Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Prejemniki nakazil političnih strank v humanitarne namene

Številka: 339-1/2018/29

Zadeva: Prejemniki nakazil političnih strank v humanitarne namene

Računsko sodišče Republike Slovenije je prejelo vprašanje politične stranke Solidarnost z dne 8. 3. 2018, v katerem prosi za odgovor na vprašanje, ali lahko politična stranka sredstva na podlagi devetega odstavka 22. člena Zakona o političnih strankah1 (v nadaljevanju: ZPolS) nakaže organizaciji, ki ima status invalidske organizacije. 

Na podlagi devetega odstavka 22. člena ZPolS je stranka dolžna prispevke, ki jih pridobi v nasprotju s tem zakonom, v 30 dneh od prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije.

Ker ZPolS zahteva, da je politična stranka dolžna nezakonite prispevke nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v Zakonu o humanitarnih organizacijah2 (v nadaljevanju: ZHO), Računsko sodišče Republike Slovenije je v izvedenih revizijah določbo devetega odstavka 22. člena ZPolS – enaka določba je tudi v desetem odstavku 14. člena3 Zakona o volilni in referendumski kampanji4 (v nadaljevanju: ZVRK) – razumelo tako, da je štelo kot ustrezno, če so politične stranke nakazale nezakonite prispevke humanitarnim organizacijam, ki so vpisane v razvide humanitarnih organizacij, ki jih po ZHO vodita Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Postavlja se vprašanje, ali lahko politična stranka sredstva na podlagi devetega odstavka 22. člena ZPolS nakaže organizaciji, ki ima status invalidske organizacije. Ker se nakazila podlagi devetega odstavka 22. člena ZPolS lahko izvršijo za v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije je treba na načelni ravni primerjati skladnost namenov ustanovitve in delovanja invalidskih organizacij po Zakonu o invalidskih organizacijah5  (v nadaljevanju ZInvO) z nameni humanitarnih organizacij po ZHO.

Tako ugotavljamo, da ZHO ureja pravne subjekte, ki lahko pridobijo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področjih socialnega in zdravstvenega varstva, opredeljuje humanitarno dejavnost na področjih socialnega in zdravstvenega varstva, določa pogoje in merila ter postopek za pridobitev in prenehanje tega statusa ter ureja financiranje in lastnino humanitarnih organizacij (1. člen). Status humanitarne organizacije po ZHO lahko pridobijo društva in zveze društev, v katerih njihovi člani po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu opravljajo humanitarno dejavnost na področjih socialnega in zdravstvenega varstva v skladu z ZHO (prvi odstavek 2. člena). Po 28. členu ZHO razvid organizacij, ki so pridobile status humanitarne organizacije, vodita pristojni ministrstvi, in sicer posebej za organizacije za kronične bolnike ter posebej za splošne dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč.

V 7. členu ZHO so določeni nameni humanitarnih organizacij. Ti so povezani s tremi vrstami humanitarnih organizacij kot so definirane v 6. členu ZHO. Tako so po prvem, drugem in tretjem odstavku 7. členu ZHO:

 • splošne dobrodelne organizacije namenjene reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav prebivalcev, zagovorništvu socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin, nudenju pomoči ljudem in reševanju ljudi, katerih zdravje ali življenje je ogroženo, in krepitvi zdravja prebivalstva; 
 • organizacije za kronične bolnike namenjen, da s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost in se zavzemajo za ukrepe, s katerimi se preprečuje nastajanje invalidnosti; 
 • organizacije za samopomoč namenjene predvsem skupnemu medsebojnemu reševanju psihosocialnih težav članov organizacije in nečlanov s podobnimi psihosocialnimi težavami, kot jih imajo njeni člani ali pa so namenjene reševanju njihovih zdravstvenih težav in ohranjanju ter izboljšanju kakovosti njihovega življenja, pri tem pa ne gre za osebe s kronično boleznijo. 

V prvem 5. členu ZHO so urejeni človekoljubi cilji dejavnosti. Tako se kot humanitarna dejavnost na področjih socialnega in zdravstvenega varstva šteje dejavnost za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev (v nadaljnjem besedilu: humanitarna dejavnost), ki jih izvajajo humanitarne organizacije v obliki programov in storitev v neposredno korist posameznikov, in so namenjeni zlasti: reševanje ogroženih ljudi in življenj; lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav; izboljšanje socialnega položaja; krepitev zdravja; preprečevanje poslabšanja socialnega zdravja; preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo; ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično boleznijo. Po drugem odstavku 5. členu ZHO izvajajo humanitarne organizacije svojo dejavnost tudi za druge človekoljubne cilje v skladu s svojimi pravili in programi.

Po 1. členu ZInvO ta zakon ureja status, področje delovanja, financiranje in lastnino invalidskih organizacij. Po prvem odstavku 3. člena ZInvO je namen invalidske organizacije prostovoljno in neodvisno združevanje interesno povezanih invalidov in njihovih zakonitih zastopnikov, da ugotavljajo, zagovarjajo in zadovoljujejo posebne potrebe invalidov ter zastopajo interese invalidov. Po 9. členu ZInvO so cilji delovanja invalidske organizacije za doseganje kakovosti življenja invalidov zlasti: uveljavljanje človekovih pravic invalidov, vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, nediskriminacija invalidov, vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti, avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev, ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov, socialna pravičnost in enake možnosti. Po prvem odstavku 14. ZInvO minister, pristojen za invalidsko varstvo, z odločbo ugotovi, ali so izpolnjena merila za pridobitev statusa invalidske organizacije in odloči o vpisu v register.

Vaše vprašanje – ali lahko politična stranka sredstva na podlagi devetega odstavka 22. člena Zakona o političnih strankah ZPolS nakaže organizaciji, ki ima status invalidske organizacije – se nanaša na tolmačenje ZPolS, ker pa je določbe uporabljena tudi v desetem odstavku 14. člena ZVRK in prvem odstavku 22. člena ZVRK, smo pri iskanju pravilnega odgovora vaše vprašanje razširili še na razumevanje navedenih določb ZVRK: 

Ob preučevanju namena ureditve v devetem odstavku 22. člena ZPolS, desetem odstavku 14. člena ZVRK in prvem odstavku 22. člena ZVRK ugotavljamo, da je bil namen novel ZPolS in ZVRK iz leta 2013, ki sta uzakonili obravnavano ureditev, da politične stranke ter organizatorji kampanj iz ZVRK nezakonitih sredstev ne smejo obdržati, sicer pa namen ureditve v navedenih določbah ni podrobneje predstavljen. Na podlagi preučitve navedenih določb ter relevantnih določb ZInvO in ZHO ugotavljamo, da so v 3. členu ZInvO splošno opredeljeni nameni invalidskih organizacij po vsebini zajeti v okviru namenov delovanja humanitarnih organizacij, določenih v določbah prvega, drugega in tretjega odstavka 7. člena ZHO. Invalidske organizacije ugotavljajo, zagovarjajo in zadovoljujejo posebne potrebe invalidov ter zastopajo interese invalidov, kar je splošnejša opredelitev, ki je skladna s humanitarnimi nameni po ZHO, kot so reševanje in lajšanje socialnih stisk in težav prebivalcev, zagovorništvo socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin, nudenje pomoči ljudem, krepitvi zdravja prebivalstva, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost in zavzemanje za ukrepe, s katerimi se preprečuje nastajanje invalidnosti, reševanje psihosocialnih težav in zdravstvenih težav članov organizacije in nečlanov ter ohranjanje in izboljšanje kakovosti njihovega življenja. 

Ker so tudi organizacije, ki imajo status invalidske organizacije, ustanovljene za uresničevanje splošno opredeljenih humanitarnih namenov iz ZHO, so lahko po mnenju Računskega sodišča, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za javno upravo tudi invalidske organizacije prejemnice sredstev po devetem odstavku 22. člena ZPolS in desetem odstavku 14. člena ZVRK ter prvem odstavku 22. člena ZVRK, pri čemer se pridobljen status invalidske organizacije izkazuje z vpisom v register invalidskih organizacij iz ZInvO. 

[1]  Uradni list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07, 99/13, 46/14.
[2]  Uradni list RS, št. 98/03.
[3]  Prispevke, ki so organizatorju volilne kampanje dani v nasprotju s tem zakonom, je dolžan organizator volilne kampanje najkasneje v 30 dneh od dneva prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije.
[4]  Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13.
[5]  Uradni list RS, št. 108/02,61/06-ZDru-1.