Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Nakazila nezakonitih donacij v humanitarne namene

Številka: 331-2/2014/40 

Zadeva: Nakazila nezakonitih donacij v humanitarne namene 

Prejeli smo vaše vprašanje z dne 26. 6. 2014, v katerem nas prosite za mnenje v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji1 (v nadaljevanju: ZVRK). Prosite za pojasnilo, če lahko pravni osebi njeno donacijo za volilno kampanjo vrnete, saj vam je zastopnik donatorja pojasnil, da je želel donirati kot fizična oseba, a se je pri plačevanju zmotil in donacijo nakazal z računa pravne osebe. Sprašujete, ali morate v skladu z zakonom napačno donacijo nakazati v humanitarne namene? 

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) je organ, ki je po Zakonu o računskem sodišču2 pristojen za nadzor javne porabe v Republiki Sloveniji in v okviru te pristojnosti revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev. Ker se Računsko sodišče o vašem vprašanju še ni opredelilo, vam v skladu s 46. členom Poslovnika Računskega sodišča 3 dajem zgolj osebno strokovno mnenje, ki pa Računskega sodišča ne zavezuje pri izvajanju revizij. 

Ker se vaše vprašanje nanaša na financiranje volilne kampanje, je za pridobitev odgovora na vaše vprašanje potrebno izhajati iz pravnega okvira, ki ga tudi za Slovensko ljudsko stranko kot politično stranko (v nadaljevanju: stranko), ki je organizator volilne kampanje, predstavljajo določbe ZVRK. Pri tem morajo stranke pri svojem poslovanju in pridobivanju prispevkov za poslovanje upoštevati tudi Zakon o političnih strankah4 (v nadaljevanju: ZPolS). 

Tako ZVRK določa v:

 • prvem stavku prvega odstavka 14. člena, da lahko organizator volilne kampanje pridobiva prispevke za volilno kampanjo od fizičnih oseb;
 • petem odstavku 14. člena, da pravne osebe zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati volilne kampanje, razen če zakon določa drugače;
 • desetem odstavku 14. člena, da je prispevke, ki so organizatorju volilne kampanje dani v nasprotju s tem zakonom, dolžan organizator volilne kampanje najkasneje v 30 dneh od dneva prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije;
 • drugem odstavku 18. člena, da mora organizator volilne kampanje v poročilu o financiranju volilne kampanje poročati o vseh posameznih prispevkih, ki so bili organizatorju volilne kampanje dani v nasprotju s tem zakonom, ter njihove vrednosti, vključno z navedbo podatkov o firmi oziroma imenu, sedežu in poslovnemu naslovu pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma podatkov o osebnem imenu in naslovu posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizične osebe, ki je dala prispevek organizatorju volilne kampanje (6. točka) ter o vseh nakazilih presežkov zbranih sredstev organizatorja volilne kampanje iz prvega odstavka 22. člena tega zakona in prispevkov, ki so bili organizatorju volilne kampanje dani v nasprotju s tem zakonom, v humanitarne namene (7. točka);
 • v 3. točki prvega odstavka 38.a člena, da se z globo od 6.000 do 20.000 eurov kaznuje organizator volilne kampanje, ki jo pravna oseba, ki so mu dani prispevki iz nedovoljenih virov in jih v 30 dneh od dneva prejema ne nameni v humanitarne namene (peti in šesti odstavek v povezavi z desetim odstavkom 14. člena);
 • v devetem odstavku 14. člena, da so ponudniki plačilnih storitev dolžni pri vplačilu prispevkov organizatorju volilne kampanje poleg višine danega zneska organizatorju volilne kampanje sporočiti tudi podatke, ki omogočajo identifikacijo plačnika (ime, priimek, davčna številka in naslov fizične osebe ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma podatke o firmi, matični številki in sedežu ter poslovnem naslovu pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika), ter druge informacije, ki so posredovane skupaj s plačilno transakcijo.

Izhajajoč iz navedenih določb ZVRK lahko organizator volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator) pridobiva prispevke za volilno kampanjo od fizičnih oseb, pravne osebe zasebnega prava pa ne smejo financirati volilne kampanje. Prispevke, ki so organizatorju dani v nasprotju s ZVRK, torej tudi donacije pravnih oseb, je dolžan organizator najkasneje v 30 dneh od dneva prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije. V poročilu o financiranju volilne kampanje mora organizator poročati o vseh posameznih prispevkih, ki so mu bili dani v nasprotju s tem zakonom, ter o vseh nakazilih prispevkov, ki so mu bili dani v nasprotju s ZVRK, v humanitarne namene. Pri tem opozarjamo, da se za prekršek kaznuje organizator, ki je pravna oseba, kateri je pridobil prispevke iz nedovoljenih virov in jih v 30 dneh od dneva prejema ne nameni v humanitarne namene. 

V vašem vprašanju pojasnjujete, da vam je pravna oseba nakazala donacijo za volilno kampanjo in da je vaša stranka to opazila ter donatorja opozorila na nezakonito donacijo. Glede na to, da je v tem primeru stranka vedela, da gre za prispevek pravne osebe, torej za prispevek iz nezakonitega vira, mora stranka ravnati tako kot določa ZVRK. Ta določa, da mora organizator nezakoniti prispevek pravne osebe nakazati v humanitarne namene v 30 dneh od prejema. 

Prav tako ne more biti opravičljivo sklicevanje donatorja, da se je zmotil in donacijo nakazal iz računa pravne osebe, če iz podatkov, ki vam jih je kot prejemniku plačila zagotovil ponudnik plačilnih storitev izhaja, da je plačnik prispevka pravna oseba. Opozorimo naj, da so po ZVRK ponudniki plačilnih storitev dolžni organizatorju pri vplačilu prispevkov poleg višine danega zneska sporočiti tudi podatke, ki omogočajo identifikacijo plačnika kot so ime, priimek, davčna številka in naslov fizične osebe oz. podatke o firmi, matični številki in sedežu ter poslovnem naslovu pravne osebe. Če je plačilo izvršeno iz računa pravna osebe, hkrati pa tudi identifikacijski podatki plačnika kažejo na to, da je prispevek plačala pravna oseba, ni mogoče slediti navedbam donatorja, da je želel prispevek plačati kot fizična oseba. Dodamo naj tudi, da so podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov oziroma o njihovih imetnikih brezplačno dostopni za vse registrirane uporabnike spletnega portala AJPES. Prav tako mora fizična oseba, ki da organizatorju denar v gotovini, temu sporočiti tudi svoj EMŠO (prvi odstavek 14. člena ZVRK). 

Za konec pa naj vas opozorimo na novosti, ki jih je sicer v zvezi z nedovoljenimi prispevki za poslovanje stranke (ne pa volilne kampanje), prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah5 (v nadaljevanju: ZPolS-F), ki je bil sprejet letos. Tako ima po novem, če je fizična oseba, ki ni član stranke, prispevala prispevek stranki, stranka pravico, da pri upravljavcu Centralnega registra prebivalstva pridobi podatek, ali je fizična oseba, državljan Republike Slovenije (deseti odstavek 22. člena). Prav tako je predpisano, da če Računsko sodišče v revizijskem poročilu ugotovi, da je stranka pridobila prispevke fizične osebe v nasprotju s tem zakonom in jih ni nakazala v humanitarne namene v skladu z devetim odstavkom 22. člena tega zakona, stranki hkrati določi dodatni 30 dnevni rok, da to stori (šesti odstavek 24.b člena). Spremenjene so bile tudi prekrškovne določbe v zvezi z nezakonitimi prispevki fizičnih oseb (3. in 5. točka tretjega odstavka 28. člena), še vedno pa se kaznuje za prekršek stranka, ki prejme sredstva, prispevke ali drugo premoženjsko korist iz nedovoljenih virov in jih ne nakaže v humanitarne namene v 30 dneh od prejema (2. točka tretjega odstavka 28. člena). 

1 - Uradni list RS, št. 41/07, 105/08 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, 98/13. 
2 - Uradni list RS, št. 11/01, 109/12. 
3 - Uradni list, št. 91/01. 
4 - Uradni list RS, št. 100/05 - UPB, 103/2007, 99/2013, 46/14 
5 - Uradni list RS, št. 46/14.