Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Financiranje sanacije črnih odlagališč

Številka: 1409-1/2005-8

Financiranje sanacije črnih odlagališč 

Zakon o varstvu okolja1 (v nadaljevanju: ZVO-1) v 10. členu opredeljuje splošno načelo plačila za obremenjevanje okolja in določa, da povzročitelja bremenijo vsi stroški ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja okolja ter odprave posledic obremenjevanja okolja. Skladno s tem načelom je mogoče posameznemu povzročitelju zaračunati zgolj tiste sorazmerne stroške izvajanja ukrepov (tudi izvajanja gospodarske javne službe), ki so nastali zaradi njegovih aktivnosti, ne pa tudi stroškov izvajanja odprave posledic onesnaževanja okolja, ki so jih povzročili neznani povzročitelji. Kritje stroškov odprave posledic čezmernega obremenjevanja okolja v primerih neznanih povzročiteljev je urejeno v drugem odstavku 11. členu ZVO-1, ki določa, da država ali občina krijeta stroške odprave posledic čezmerne obremenitve okolja, če jih ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem. V primeru, če se povzročitelj ugotovi kasneje, imata država ali občina pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov od povzročitelja. 

V 6.1. točki 3. člena ZVO-1 je opredeljena čezmerna obremenitev okolja kot obremenitev, ki presega mejne vrednosti emisije, standarde kakovosti okolja, pravila ravnanja ali dovoljeno rabo naravne dobrine. V primeru nastanka črnih odlagališč odpadkov gre torej za čezmerno obremenjevanje okolja zaradi ravnanja, ki ni skladno s pravili ravnanja pri ravnanju z odpadki. Ker pa je gospodarska javna služba ravnanja z odpadki2, skladno z določbo 149. člena ZVO-1, lokalna gospodarska javna služba, nosi breme subsidiarnega ukrepanja, v primerih neznanih povzročiteljev črnih odlagališč odpadkov, lokalna skupnost. 


Tudi veljavni Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje3 (v nadaljevanju: odlok) je glede obravnavanega vprašanja usklajen z določili sicer novejšega ZVO-1, saj:

 • v 2. členu uveljavlja načelo "stroške nosi povzročitelj",
 • v 4. členu med subjekte ravnanja s komunalnimi odpadki všteva tudi Občino Trebnje,
 • v 7. členu določa pravila ravnanja in opredeljuje, da je prepovedano odlaganje odpadkov izven posod za odpadke, pristojne občinske nadzorne službe pa lahko z odločbo zahtevajo od povzročiteljev odstranitev odpadkov, ki se odlagajo izven posod za odpadke,
 • v 18. členu določa pravila ravnanja in opredeljuje, da je prepovedano odlaganje odpadkov izven za to dejavnost določenega odlagališča odpadkov, in še posebej določa, da je tisti, ki odloži komunalne odpadke izven odlagališča, dolžan na svoje stroške te odpadke odstraniti ter pripeljati na odlagališče.

V primeru, da storilca odlaganja odpadkov izven odlagališča odpadkov ni mogoče ugotoviti, v skladu z 18. členom odloka odstranijo odpadke izvajalci po navodilih in na zahtevo inšpekcijske službe, vendar to ne pomeni, da izvajalci odstranijo odpadke na svoje stroške. Izvajalci namreč niso povzročitelji obremenitve okolja, oni odstranijo odpadke na stroške organa, ki je odredil odstranitev, torej na stroške Občine Trebnje. 

Na podlagi navedenega menimo, da mora stroške sanacije črnih (divjih) odlagališč v primeru neznanih povzročiteljev kriti Občina Trebnje iz svojega proračuna. V kolikor se kasneje ugotovi, kdo je bil povzročitelj nastanka črnih odlagališč odpadkov, mora Občina Trebnje te stroške v skladu s tretjim odstavkom 11. člena ZVO-1 izterjati od povzročitelja(ev). 

Glede na navedeno, stroškov sanacije črnih (divjih) odlagališč odpadkov ni mogoče vključevati med stroške izvajanja gospodarske javne službe in jih preko cene za izvajanje gospodarske javne službe razporediti na vse uporabnike teh storitev, saj s tem ne bi bilo spoštovano načelo »stroške nosi povzročitelj«.

V gornjem mnenju gre za vprašanje, o katerem se računsko sodišče na podlagi opravljenih revizij še ni opredelilo, zato prosimo, da ga štejete za strokovno mnenje, ki po 46. členu Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije računskega sodišča ne zavezuje.

1: Uradni list RS, št. 41/04.
2: Na lokalni ravni se kot gospodarska javna služba ravnanja z odpadki izvajajo naslednje dejavnosti: zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3: Uradni list RS, št. 30/01.