Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Plačilo komunalnega prispevka

Številka: 333-6/2011/4

Zadeva: Plačilo komunalnega prispevka

Iz listin, ki ste jih priložili, izhaja, da je občina investitorju gradnje večstanovanjskih objektov že izdala odločbo o odmeri komunalnega prispevka v višini 193.592,99 EUR, investitor pa je predlagal, da se komunalni prispevek pobota z nakupom dveh stanovanj. Tako bi šele po izgradnji stanovanj prišlo do dejanskega poplačila komunalnega prispevka. Iz predloga sklepa, ki ste ga priložili, izhaja, da je občina za nakup stanovanj zainteresirana, ne strinja pa se s ponujeno ceno stanovanj. Za zavarovanje plačila komunalnega prispevka bi občina od investitorja pridobila bančno garancijo, investitorju pa bi izdala izjavo, da je bila med njima sklenjen dogovor o načinu plačila komunalnega prispevka in da ni zadržkov za izdajo gradbenega dovoljenja.

V vašem primeru, ko želi investitor svojo obveznost do občine za plačilo komunalnega prispevka poravnati s prenosom lastninske pravice na dveh stanovanjih na občino, se porajajo vprašanja, ki segajo na različna javnofinančna področja ― nanašajo tako na pravilnost plačila komunalnega prispevka, pridobivanja nepremičnega premoženja občine ter avansiranja proračunskih sredstev kot tudi pobotanja terjatev in obveznosti občine. 

Komunalni prispevek je v skladu s 84. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme (definicija izraza komunalna oprema je določena v 71. členu), sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki pa občina lahko porablja samo za namene gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. ZPNačrt v 78. členu omogoča, da se lahko s pogodbo o opremljanju investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja (1. odstavek). Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil komunalno opremo iz 3. točke prejšnjega odstavka (4. odstavek, Ta se glasi: "3. pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor"). V 5 točki 3. odstavka pa je v tej zvezi določeno, da mora pogodba o opremljanju določati tudi, del komunalnega prispevka iz četrtega odstavka tega člena, ki ga mora investitor še plačati. ZPNačrt torej predvideva, da se komunalni prispevek načeloma plača v denarju, v naravi pa samo tako, da investitor izgradi komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi. 

Glede na to, da Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB4) v 35. členu določa, da se obvezne dajatve plačujejo v denarju, če ni z zakonom določeno drugače in ker v 4. odstavku 78. člena ZPNačrt ne predvideva, da bi se lahko komunalni prispevek plačal kako drugače kot je v njem določeno (denar, komunalna oprema predvidena v programu opremljanja), torej tudi z nepremičninami, menimo, da ni mogoč dogovor o vnaprejšnjem plačilu komunalnega prispevka s prenosom lastninske pravice na stanovanjih na občini.

Menimo tudi, da se občina tudi glede na pravila javnega naročanja ne more zavezati, da bo z neposredno izbranim investitorjem sklenila pogodbo za pridobitev lastninske pravice na stanovanjih, ki še niso zgrajena, v vrednosti 193.592,99 EUR. Pri tem naj opozorimo, da Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) določa, da so po 6. točki 18. člena posebne izjeme, ki niso predmet javnega naročanja, tudi javna naročila storitev v zvezi pridobitvijo ali najemom zemljišča, obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic, ki so z njimi povezane, s kakršnimikoli finančnimi sredstvi. Ta določba omogoča, da se brez pravil javnega naročanja kupujejo samo že izgrajeni objekti in stanovanja(V tej zvezi glej tudi revizijsko poročilo: Zagotavljanje poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za notranje zadeve (št. 320-12/2010/102 z dne 8. 8. 2011)), ne pa tudi stanovanja ki se bodo šele izgradila.

Glede na navedeno menimo, da se občina ne more z investitorjem v naprej dogovoriti, da bo ta namesto plačila komunalnega prispevka v naravi občini odstopil dve stanovanji.