Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Participacija kandidata pri stroških volilne kampanje

Številka: 339-3/2014/15 

Zadeva: Participacija kandidata pri stroških volilne kampanje 

Prejeli smo vaš dopis z dne 29. 4. 2014, v katerem na nas naslavljate vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK) in sicer kako ravnati v primeru lastne participacije kandidatov za volitve (npr. kandidat si sam krije stroške tiskanja njegovega plakata, se sam vozi s svojim vozilom in sam krije stroške bencina ali sam speče piškote in jih deli na stojnici (po poklicu ni kuhar)). 

Računsko sodišče je organ, ki je po Zakonu o računskem sodišču pristojen za nadzor javne porabe v Republiki Sloveniji in v okviru te pristojnosti revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev. Ker se Računsko sodišče o vašem vprašanju še ni opredelilo, vam v skladu s 46. členom Poslovnika Računskega sodišča dajem zgolj osebno strokovno mnenje, ki pa Računskega sodišča ne zavezuje pri izvajanju revizij. 

Financiranje volilne kampanje oziroma zbiranje sredstev za volilno kampanjo ureja ZVRK v 14. členu. Tako je v prvem odstavku 14. člena ZVRK določeno, da organizator volilne kampanje lahko pridobiva prispevke za volilno kampanjo od fizičnih oseb. Prispevki posamezne fizične osebe skupaj za posamezno volilno kampanjo ne smejo presegati desetih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto. Denarni prispevki posamezne fizične osebe v gotovini so za posamezno volilno kampanjo dovoljeni največ do zneska 50 evrov, višji denarni prispevki pa morajo biti vplačani prek bank, hranilnic ali drugih pravnih oseb, ki v skladu s predpisi, ki urejajo plačilne storitve, opravljajo plačilne storitve (v nadaljnjem besedilu: ponudniki plačilnih storitev). Pri prispevanju denarnega prispevka v gotovini mora fizična oseba poleg višine danega zneska organizatorju volilne kampanje sporočiti tudi podatke o imenu, priimku, EMŠO in naslovu fizične osebe. 

V drugem odstavku 14. člena ZVRK pa je določeno, da je poleg denarnih prejemkov iz prejšnjega odstavka prispevek za volilno kampanjo tudi vsak nedenarni prispevek, brezplačna storitev za organizatorja volilne kampanje, prevzem obveznosti oziroma opravljanje storitev za organizatorja volilne kampanje ali prodaja blaga organizatorju volilne kampanje pod pogoji, ki organizatorja volilne kampanje postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike storitev oziroma kot kupce blaga teh oseb. Kot prispevek se ne šteje delo, ki ga za organizatorja volilne kampanje opravi fizična oseba, če za to ni dolžna izdati računa. 

ZVRK, Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament in Zakon o volitvah v državni zbor ne urejajo ravnanj, ki jih lahko sam kandidat izvaja za volilno kampanjo, zato je ta potrebno presojati po splošni ureditvi in sicer:

 • 1. člen drugi odstavek ZVRK: volilna kampanja po tem zakonu so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev (v nadaljnjem besedilu: volivcev) pri glasovanju na volitvah;
 • 1. člen peti odstavek ZVRK: za volilno kampanjo se štejejo zlasti propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo;
 • 15. člen prvi odstavek ZVRK: stroški volilne kampanje so stroški, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za posamezno kandidatno listo ali posameznega kandidata ali za izvedbo referenduma.

ZVRK v sedmem odstavku 14. člena ureja prispevke organizatorja volilne kampanje, ne vsebuje pa posebnih določb, ki bi urejale prispevke kandidatov samih za volilno kampanjo, v kateri kandidirajo, v smislu prvega in drugega odstavka 14. člena ZVRK in sicer tako:

 • denarnih kot tudi
 • drugih oblik prispevkov kot so:
  • nedenarni prispevkov,
  • brezplačna storitev za organizatorja volilne kampanje,
  • prevzem obveznosti in
  • opravljanje storitev za organizatorja volilne kampanje ali prodaja blaga organizatorju volilne kampanje pod pogoji, ki organizatorja volilne kampanje postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike storitev oziroma kot kupce blaga teh oseb (t.i. izredni popusti).

Pri presoji, ali je določena oblika prispevka po ZVRK dovoljena in ali je o njej potrebno poročati, je potrebno upoštevati zakonsko merilo iz drugega odstavka 14. člena ZVRK, ki pravi, da se kot prispevek ne šteje delo, ki ga za organizatorja volilne kampanje opravi fizična oseba, če za to ni dolžna izdati računa. Pri tem je treba ugotoviti, da se to merilo neposredno nanaša na prispevek iz alineje b. (brezplačna storitev za organizatorja volilne kampanje) in sicer na brezplačno storitev za organizatorja volilne kampanje. Kljub temu pa menimo, da ga je treba smiselno uporabiti tudi pri presoji ostalih oblik prispevkov, zlasti takšnih, ki so odvisne od izvedbe določenega dela kandidata, ki tudi prispeva k njegovi promociji v volilni kampanji. 

Glede na to, da se vaše vprašanje nanaša na konkretna ravnanja oziroma stroške, je po našem mnenju v zvezi z vsakim od njih treba ravnati, kot predlagamo v nadaljevanju:

 • kandidat si sam krije stroške tiskanja njegovega plakata: stroški oblikovanja, tiskanja, razobešanja in odstranjevanja plakatov so po drugem odstavku 15. člena ZVRK stroški volilne kampanje. Prevzem obveznosti iz naslova stroškov tiskanja plakatov za volilno kampanjo, tudi če se plakati nanašajo na samega kandidata, je prevzem obveznosti volilne kampanje, zato mora biti o tem poročano v poročilu o financiranju volilne kampanje med stroški volilne kampanje oziroma med porabljenimi sredstvi volilne kampanje, hkrati pa med drugimi oblikami prispevkov oziroma med zbranimi sredstvi volilne kampanje. Menimo, da je treba vsako plačilo na podlagi računa, izdanega za volilno kampanjo, obravnavati kot plačilo stroškov volilne kampanje;
 • kandidat se sam vozi s svojim vozilom: uporaba lastnega avtomobila kandidata ni strošek volilne kampanje, če kandidat za to ni dolžan izdati računa;
 • kandidat sam krije stroške bencina: strošek bencina za uporabo lastnega avtomobila kandidata je lahko strošek volilne kampanje, ki se evidentira med stroški volilne kampanje (če jih kandidat uveljavlja). Zato, če te stroške krije sam kandidat, gre za prevzem obveznosti kampanje in je treba ravnati, kot je zapisano v prvi alineji;
 • kandidat sam speče piškote in jih deli na stojnici (po poklicu ni kuhar): ker je pri peki piškotov relevantno delo, menimo, da peka piškotov ni strošek volilne kampanje, če kandidat za to ni dolžan izdati računa. Če pa se lahko nabava materiala za peko piškotov izkaže z računom, je ta strošek treba prikazati med stroški kampanje.