Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Donacije in posojila politični stranki

Številka: 331-2/2014/19 

Zadeva: Prošnja za mnenje v zvezi Zakonom o političnih strankah 

Prejeli smo vaš dopis z dne 23. 4. 2014, v katerem nas prosite za mnenje v zvezi z izvajanjem Zakona o političnih strankah (v nadaljevanju: ZPolS) in sicer kako pravilno ravnati glede na to, da ZPolS določenih ravnanj ne dovoljuje več, po prej veljavni ureditvi pa so bila dovoljena. Gre za naslednja vprašanja v zvezi z zatečenim stanjem ob uveljavitvi novele zakona iz leta 2013 in sicer: 

 1. oblikovane dolgoročne rezervacije za podarjena osnovna sredstva se razknjižujejo skladno s SRS na eni strani kot strošek amortizacije in na drugi strani kot prihodek, prispevek/donacija društva. Dejansko ne gre za nakazilo na transakcijski račun kot takšno ampak računovodska posledica iz prejšnjih let. ker glede na spremembe zakonodaje politična stranka ne sme sprejemati donacij/prispevkov pravnih oseb, se postavlja vprašanje kako zadevo pravilno rešiti? 
 2. iz preteklih let je še odprto posojilo do pravne osebe. Od pravnih oseb pa po novem zakonu politične stranke ne smejo pridobivati posojil. Ali bo vračilo po pogodbi od leta 2014 dalje predstavljalo prekršek? 

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZPolS iz leta 2013 (v nadaljevanju: ZPolS-E) je na novo uredil tudi pridobivanje premoženja v last političnih strank in zadolževanje političnih strank. 

Tako po 25. členu ZPolS državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati strank, razen če zakon določa drugače. Po drugem odstavku 22. člena ZPolS pa je prispevek za stranko po tem zakonu poleg prispevka v denarju tudi vsako darilo ali drug nedenarni prispevek. Tako po novem politične stranke ne smejo prejeti prispevka v obliki darila od državnega organa, organa lokalne skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, razen če to zakon posebej dovoljuje. Še vedno pa lahko straka sprejme darilo od fizične osebe, pri tem pa je treba upoštevati omejitev najvišje dovoljene višine vrednosti prispevka, kot je to določeno v prvem odstavku 22. člena ZPolS. 

Po petem odstavku 22. člena ZPolS lahko stranke pridobivajo posojila pri bankah in posojilnicah pod enakimi pogoji kot druge pravne osebe. Posojilo lahko stranka pridobi tudi pri fizični osebi, pod pogojem, da je posojilna pogodba sklenjena v pisni obliki. Višina posojila posamične fizične osebe ne sme presegati desetkratnika povprečne bruto mesečne plače letno. Dana posojila se ne štejejo za financiranje strank po tem zakonu 

 • Glede na to, da ZPolS-E nima prehodnih določb v zvezi s podarjenim premoženjem političnim strankam in v zvezi s posojili političnih strank, ki so jih te najele pri pravnih osebah (ki niso banke in posojilnice), menimo, da ni bil namen zakona, da poseže v sklenjena pogodbena razmerja z namenom, da se prekinejo v ta namen že sklenjene pogodbe. Tako menimo, da ni nepravilno, če politične stranke tudi po pričetku uporabe ZPolS-E:
 • odplačujejo svoje finančne obveznosti do drugih pravnih oseb, ki so bile v skladu s predpisi prevzete v preteklih letih ter
 • ustrezno računovodsko evidentirajo premoženje, ki so ga pridobile v last od pravnih oseb v preteklih letih.

Prepovedi, ki jih na novo uzakonja ZPolS-E, veljajo za pravne posle, ki jih politične stranke sklepajo po 1. 1. 2014, ko se je pričel uporabljati ZPolS-E.