Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Poročanje o stroških notranje organizacijskih enot političnih strank

Številka: 331-2/2014/41 

Zadeva: Poročanje o stroških notranje organizacijskih enot političnih strank 

Prejeli smo vaše vprašanje z dne 23. 6. 2014, v katerem nas prosite za mnenje v zvezi z izvajanjem 15. in 18. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji1 (v nadaljevanju: ZVRK) in sicer vas zanima kaj je mišljeno kot notranje organizacijske enote političnih strank (v nadaljevanju: strank) in kateri so stroški, o katerih je potrebno ločeno poročati po navedenih členih. 

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) je organ, ki je po Zakonu o računskem sodišču2 pristojen za nadzor javne porabe v Republiki Sloveniji in v okviru te pristojnosti revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev. Ker se Računsko sodišče o vašem vprašanju še ni opredelilo, vam v skladu s 46. členom Poslovnika Računskega sodišča3 dajem zgolj osebno strokovno mnenje, ki pa Računskega sodišča ne zavezuje pri izvajanju revizij. 

ZVRK določa v:

 • tretjem odstavku 15. člena, da če ima stranka, ki je organizator volilne kampanje, organizirane notranje organizacijske enote, se za stroške volilne kampanje štejejo tudi njihovi stroški, nastali za dejanja volilne kampanje;
 • tretjem odstavku 18. člena, da poročilo o financiranju volilne kampanje, kadar je organizator volilne kampanje stranka, mora ločeno vsebovati tudi stroške, nastale za dejanja volilne kampanje notranjih organizacijskih enot stranke v skladu s tretjim odstavkom 15. člena tega zakona.

Na podlagi ZVRK je bil izdan Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo4 (v nadaljevanju. Pravilnik). Ta predvideva, da se v poročilu o financiranju volilne kampanje in sicer v obrazcu SEZNAM IZDATKOV (priloga 3 Pravilnika) poroča tudi o stroških notranjih organizacijskih enot stranke. V navodilih za izpolnjevanje tega obrazca je v 2. točki prvega odstavka 3. člena Pravilnika zapisano, da se v delu tega obrazca, ki se nanaša na stroške notranjih organizacijskih enot stranke (vrstica II), prikažejo stroški teh enot, kadar je organizator kampanje stranka, ki so jih te enote plačale zunanjim izvajalcem. 

Za poročanje o stroških notranjih organizacijskih enot stranke je pomemben tudi Zakon o političnih strankah5 (v nadaljevanju: ZPolS), ki kot temeljni predpis za delovanje strank ureja tudi osnovna vprašanja notranje organizacije strank. Tako mora po 2. točki prvega odstavka 19. člena ZPolS statut stranke določiti notranjo oziroma teritorialno organiziranost stranke. Pri tem je v tretjem odstavku 6. člena implicirano, da je mladinska organizacija organizirana kot sestavni del stranke, v petem in šestem odstavku 21. člena ZPolS pa sta predvideni mladinska in ženska organizacija. Tako je določeno, da lahko mladinska organizacija iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona, ki ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, pridobiva javna sredstva za sofinanciranje programov v mladinskem sektorju v skladu s predpisi, ki urejajo javni interes v mladinskem sektorju. Ženska organizacija, ki ima status organizacije v javnem interesu na področju enakosti spolov, lahko pridobiva javna sredstva za sofinanciranje projektov in programov v skladu s predpisi, ki urejajo javni interes na področju enakosti spolov. V drugem odstavku 24. člena ZPolS je določeno, da če je v stranki organizirana organizacija iz petega ali šestega odstavka 21. člena ZPolS, mora letno poročilo za preteklo poslovno leto ločeno vsebovati tudi podatke o njunih prihodkih in odhodkih. 

Da bi lahko odgovorili na vprašanje o katerih stroških notranje organizacijskih enot strank je treba poročati po ZVRK, je potrebno ugotoviti namen urejanja tega vprašanja v zakonu. Tako je tej v zvezi Računsko sodišče vpogledalo v:

 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji – prva obravnava (EVA 2013-1711-0057, 00717-25/2013/4 z dne 25. 7. 2013; v nadaljevanju: predlog zakona). V obrazložitvi predloga zakona je zapisano: »Na novo se doda določba, po kateri morajo politične stranke v poročilu o financiranju volilne kampanje zagotoviti ločene podatke o finančnem poslovanju organizacij znotraj strankarske strukture, s čimer se sledi priporočilom GRECO.« V obrazložitvi sprememb 15. člena ZVRK pa je zapisano: »Med stroške volilne kampanje se štejejo tudi stroški notranjih organizacijskih enot politične stranke (npr. mladinske, ženske, delavske, kmečke organizacije), ki so nastali za dejanja volilne kampanje. S tem predlogom se tudi sledi priporočilom GRECO.«
 • Gradivo Tretji krog ocenjevanja, Poročilo o transparentnosti financiranja političnih strank v Republiki Sloveniji, Tema II, 2007, ki ga je pripravil GRECO (Skupina držav proti korupciji) . V tem poročilu je obravnavano vprašanje poročanja v volilnih kampanjah o stroških notranje organizacijskih enot političnih strank in v točki 108 je zapisano: »Drugič, po mnenju GET obstoječa zakonodaja ne ureja v zadostni meri vprašanja različnih subjektov, povezanih s stranko, in sicer tako organizacij znotraj stranke, kot so npr. mladinske, ženske, delavske in kmečke organizacije, ki nimajo statusa lastne pravne osebe, kot tudi društva in združenja zunaj strankarske organiziranosti, ki pa aktivno delujejo v volilnih kampanjah in/ali pri financiranju le-teh. Glede prve kategorije (tj. organiziranost znotraj stranke) so predstavniki političnih strank GET seznanili, da se vsak prihodek in odhodek organizacij, ki jih je ustanovila stranka (in so del strankarske strukture), prikaže na računu stranke. Kakorkoli, finančni podatki na letni osnovi, ki jih zagotavljajo politične stranke, ne omenjajo teh organizacij. Ob tem trenutno tudi ni urejeno vodenje kampanj in zbiranje sredstev s strani združenj, ki so ustanovljena ločeno od političnih strank (in delujejo zunaj formalne strankarske strukture). Neurejenost tega področja je precejšna pomanjkljivost, kar lahko povzroči zlorabe. Posledično GET priporoča, da (i) morajo stranke v letnem poročilu in poročilu o kampanji zagotoviti ločene podatke o finančnem poslovanju organizacij znotraj strankarske strukture ter, da (ii) morajo v volilnih kampanjah primerno urediti sodelovanje subjektov, ki delujejo zunaj strankarske strukture, ne glede na to, ali so direktno ali indirektno povezani s stranko.«

Kaj je torej mišljeno kot enote strank in kateri so stroški, o katerih je potrebno ločeno poročati po navedenih členih? Glede na predstavljeni pravni okvir, ki je določen v navedenih predpisih, je v poročilu o financiranju volilne ali referendumske kampanje in sicer v delu obrazca SEZNAM IZDATKOV, ki se nanaša na stroške notranjih organizacijskih enot stranke za volilno kampanjo, treba poročati o stroški teh enot, ki so povezana s plačili zunanjim izvajalcem ali dobaviteljem. Gre torej za stroške storitev ali blaga, ki so nastali na teh notranje organizacijskih enotah in so bili zunanjim izvajalcem ali dobaviteljem plačani iz volilnega računa kampanje kot to določa 16. člen ZVRK. Šteje se, da so stroški v notranje organizacijskih enotah nastali, ko jih v skladu z notranjimi pravili poslovanja stranke, odobri/prevzame pooblaščenec te enote. Notranje organizacijske enote stranke morajo biti tako opredeljene v statutu stranke. 

Glede na to, da je treba vse posamezne dobavitelje ali izvajalce, ki jim je stranka kot organizator volilne kampanje plačala dobave ali storitve za volilno kampanjo, navesti v delu obrazca SEZNAM IZDATKOV, ki je označen z I., velja opozoriti, da je potrebno v delu obrazca, ki je označen z II., o porabljenih sredstvih stranke kot organizatorja, poročati samo o skupnem znesku izdatkov, ki so za določeno kampanjo nastali v povezavi s stroški vsake posamezne notranje organizacijske enote stranke. 

1 - Uradni list RS, št. 41/07, 105/08 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, 98/13. 
2 - Uradni list RS, št. 11/01, 109/12. 
3 - Uradni list, št. 91/01. 
4 - Uradni list RS, št. 36/14. 
5 - Uradni list RS, št. 62/1994, 13/1998 - Odl. US, 1/1999 - ZNIDC, 24/1999 - Odl. US, 70/2000, 51/2002, 94/2002 - Odl. US, 69/2005, 103/2007, 99/2013, 46/14