Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje in založitev sredstev

Številka: 331-2/2014/46 

Zadeva: Posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje in založitev sredstev 

Prejeli smo vaš dopis z dne 23. 7. 2014, v katerem nas prosite za mnenje v zvezi z Zakonom o volilni in referendumskikampanji1 (v nadaljevanju: ZVRK). Tako vas zanima: 

1. kako je z oddajo zaključnega poročila za volitve in sicer, ali se oddaja papirno na Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče), ali je možna elektronska oddaja poročil? 
2. ali lahko založena sredstva članu stranke, ki je plačal poštnino pri Pošti Slovenije za raznos reklamnega materiala z gotovino in prinesel pravilen račun, ki se glasi na DeSUS, povrnete iz volilnega računa? 

Ad 1) 

Za pravilno poročanje o zbranih in porabljenih sredstvih za volilne in referendumske kampanje na podlagi novih rešitev, ki jih je uzakonil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK-B) iz leta 2013, je minister za notranje zadeve na podlagi 20. člena ZVRK izdal Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo(v nadaljevanju: Pravilnik). Tako je v 9. členu Pravilnika določeno, da se do zagotovitve posredovanja poročil o financiranju volilne ali referendumske kampanje prek spletnega portala Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) poročila iz 18. in 19. člena zakona posredujejo Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljevanju: Državni zbor) oziroma predstavniškemu organu samoupravne lokalne skupnosti in Računskemu sodišču na obrazcih, ki so priloge tega pravilnika, v papirni obliki. Obrazce podpiše odgovorna oseba organizatorja kampanje, v primeru, ko je organizator kampanje pravna oseba, pa jih opremi tudi z žigom. Skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZVRK-B bo minister, pristojen za notranje zadeve, v Uradnem listu Republike Slovenije objavil datum, od katerega se poročila o financiranju volilne kampanje posredujejo preko spletnega portala AJPES5. Po prvem odstavku 18. člena ZVRK mora organizator volilne kampanje za volitve v Evropski parlament poročilo o financiranju volilne kampanje najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa predložiti AJPES preko spletnega portala. 

Ker spletni portal AJPES za posredovanje poročil o financiranju volilnih in referendumskih kampanj po ZVRK še ne deluje, morajo organizatorji volilnih kampanj za volitve v Evropski parlament in Državni zbor v letu 2014 poročilo o financiranju volilne kampanje pripraviti upoštevaje prehodno določbo 9. člena Pravilnika in prvega odstavka 18. člena ZVRK. Tako se navedena poročila najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa volilne kampanje (v nadaljevanju: posebni račun) pošljejo Državnemu zboru in Računskemu sodišču v papirni obliki (stari način predložitve), vendar na obrazcih, ki so priloge Pravilnika (novi obrazci). Pri tem vas obveščamo, da so obrazci za pripravo poročil iz Pravilnika v wordovi obliki dostopni na naši spletni strani in jih lahko uporabite za pripravo poročila. Tako nam pošljite: 

 • original poročila o financiranju volilne kampanje na naš poštni naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana in 
 • elektronsko kopijo navedenih poročil na naš elektronski naslov: sloaud@rs-rs.si. 

Ad 2) 

ZVRK v prvem odstavku 16. člena določa, da mora organizator volilne kampanje vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s posebnega računa. ZVRK torej zahteva, da mora organizator vse stroške volilne kampanje poravnavati s posebnega računa in pri tem implicira, da se računi za stroške volilne kampanje poravnavajo z obremenitvami v breme posebnega računa. Vendar, ker ZVRK neposredno ne prepoveduje plačil stroškov volilne kampanje z gotovino, ki je bila dvignjena s posebnega računa, je izjemoma, glede na posebne okoliščine posamičnega primera, opravičljiv tudi način plačila stroškov volilne kampanje z gotovino, ki se dvigne s posebnega računa – o tem se je Računsko sodišče že opredelilo v svojem mnenju (št. 331-2/2014/22, z dne 29. 5. 2014), ki je objavljeno na naši spletni strani. Enako velja tudi, če se na tak način povrnejo stroški osebi, ki je za plačilo računa (verodostojne listine) volilne kampanje založila svoja sredstva. Pri tem mora biti iz verodostojne listine izkazano, da gre za stroške volilne kampanje (in ne npr. redne stroške organizatorja volilne kampanje) ter da je bil denar za povračilo založenih sredstev dvignjen s posebnega računa. O tem, ali je v konkretnem primeru tak način porabe sredstev volilne kampanje pravilen, pa se ne moremo opredeliti brez izvedene revizije, v kateri se pridobi vse relevantne informacije in dokumentacijo. 

1 - Uradni list RS, št. 41/07, 105/08 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, 98/13. 
2 - Uradnem listu RS, št. 36/14.