Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Rok za odprtje posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo ter posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje

Številka: 331-2/2014/28

Zadeva: Rok za odprtje posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo ter posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje

Prejeli smo vaši vprašanji:

 1. z dne …, v katerem prosite Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) za mnenje v zvezi z izvajanjem 16. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK), ker je med dnevom razpisa predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (nadaljevanju: Državni zbor) in dnevom glasovanja 13. 7. 2014 manj kot 45 dni. Prosite, da se organizatorju volilne kampanje omogoči rok 15 dni od dneva razpisa volitev za odprtje posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo;
 2. z dne …, v katerem prosite Računsko sodišče za mnenje v zvezi s poročilom o financiranju volilne kampanje za volitve v Evropski parlament, ki so bile 25. 5. 2014, ki ga mora predložiti organizator volilne kampanje. Tako vas zanima katerim subjektom se to poročilo posreduje in v kakšnem roku, kakšna je vsebina poročila političnih strank in kakšen je način posredovanja in objave poročil.

Ad 1)
Zakon o volitvah v državni zbor (v nadaljevanju: ZVDZ) v tretjem odstavku 15. člena določa, da se predčasne volitve lahko opravijo najprej v 40 dneh od dneva razpisa. V drugem odstavku 14. člena ZVDZ pa je določeno, da predčasne volitve razpiše predsednik republike z aktom o razpustitvi državnega zbora. 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor (v nadaljevanju: predsednik) je 1. junija 2014 sprejel Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije. Odlok določa, da bodo predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije v nedeljo, 13. julija 2014 (v nadaljevanju: predčasne volitve). Za dan razpisa predčasnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 2. junij 2014. 

ZVRK v 16. členu med drugim določa, da mora organizator volilne kampanje najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma najkasneje 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« oziroma »za referendumsko kampanjo« in pri tem navesti tudi volitve oziroma referendum, za katerega organizira kampanjo. Organizator volilne kampanje mora vsa finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na tem transakcijskem računu. Vse stroške volilne kampanje mora organizator volilne kampanje poravnavati izključno s tega računa. V drugem odstavku istega člena pa je določeno, da mora, ne glede na določbo prejšnjega odstavka, organizator volilne kampanje odpreti poseben transakcijski račun z oznako za volilno oziroma referendumsko kampanjo preden opravi prvo finančno transakcijo, namenjeno volilni kampanji.

Po 16. členu ZVRK bi organizator volilne kampanje sicer moral najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah odpreti poseben račun. Vendar pa je pri izpolnjevanju obveze iz prejšnjega stavka potrebno upoštevati, da je bil za dan pričetka volilnih opravil določen 2. 6. 2014, kar je štiri dni po dnevu, ki je z ZVRK predpisan kot rok za odprtje posebnega računa. ZVDZ sicer omogoča predsedniku, da razpiše volitve v rokih, ki so krajši, kot jih za odprtje posebnega računa določa ZVRK, vendar se pri tem odpira vprašanje določitve skrajnega roka za odprtje posebnega računa v primeru predčasnih volitev. Upoštevaje dejstvo, da zaradi določenega dneva, ko začnejo teči volilna opravila, računa ni mogoče odpreti 45 dni pred dnem glasovanja, menimo, da je posebni račun treba odpreti takoj, ko je to mogoče. Ker je rok za pričetek volilnih opravil zakonito določen, na določitev roka pa organizatorji volilnih kampanj niso imeli možnosti vplivati, menimo, da jim v zvezi z odprtjem posebnega računa kasneje kot 45 dni pred dnem glasovanja, ni mogoče očitati krivde oziroma malomarnosti pri opustitvi dolžnega ravnanja. Izhajajoč iz navedenega računsko sodišče v reviziji financiranj volilnih kampanj za predčasne volitve ne bo preverjalo, ali so organizatorji volilnih kampanj odprli posebne račune najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja. Takšna je bila praksa računskega sodišča že pri reviziji financiranja volilnih kampanj za predčasne volitve v Državni zbor v letu 2011. Velja pa posebej poudariti, da bo Računsko sodišče v reviziji preverjalo, ali je organizator vse stroške volilne kampanje poravnaval izključno s posebnega računa in kdaj je organizator volilne kampanje posebni račun zaprl, zato posebej opozarjamo, da mora biti račun odprt pred poravnavo prvega stroška volilne kampanje. 

Ad 2)
Za pravilno poročanje o zbranih in porabljenih sredstvih za volilne in referendumske kampanje na podlagi novih rešitev, ki jih je uzakonil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK-B) iz leta 2013, je minister za notranje zadeve na podlagi 20. člena ZVRK izdal Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/14 (v nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik in ZVRK dajeta odgovore na vaša vprašanja. 

Tako je v 9. členu Pravilnika določeno, da se do zagotovitve posredovanja poročil o financiranju volilne ali referendumske kampanje prek spletnega portala Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) poročila iz 18. in 19. člena zakona posredujejo Državnemu zboru oziroma predstavniškemu organu samoupravne lokalne skupnosti in Računskemu sodišču na obrazcih, ki so priloge tega pravilnika, v papirni obliki. Obrazce podpiše odgovorna oseba organizatorja kampanje, v primeru, ko je organizator kampanje pravna oseba, pa jih opremi tudi z žigom. Skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZVRK-B bo minister, pristojen za notranje zadeve, v Uradnem listu Republike Slovenije objavil datum, od katerega se poročila o financiranju volilne kampanje posredujejo preko spletnega portala AJPES. Po prvem odstavku 18. člena ZVRK mora organizator volilne kampanje za volitve v Evropski parlament poročilo o financiranju volilne kampanje najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa predložiti AJPES preko spletnega portala. Pravilnik določa obrazce na katerih je treba poročati in pri tem zelo podrobno določa vsebine, o katerih je v skladu ZVRK treba poročati. 

Ker spletni portal AJPES za posredovanje poročil o financiranju volilnih in referendumskih kampanj po ZVRK še ne deluje, mora organizator volilne kampanje poročilo o financiranju volilne kampanje za volitve v Evropski parlament v letu 2014 pripraviti upoštevaje prehodno določbo 9. člena Pravilnika. Tako se navedena poročila najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa pošljejo Državnemu zboru in Računskemu sodišču v papirni obliki (stari način predložitve), vendar na obrazcih, ki so priloge Pravilnika (novi obrazci). To izhaja tudi iz mnenja na temo obravnavane problematike, ki je objavljeno na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.