Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Sprejemanje rebalansa proračuna občine

Številka: 330-10/2010/3

Zadeva: Sprejemanje rebalansa proračuna občine

Dne 29. 11. 2010 smo prejeli vaše elektronsko sporočilo, v katerem prosite za mnenje glede sprejemanja rebalansa občine. 

Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom (3. člen Zakona o javnih financah, v nadaljevanju: ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09). Podrobneje rebalans opredeljuje 40. člen ZJF, ki ureja ukrepe za uravnoteženje proračuna med prejemki in izdatki, kadar se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna. Tako je v 6. odstavku 40. člena določeno, da se z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. Skladno z 29. členom ZJF postopke sprejemanja proračuna natančneje uredi občinski svet s poslovnikom.

Glede na navedeno ni nepravilno, če proračun po sprejetju rebalansa zajema nove postavke na posameznih področij, kot tudi ne, če so vrednosti postavk spremenjene. Rebalans pa mora biti sprejet po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta.

Od sprejemanja rebalansa, za kar je pristojen občinski svet občine, pa je treba ločiti institut prerazporejanja proračunskih sredstev, ki ga je ZJF vpeljal za spreminjanje namena porabe proračunskih sredstev v okviru sprejetega proračuna. V ta namen ZJF v 38. členu postavlja pogoje, pod katerimi se prerazporeditve lahko izvršijo. Tako v prvem odstavku določa, da proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, upoštevaje strukturo predloga proračuna. Občinski svet lahko s sprejetjem odloka o proračunu podeli pooblastila za prerazporejanje sredstev pri izvrševanju proračuna tudi županu, vendar župan torej lahko prerazporeja sredstva proračuna le na podlagi pooblastila iz odloka, s katerim je bil sprejet občinski proračun, ter v mejah, ki jih določa navedeni odlok. Če so potrebne spremembe proračunskih postavk v znesku ali po vsebini na način, ki presega županova pooblastila, je potrebno proračun spremeniti z rebalansom proračuna. V drugem in tretjem odstavku 38. člena ZJF določa, da mora župan o opravljenih prerazporeditvah polletno poročati občinskemu svetu in da prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in računom financiranja ni dovoljeno. V 39. členu ZJF pa so urejene posebnosti prerazporejanja sredstev za odplačila dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem in poroštev. 

Nekatere spremembe pa lahko župan izvede na podlagi ZJF. Tako se lahko na podlagi 34. člena prihodki v proračun vplačujejo v skladu z zakonom, ne glede na obseg načrtovan v proračunu. Prav tako se lahko v proračun vključijo namenski prihodki, ki so tako opredeljeni v 43. členu ZJF ali odloku občine o proračunu. Pri tem se lahko odprejo tudi proračunske postavke, ki se financirajo iz namenskih odhodkov, če za ta namen že niso načrtovane proračunske postavke (2. odstavek 43. člena ZJF). Vključitev namenskih prihodkov in odhodkov v proračun in prerazporeditve morajo biti izvedene pisno.