Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Poraba proračunskih sredstev in sredstev Evropskega socialnega sklada

Številka: 1420-1/2007-4

Zadeva: Poraba proračunskih sredstev in sredstev Evropskega socialnega sklada

Na vaše vprašanje ali lahko ministrstvo naknadno spreminjanja vrste upravičenih stroškov in načine poročanja o stroških projekta, vam posredujemo naslednje mnenje:

Sredstva subvencij in drugih oblik državnih pomoči se morajo v skladu z 2. odstavkom 53. člena Zakona o javnih financah1 (v nadaljevanju: ZJF) dodeliti na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, pod pogoji in po postopku, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, če s posebnim zakonom ni drugače določeno. Vrste upravičenih stroškov in dodeljevanje sredstev Evropskega socialnega sklada, katerih prejemniki so vaši člani, ureja Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji2 (v nadaljevanju: Uredba). Uredba določa postopek izbora in potrjevanje projektov in med obveznimi sestavnimi deli razpisne dokumentacije in pogodbe o sofinanciranju (12. člen) navaja opis oz. vrsto upravičenih stroškov in delež sofinanciranja za posamezne upravičene stroške, navedbo potrebnih dokumentov ali dokazil, ki jih morajo kandidati predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev sredstev, poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oz. najmanj zaključno poročilo, dolžnost končnega upravičenca, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev ter da mora končni prejemnik obrazložiti in utemeljiti finančno, vsebinsko oz. časovno spremembo projekta, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev in mora povrniti že prejeta sredstva. Uredba (ES) št. 1081/20063 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu določa vrste izdatkov, ki so upravičeni do pomoči (prejemki ali plače, ki jih udeležencem v projektu izplačajo tretje osebe in ki se odobrijo upravičencu, v primeru posojil, posredni stroški navedeni na podlagi pavšala do 20% neposrednih stroškov projekta in stroški amortizacije sredstev, dodeljeni izključno za čas trajanja projekta, če pri pridobitvi teh sredstev niso bila uporabljena javna sredstva), pri čemer kot kriterij za upravičenost teh stroškov veže na njihovo skladnost z nacionalno zakonodajo (sem uvršča tudi računovodska pravila države članice) in določa neupravičene stroške (povratni davek na dodano vrednost, obresti na dolgove, nakup pohištva, opreme, vozil, infrastrukture, nepremičnin in zemljišč). 

V vprašanju niste navedli podlage, po kateri ste prejemniki proračunskih sredstev (proračuna Republike Slovenije) in sredstev Evropskega socialnega sklada, zato navajamo za primer dodeljevanje proračunskih sredstev po Zakonu o izobraževanju odraslih4. V skladu s 35. členom tega zakona je v pristojnosti ministra, da določi način in postopke javnega razpisa in izbora izvajalcev, financiranje, sofinanciranje oz. subvencioniranje in spremljanja izvajanja izobraževalnih programov in infrastrukturnih dejavnosti. Iz vašega opisa sicer izhaja, naj bi ministrstvo naknadno spreminjalo vrste upravičenih stroškov, kljub temu pa opozarjamo na možnost, da bi ministrstvo dopolnilo navodila za poročanje in dokazovanje stroškov, ki pa so po našem mnenju dopustna, če ne presegajo določenih pogojev v razpisni dokumentaciji in gre le za konkretizacijo določil javnega razpisa in ne za njihovo spremembo (enako velja tudi za pogodbena določila). 

Računsko sodišče v svojih revizijah namreč ugotavlja, da so v postopkih dodeljevanja transfernih sredstev največja tveganja ravno pri določitvi upravičenih stroškov za izvedbo posameznega programa oz. projekta in pri vprašanju, katere verodostojne knjigovodske listine so dokazilo o nastalih stroških izvedenega programa ter pri načinu poročanja prejemnikov sredstev dodeljevalcem sredstev. Zato z vidika zagotovitve kontrole nad namensko porabo proračunskih sredstev (2. člen ZJF) menimo, da je izboljšanje navodil za dokazovanje stroškov in načina poročanja utemeljeno, v kolikor ostanejo v okviru določenih pogodbenih določil, niso pa dopustne spremembe določitve vrste upravičenih stroškov in načina poročanja če niso bile v pogodbi predvidene.

1: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02.
2: Uradni list RS, št. 7/06. V skladu s 5. točko 2. člena te uredbe med strukturne sklade enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006 sodi tudi Evropski socialni sklad. 
3: z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999.
4: Uradni list RS, št. 110/06.