Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Pravilnost postopka za brezplačen najem kombija

Številka: 331-2/2014/47

Zadeva: Pravilnost postopka za brezplačen najem kombija 

Prejeli smo vaš dopis z dne 12. 6. 2014, v katerem nas prosite za mnenje v zvezi z Zakonom o volilni in referendumski kampanji1 (v nadaljevanju: ZVRK). Tako vas zanima:

- pravilnost postopka, ko fizična oseba da stranki v brezplačno uporabo mali kombi, ki ga stranka uporablja v času volilne kampanje. Pri tem stranka s fizično osebo sklene pogodbo, kjer zapišeta, da je član stranke IME+PRIIMEK stranki za določeno obdobje dal v brezplačni najem kombija. Stroške bencina krije stranka in so stroški volilne kampanje; 
- v katerem primeru je fizična oseba dolžna s stranko skleniti pogodbo, ker je v tretjem odstavku 14. člena ZVRK uporabljena dikcija »…ali mu proda blago...«.? 

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) je organ, ki je po Zakonu o računskem sodišču2 pristojen za nadzor javne porabe v Republiki Sloveniji in v okviru te pristojnosti revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev. Ker se Računsko sodišče o vašem vprašanju še ni opredelilo, vam v skladu s 46. členom Poslovnika Računskega sodišča3 dajem zgolj osebno strokovno mnenje, ki pa Računskega sodišča ne zavezuje pri izvajanju revizij. 

ZVRK določa v: 

 • drugem odstavku 14. člena, da je poleg denarnih prejemkov iz prejšnjega odstavka prispevek za volilno kampanjo tudi vsak nedenarni prispevek, brezplačna storitev za organizatorja volilne kampanje, prevzem obveznosti oziroma opravljanje storitev za organizatorja volilne kampanje ali prodaja blaga organizatorju volilne kampanje pod pogoji, ki organizatorja volilne kampanje postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike storitev oziroma kot kupce blaga teh oseb. Kot prispevek se ne šteje delo, ki ga za organizatorja volilne kampanje opravi fizična oseba, če za to ni dolžna izdati računa. 
 • tretjem odstavku 14. člena, da morata organizator volilne kampanje in fizična oseba, ki opravi storitev za organizatorja volilne kampanje ali mu proda blago, morata skleniti ustrezno pogodbo v pisni obliki. 

Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo 4 določa v: 

 • 1. točki tretjega odstavka 2. člena, da se v poročilu o kampanji poroča o drugih oblikah prispevkov iz drugega odstavka 14. člena ZVRK; 
 • 2. točki tretjega odstavka 2. člena, da je pri poročanju o zbranih in porabljenih sredstvih volilne kampanje treba upoštevati, da druge oblike prispevkov za volilno kampanjo povečujejo tudi stroške volilne kampanje. 

Glede na navedene predpise je treba skleniti pogodbo s fizično osebo vseh primerih, ko fizična oseba: 

 • za organizatorja volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator) za plačilo: opravi delo (storitev), proda blago, pa ta oseba za opravljeno delo (storitev) ali prodajo blaga ni dolžna izstaviti računa – organizator torej fizični osebi plača delo (storitev) ali blago na podlagi pogodbe; 
 • organizatorju neodplačno: da blago, opravi storitev ali ji nameni druge oblike prispevkov v smislu drugega odstavka 14. člena ZVRK (razen za neodplačno delo oziroma storitev fizičnih oseb iz 2. stavka drugega odstavka 14. člena ZVRK). 

Organizator mora zagotavljati evidenco o zakonitosti in namenskosti svojih prihodkov in odhodkov ter transparentnost poslovanja. Tako mora imeti vsako plačilo organizatorja oziroma njegov odhodek podlago v verodostojni knjigovodski listini, iz katere je razvidno, za kakšno vrsto stroška gre, kdaj in kje je strošek nastal, kdo je naročnik, vrednost storitve oziroma nabavljenega blaga, morebitni popust, morebitne oprostitve plačila in drugo. Prav tako je treba v pogodbi opredeliti druge oblike prispevkov organizatorju, ki jih dajejo fizične osebe, iz pogodbe pa morajo biti razvidni vsi predpisani podatki o dajalcu prispevka, o vrsti in vrednosti prispevka, da ga organizator lahko tudi finančno ovrednoti, preveri zakonitost (državljanstvo fizične osebe) in o prispevku tudi poroča. Izhajajoč iz navedenih izhodišč je treba razumeti ureditev, da morata organizator in fizična oseba, ki zanjo bodisi odplačno ali neodplačno opravi storitev ali ji proda blago, skleniti ustrezno pogodbo v pisni obliki. 

Pri tem vas opozarjamo, da skladno s petim odstavkom 14. člena ZVRK tudi samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati volilne kampanje. Ker morajo navedeni subjekti za storitve, ki jih opravljajo, izstaviti račun, pa z njimi ni potrebno skleniti pogodbe. 

Več o sklenitvi pogodbe s fizično osebe za zagotovitev druge oblike prispevka politični stranki za financiranje njenega rednega delovanja si lahko preberete v mnenju Računskega sodišča, ki je javno objavljeno. 

1 - Uradni list RS, št. 41/07, 105/08 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, 98/13. 
2 - Uradni list RS, št. 11/01, 109/12. 
3 - Uradni list, št. 91/01. 
4 - Uradnem listu RS, št. 36/14.