Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Odprtje posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo na lokalni ravni

Številka: 331-2/2014/52 

Zadeva: Odprtje posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo na lokalni ravni 

Dne 30. 7. 2014 smo prejeli vaš dopis, v katerem, na podlagi vprašanj organizatorjev volilnih kampanj (v nadaljevanju: organizatorji) v zvezi z volitvami predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti v letu 2014, prosite za naše mnenje pri izvajanju Zakona o volilni in referendumski kampanji1 (v nadaljevanju ZVRK) in sicer:

 • ali ima lahko organizator samo en skupni transakcijski račun za volilno kampanjo za volitve v občinske svete in volitve županov;
 • ali mora imeti organizator dva ločena transakcijska računa za volilno kampanjo za volitve v občinske svete in volitve županov, in sicer enega za volitve v občinske svete in drugega za volitve županov;
 • ali sme imeti organizator dva ločena transakcijska računa za volilno kampanjo za volitve v občinske svete in volitve županov, in sicer enega za volitve v občinske svete in drugega za volitve županov?

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) je organ, ki je po Zakonu o računskem sodišču2 pristojno za nadzor javne porabe v Republiki Sloveniji in v okviru te pristojnosti revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev. Ker se računsko sodišče o vašem vprašanju v reviziji še ni opredelilo, vam v skladu s 46. členom Poslovnika Računskega sodišča3 Republike Slovenije dajem zgolj osebno strokovno mnenje, ki pa računskega sodišča ne zavezuje pri izvajanju revizij. 

ZVRK postavlja splošno ureditev v zvezi z financiranjem volilnih kampanj za poslance državnega zbora, poslance Evropskega parlamenta in predsednika republike, pri tem pa določena vprašanja v zvezi z volitvami predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti posebej ureja. Tako ZVRK v 17. členu določa, da so kandidati za poslance državnega zbora, poslance Evropskega parlamenta in predsednika republike hkrati z vložitvijo kandidatur Državni volilni komisiji dolžni sporočiti tudi organizatorja ter njegovo odgovorno osebo in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa). Skladno s prvim odstavkom 16. člena ZVRK mora organizator najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah odpreti poseben transakcijski račun in na njem zbrati vsa finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, prav tako pa mora vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s tega računa. Ta račun je organizator dolžan zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja. V prvem in drugem odstavku 18. člena ZVRK je določeno, da mora organizator zaradi zagotavljanja preglednosti, zakonitosti izvedbe in učinkovitosti nadzora volilne kampanje najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa predložiti poročilo o financiranju volilne kampanje. V tem poročilu se poroča o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. V prvem odstavku 24. člena ZVRK je določeno, da imajo organizatorji, katerih listam so pripadli mandati za poslance v državnem zboru ali v Evropskem parlamentu, pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evra za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

ZVRK v zvezi z volitvami predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti vzpostavlja naslednjo posebno ureditev. Tako določa v:

 • četrtem odstavku 3. člena, da ima lahko vsaka lista kandidatov in posamezni kandidat na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti samo enega organizatorja;
 • petem odstavku 3. člena, da imajo lahko liste kandidatov in posamezni kandidati na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti, ki jih predlagajo teritorialne organizacijske enote iste politične stranke v različnih lokalnih skupnostih, skupnega organizatorja;
 • drugem odstavku 17. člena, da so dolžni kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti hkrati z vložitvijo kandidatur podatke o organizatorju sporočiti volilni komisiji lokalne skupnosti;
 • petem odstavku 18. člena, da mora, ne glede na določbo prvega odstavka 19. člena tega zakona, organizator za volitve za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti poročilo o financiranju volilne kampanje predložiti AJPES preko spletnega portala AJPES;
 • drugem odstavku 19. člena, da mora poročilo iz prejšnjega odstavka vsebovati podatke iz 18. člena tega zakona o virih sredstev in načinu njihove porabe ter vse podatke iz 18. člena tega zakona;
 • četrtem odstavku 23. člena, da stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti;
 • petem odstavku 23. člena, da stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 evra na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 evra na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti;
 • prvem odstavku 28. člena, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem. Lokalna skupnost lahko določi, da pripada delno povračilo stroškov samo organizatorjem, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti, in samo organizatorjem volilne kampanje za individualni organ lokalne skupnosti, katerih kandidati so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost, ne sme presegati 10 %;
 • drugem odstavku 28. člena, da višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v predstavniških organih lokalnih skupnosti ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem kampanje za poslance državnega zbora. Višina delnega povračila stroškov organizatorjem kampanje za individualne organe lokalnih skupnosti ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem kampanje za predsednika republike. Če pride na volitvah za individualni organ lokalne skupnosti do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu;
 • 31. členu zmanjšanje povračila iz občinskega proračuna, če organizatorju kampanje za volitve članov predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti prekorači dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo;
 • drugem odstavku 39. člena, da se z globo kaznuje organizator - pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki za financiranje volilne kampanje za volitve članov predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti v lokalni skupnosti prekorači omejitve iz 23. člena ZVRK.

Skladno s prehodno odločbo iz 9. členaPravilnika o vsebini in o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo 4 (v nadaljevanju: Pravilnik) se do zagotovitve posredovanja poročil o financiranju volilne kampanje iz 18. in 19. člena ZVRK prek spletnega portala AJPES ta posredujejo predstavniškemu organu samoupravne lokalne skupnosti in računskemu sodišču na obrazcih, ki so priloge Pravilnika, v papirni obliki. Pravilnik podrobneje ureja zakonsko ureditev, da se v poročilo o financiranju volilne kampanje poroča o vseh zbranih sredstvih in pri tem določa, da se med zbranimi sredstvi poroča o vseh denarnih prispevkih ter o drugih oblikah prispevkov iz drugega odstavka 14. člena ZVRK, kot so brezplačna storitev, izredni popust oz. prodaja storitve ali blaga organizatorju kampanje pod pogoji, ki organizatorja kampanje postavljajo v ugodnejši položaj kot druge kupce storitev ali blaga od teh oseb, prevzem obveznosti od organizatorja kampanje in druge oblike nedenarnih prispevkov. Določa tudi, da je k skupni višini porabljenih sredstev in pri posameznih stroških, treba prišteti tudi zneske drugih oblik prispevkov. 

V vašem dopisu prosite za mnenje o tem koliko transakcijskih računov ima lahko odprt organizator volilne kampanje za volitve predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti v letu 2014?

ZVRK predvideva v sistemu, ki ga postavlja za financiranje volilnih kampanj za poslance državnega zbora in Evropskega parlamenta ter predsednika republike, da se za ene volitve v navedene organe izvede ena volilna kampanja, odpre en transakcijski račun, določi en organizator in pripravi eno poročilo o financiranju kampanje, delno povračilo stroškov iz proračuna pa ne sme biti višje od zneska porabljenih sredstev, ki ga na podlagi revizije poročil o financiranju volilne kampanje ugotovi računsko sodišče. Ugotavljamo, da je v zvezi z volitvami predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti zakonska ureditev pomanjkljiva, ker neposredno ne daje odgovora na vaše vprašanje. Zato je potrebno pridobiti odgovor na vaše vprašanje ob razlagi vseh relevantnih zakonskih določb oziroma pravnega okvira, ki ga postavljajo. Tako v zvezi z vašim vprašanjem iz ZVRK izhaja, da:

 • je novela ZVRK iz leta 2013 določila, da imajo lahko liste kandidatov in posamezni kandidati na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih občinah, ki jih predlagajo teritorialne organizacijske enote iste politične stranke v različnih občinah, skupnega organizatorja volilne kampanje. Tako imajo lahko liste kandidatov in posamezni kandidati za navedene občinske organe v različnih občinah enega organizatorja;
 • se vzpostavlja različen režim delnih povračil stroškov za volilne kampanje na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih občinah (župani in občinski svetniki).

Glede na navedemo, menimo:

 • da tudi povračilo stroškov iz občinskih proračunov iz 28. člena ZVRK ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, kot je o njem poročal organizator v poročilu o financiranju volilne kampanje (smiselna uporaba prvega odstavka 24. člena ZVRK);
 • da mora organizator pripraviti posamična poročila o financiranju volilne kampanje za posamezno volilno kampanjo v občinske svete in za župane v posamezni občini, seveda pa mora vsako poročilo zajeti vsa zbrana in porabljena sredstva za določeno volilno kampanjo;
 • da je za zagotavljanje preglednost in zakonitosti financiranja volilne kampanje ter poročanja o financiranju volilne kampanje izvajanje plačil preko enega volilnega računa brez dvoma zelo pomemben element, ki k temu prispeva. Popolna implementacija sistema iz prvega odstavka 16. člena ZVRK za lokalne volitve bi pomenila, da bi bilo treba za vsako posamično volilno kampanjo za volitve predstavnikov v predstavniških in individualnih organih v posamezni lokalni skupnosti odpreti poseben volilni račun, tudi če bi šlo za iste organizatorje volilne kampanje, kar bi lahko zelo povečalo stroške vseh volilnih kampanj na lokalni ravni. Zato menimo, da v primeru, ko gre za skupnega organizatorja volilnih kampanj iz petega odstavka 3. člena ZVRK, ki seveda odgovarja za zakonitost izvajanja volilne kampanje, ima ta lahko odprt samo en račun za vse volilne kampanje za volitve predstavnikov v predstavniških in individualnih organih občine, če ima vzpostavljen sistem vplačil, ki mu zagotavljajo pravilno, popolno in zanesljivo evidenco o danih prispevkih za določeno volilno kampanjo in o plačilih stroških te volilne kampanje. Organizatorji večjega števila volilnih kampanj za navedene volitve pa imajo lahko odprtih tudi več posebnih transakcijskih računov, pri tem pa morajo zagotoviti spoštovanje zakonskega pogoja, da se zbiranje in plačevanje sredstev za določeno volilno kampanjo sme izvajati samo s transakcijskega računa, namenjenega volilni kampanji. 

1 - Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 11/11, 28/11-odl. US in 98/13. 
2 - Uradni list RS, št. 11/01, 109/12. 
3 - Uradni list, št. 91/01. 
4 - Uradni list RS, št. 36/14.