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev in o tem poda mnenje. Računsko sodišče tako nima podlage, da bi občini naložilo, da morebitne obveznosti iz naslova vračila vlaganj realizira oz. predvsem tudi nima podlage, da bi doseglo prisilno izvršitev takšne obveznosti. Zato ima stranka na voljo pravna sredstva. Skladno s 14. členom ZVVJTP nadzor nad izvrševanjem tega zakona izvaja Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - le-to je v zvezi z vračanjem vlaganj na svoji spletni strani objavilo odgovore na vprašanja o izvajanju zakona, iz katerih izhaja, da občina pri vračilih končnim upravičencem vodi upravni postopek ter mora le-tem tako izdati upravni akt zaradi načela varstva pravic strank in pravice do pritožbe. Vsebina upravnega akta (odločbe, sklepa) ter tudi pravno varstvo stranke v primeru neizdaje upravnega akta določa Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 126/07, 65/08, 8/2010). Pritožbe zoper odločbe rešuje župan, prav tako pa je nadalje mogoče zoper odločitve sprožiti upravni spor pri Upravnem sodišču Republike Slovenije skladno s pogoji, ki jih določa Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10). Obenem inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem Zakona splošnem upravnem postopku izvaja tudi Inšpektorat za javno upravo, ki je po nam znanih informacijah tudi že obravnaval kršitve v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Za morebitno presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov pa je pristojno Ustavno sodišče Republike Slovenije.