Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Mnenje glede določitve izjem pri uvrščanju projektov

Zadeva: Mnenje glede določitve izjem pri uvrščanju projektov

Prejeli smo vaš dopis št. 4101-7/2017/1 z dne 20. 4. 2017, s katerim nas naprošate za mnenje glede ustreznosti sprememb pravne ureditve v smislu dopustitve uvrstitve projektov v Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP), če le ti nimajo dokazljivih virov financiranja ter pričetek njihovega izvajanja brez zagotovljenih virov financiranja.

Zakon o javnih financah1 (v nadaljevanju: ZJF) v 16. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je potrjen investicijski projekt tisti, ki je potrjen s strani investitorja in ki je pripravljen na podlagi predpisane investicijske dokumentacije. V 17. točki prvega odstavka 3. člena pa ZJF določa, da je veljaven investicijski projekt tisti, ki je vključen v NRP. 

Nadalje ZJF v 12. členu ZJF določa, da se v NRP izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

 • posameznih programih neposrednih uporabnikov;
 • letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let, in
 • virih financiranja za celovito izvedbo programov.

ZJF v drugem odstavku 22. člena tudi določa, da je pri pripravi skupnega NRP potrebno upoštevati:

 • da mora biti posamezen program ali projekt neposrednega uporabnika usklajen z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in s proračunskim memorandumom;
 • da mora biti posamezen investicijski projekt ali program neposrednega uporabnika v skladu s predpisano metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije in potrjen najmanj na ravni predinvesticijske zasnove in
 • merila in način uporabe meril za izbiro med konkurenčnimi programi ali projekti.

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) je na podlagi drugega odstavka 23. člena ZJF sprejela Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ2 (v nadaljevanju: uredba), ki v peti alineji tretjega odstavka 13. člena določa, da morajo investicijski programi temeljiti na dokumentaciji, ki vsebuje dokazljive vire financiranja. Prav tako uredba v 24. členu določa, da je temeljni dokument za uvrstitev projekta v NRP dokument identifikacije investicijskega projekta, s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost projekta.

NRP je bil kot večletna komponenta načrtovanja investicij uveden v javne finance z Zakonom o javnih financah leta 1999. Iz obrazložitve Predloga Zakona o proračunih, ki se je kasneje preimenoval v Zakon o javnih financah, je razviden namen vpeljave NRP. Projekt se lahko vključi v NRP le, če so izpolnjeni vsi pogoji, med drugim tudi viri financiranja za celovito izvedbo projekta, kar je jamstvo, da bodo sredstva zagotovljena za uresničitev projekta v celoti. Zakonodajalec je želel s tem vplivati predvsem na stabilnejše načrtovanje in na načrtovanje le tistih projektov, ki imajo zagotovljena sredstva in ki ne bodo ogrožala izvrševanja proračuna v prihodnjih letih.

Zakonodajalec in vlada sta se s sprejemom vseh zgoraj naštetih pravnih aktov zaščitila pred nekontroliranimi posegi v izvrševanje proračuna v primeru, da projekt ne bi imel zagotovljenih vseh virov financiranja, saj bi v tem primeru breme financiranja prešlo na proračun.

Na podlagi zgoraj navedenega menimo, da je stališče Ministrstva za finance glede zavračanja uvrstitve projekta brez dokazljivih virov financiranja v NRP in glede zavračanja spremembe zakonodaje ustrezno, saj s tem zagotavlja stabilnejše načrtovanje proračunskih odhodkov in izvrševanje proračuna v obsegu, kot ga je predvidela.

Računsko sodišče je tovrstno stališče na primer zavzelo v že izvedenih revizijah in objavljenih revizijskih poročilih:

1 Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13-popr.), 101/13.
2 Uradni list RS, št 60/06, 54/10, 27/16.