Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Mnenje o pravilnosti zaračunavanja komunalnega prispevka

Številka: 330-6/2010/12

Zadeva: Mnenje o pravilnosti zaračunavanja komunalnega prispevka

Dne 13. 12. 2010 smo prejeli vaše zaprosilo za mnenje glede ustreznosti zaračunavanja komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave. Navajate, da je občina celotno investicijo financirala s sredstvi proračuna EU (38,46 %), s sredstvi državnega proračuna (15,39 %), preostanek pa je zagotovila občina (46,15 %). Ker sosednje občine komunalnega prispevka niso zaračunavale, vaša občina pa je z odločbami (Torej domnevam, da gre za komunalni prispevek po Zakonu o prostorskem načrtovanju.) zaračunala občanom 10 % celotne investicije, menite, da ste dodatno sofinancirali izgradnjo teh infrastrukturnih objektov, s čemer ste v neenakovrednem položaju s sosednjimi občinami. 

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt), Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07; v nadaljevanju: Uredba) in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) določajo obveznosti in pravice občin pri zaračunavanju komunalnega prispevka. Gradnja komunalne opreme se sicer lahko financira iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračun države in iz drugih virov (drugi odstavek 77. člena ZPNačrt), vendar tako 79. in 84. člen ZPNačrt jasno določata obveznosti občin, da zaračunavajo komunalni prispevek, kot zbiranje namenskega dela sredstev za financiranje dela stroškov gradnje komunalne opreme. Komunalni prispevek mora biti opredeljen kot namenski prejemek proračuna (2. člen Uredbe in 84. člen ZPNačrt). Ta se plačuje bodisi za potrebe gradnje posameznih objektov ali pa ga občina zaračuna po uradni dolžnosti, če pride do izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča (sedmi odstavek 79. člena ZPNačrt). V ZPNačrt je tudi določeno, da za komunalno opremo, ki je namenjena objektom na območjih več občin, se na obračunskem območju posamezne občine upošteva le sorazmerni del stroškov te komunalne opreme (tretji odstavek 76. člena).

Če se gradnja komunalne opreme financira iz komunalnega prispevka, mora občina določiti delež sofinanciranja celotnih stroškov investicije s komunalnim prispevkom oziroma delež skupnih stroškov, ki se financirajo s komunalnim s prispevkom (3. odstavek 11. člena Uredbe). Ta delež predstavlja obračunske stroške komunalne opreme in so podlaga za odmero komunalnega prispevka (13. člen Uredbe). Peti odstavek 11. člena Uredbe omejuje zniževanje deleža obračunskih stroškov v celotnih stroških tako, da se lahko delež obračunskih stroškov v celotnih stroških izgradnje posamezne infrastrukture po posameznih območjih občine določi na način, da razlika med najvišjim in najnižjim deležem ne sme presegati višine najmanjšega deleža. Niti ZPNačrt niti Uredba pa ne določata najvišjega ali najnižjega deleža sofinanciranja investicij s komunalnim prispevkom. Omejitve v smislu primerjav med posameznimi občinami predpisi ne določajo, zato je resnična trditev, da je višina zaračunanega komunalnega prispevka, tudi za komunalno opremo, ki je namenjena objektom na območjih več občin, po občinah odvisna od političnih odločitev posameznih občin. V kolikor je torej vaša občina (v programu opremljanja) določila 10% delež sofinanciranja izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, potem je zaračunavanje tega zneska povsem upravičeno.

Odgovorimo naj tudi na vaše pomisleke, da ste dodatno sofinancirali izgradnjo infrastrukturnih objektov, saj je občina že iz proračuna zagotovila 46,15% potrebnih sredstev. Občina v programu opremljanja določi deleže sofinanciranja investicij v komunalno opremo iz posameznih virov. Tako ločeno določi kolikšen delež investicij bo sofinancirala iz proračuna, kar predstavlja "nepovratni" vir, ki si ga občina ne povrne, ter v kolikšnem deležu se bo investicija financirala iz komunalnega prispevka. V tem delu sofinanciranja investicije pa občina bodisi vnaprej pobere sredstva od znanih investitorjev, ali pa v primeru še neznanih investitorjev založi proračunska sredstva, ki si jih kasneje povrne z zaračunavanjem komunalnega prispevka. Zatorej pri plačilu komunalnega prispevka ne gre za "dodatno" financiranje investicije. 

Za konec pa naj opozorimo, da so pravne podlage za obračun komunalnih prispevkov lahko različne in sicer:

 • Tako v primeru, če občina ne sprejme programa opremljanja v šestih mesecih po sprejetju občinskega prostorskega načrta, mora pri obračunu komunalnega prispevka v skladu z enajstim odstavkom 79. člena ZPNačrt upoštevati podlage, določene v Pravilniku o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 95/07). V tem primeru občina torej mora obvezno zaračunati komunalni prispevek na način oziroma v višini, kot jo določa ta Pravilnik.
 • Če pa občina ni sprejela niti občinskega prostorskega načrta pa se do poteka šestih mesecev po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta, komunalni prispevek odmerja po do tedaj veljavnih predpisih (drugi odstavek 108. člena ZPNačrt).