Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Brezplačna objava oglasnih sporočil v občinskem tiskanjem mediju

Številka: 331-2/2014/38

Zadeva: Brezplačna objava oglasnih sporočil v občinskem tiskanjem mediju 

Prejeli smo vaše vprašanje z dne 24. 6. 2014, v katerem nas prosite za mnenje v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK). Pojasnjujete, da ste javni zavod, ki v je v okviru svoje dejavnosti tudi izdajatelj javnega glasila Slamnik, katerega ustanovitelj je Občina Domžale. Glasilo je v večji meri financirano iz občinskega proračuna. V Odloku o ustanovitvi glasila ni jasno določeno, ali je objava plačljiva ali je lahko brezplačna. Doslej je bila praksa, da ste vsem organizatorjem volilne kampanje pod enakimi pogoji dali na voljo določen prostor za objavo oglasnih sporočil, njihova objava pa je bila brezplačna, ob zadnjih spremembah zakona, pa se postavljajo dileme, če ne predstavlja to kršitve. V zvezi s tem se vam postavljata vprašanji, ali je objava takšnih oglasnih sporočil v lokalnem glasilu pod enakimi pogoji za vse organizatorje volilne kampanje lahko brezplačna in ali lahko svet zavoda določi popuste za objavo oglasnih sporočil povezanih z volilno kampanjo? 

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) je organ, ki je po Zakonu o računskem sodišču pristojen za nadzor javne porabe v Republiki Sloveniji in v okviru te pristojnosti revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev. Ker se Računsko sodišče o vašem vprašanju še ni opredelilo, vam v skladu s 46. členom Poslovnika Računskega sodišča dajem zgolj osebno strokovno mnenje, ki pa Računskega sodišča ne zavezuje pri izvajanju revizij. 

ZVRK določa v:

 • prvem odstavku 6. člena, da morajo izdajatelji medijev najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu določiti in objaviti pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo programskega časa oziroma časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov oziroma predstavitev mnenj o referendumskem vprašanju;
 • tretjem odstavku 6. člena, da morajo izdajatelji drugih tiskanih in elektronskih medijev v neposredni ali posredni večinski javni lasti zagotoviti vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil, s pravili iz prvega odstavka tega člena pa morajo zagotoviti enakopravnost organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov, pri čemer se lahko predvidijo posebni termini ali prostor za politične stranke, ki so že zastopane v državnem zboru ali za politične stranke in kandidatne liste, ki so že zastopane v predstavniških organih lokalnih skupnosti, in posebni termin ali prostor za politične stranke in kandidatne liste, ki še niso zastopane v državnem zboru oziroma v predstavniških organih lokalnih skupnosti;
 • prvem odstavku 8. člena, da je lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo (v nadaljnjem besedilu: plakati) dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi lokalna skupnost.Lokalna skupnost mora brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju;
 • drugem odstavku 8. člena, da lahko lokalna skupnost določi tudi dodatna plakatna mesta, ki so organizatorjem volilne kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu;
 • petem odstavku 14. člena, da tudi organi lokalnih skupnosti in pravne osebe javnega in zasebnega prava, ne smejo financirati volilne kampanje, razen če zakon določa drugače;
 • drugem odstavku 14. člena, da je poleg denarnih prejemkov iz prejšnjega odstavka prispevek za volilno kampanjo tudi vsak nedenarni prispevek, brezplačna storitev za organizatorja volilne kampanje, prevzem obveznosti oziroma opravljanje storitev za organizatorja volilne kampanje ali prodaja blaga organizatorju volilne kampanje pod pogoji, ki organizatorja volilne kampanje postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike storitev oziroma kot kupce blaga teh oseb.

Po prvem odstavku 46. člena Zakon o medijih (v nadaljevanju: Zmed) so oglaševalske vsebine po tem zakonu oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanjem besedilu: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala pravni promet proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje, ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Oglasi se objavljajo za plačilo ali drugo podobno nadomestilo ali z namenom samooglaševanja. Po drugem odstavku istega člena za oglase po tem zakonu ne štejejo naslednje programske vsebine: 

 • obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami njegovega medija (npr. napovedi lastnih izdaj oziroma oddaj); - stranski programski izdelki, ki neposredno izhajajo iz programskih vsebin tega medija; 
 • neodplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij ter akcij, ki so splošnega pomena za varnost prebivalcev Republike Slovenije; 
 • neodplačno predstavljanje umetniških del; 
 • neodplačno navajanje producentov, organizatorjev ali sponzorjev oziroma donatorjev umetniških del ter kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij, v okviru medijske predstavitve teh del, prireditev oziroma akcij. 

V tretjem odstavku je določeno, da se oglaševalske vsebine morajo povsem jasno prepoznati in se posebej ločiti od drugih programskih vsebin medija, v četrtem pa, da morajo biti neodplačno objavljeni oglasi posebej označeni kot taki. Čeprav je v četrtem odstavku 46. člena Zmed dopuščena neodplačna objava oglasa, ob pogoju, da so neodplačno objavljeni oglasi posebej označeni kot taki, pa za objavljanje predvolilnih oglasov oziroma za financiranje volilnih kampanj velja posebna ureditev, ki je določena v ZVRK. 

V Odloku o izdajanju javnega glasila »Slamnik« (v nadaljevanju: Odlok), ki je izdan na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale, je Občina Domžale uredila izdajanje javnega glasila Občine Domžale (v nadaljevanju: glasilo). Po 2. členu Odloka je ustanovitelj glasila Občina Domžale, izdajatelj glasila pa Kulturni dom Franca Bernika (v nadaljevanju: zavod). V 6. členu točka d. volitve Odloka je določeno: 
"1. V času volilne kampanje, ob razpisu volitev in referendumov mora glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list. 2. Odgovorni urednik mora zagotoviti vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje. 3. Podrobnejša pravila za objave iz prvega odstavka v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, sprejme svet zavoda na predlog direktorja zavoda. Pravila se objavijo na spletni strani Občine Domžale in v glasilu." Po 8. členu Odloka se v glasilu del prostora nameni tudi za oglaševalske vsebine. Odgovorni urednik določi obseg teh vsebin in njihovo umestitev v glasilu. Cenik za objavo oglasov, objav, obvestil, prilog ter izvoda glasila in naročnine določi svet zavoda na predlog direktorja zavoda. Cenik je objavljen na spletni strani Občine Domžale. Odlok torej ne določa, da mora glasilo v času volilih in referendumskih kampanj del prostora brezplačno (neodplačno) nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list, je pa na splošno predvideno, da se v glasilu del prostora nameni tudi za oglaševalske vsebine, cenik - tudi za objavo oglasov - pa določi svet zavoda. Odlok torej predvideva, da je načeloma objava oglasov v glasilu plačljiva. 

Uveljavljena novela ZVRK iz leta 2013 financiranje volilne kampanje s strani lokalnih skupnosti ne dovoljuje, razen če zakon določa drugače. Tako je z ZVRK določena izjema pri plakatiranju, ko mora lokalna skupnost brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov (prvi odstavek 8. člena ZVRK). 

Sprašujete nas, ali je objava oglasnih sporočil organizatorjev volilne kampanje v glasilu pod enakimi pogoji za vse organizatorje lahko brezplačna in ali lahko svet zavoda določi popuste za objavo oglasnih sporočil povezanih z volilno kampanjo. 

Upoštevaje predstavljeni pravni okvir, ki je določen v navedeni predpisih, ugotavljamo, da se kot prispevek za kampanjo po ZVRK šteje tudi brezplačna storitev za organizatorja volilne kampanje (100 % popust glede na veljavni cenik), torej tudi brezplačna objava predstavitev kandidatov in kandidatnih list v tiskanem mediju. Enako velja tudi za prevzem obveznosti oziroma opravljanje storitev za organizatorja volilne kampanje ali za storitev organizatorju pod pogoji, ki organizatorja postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike storitev oziroma kot kupce blaga teh oseb (t. i. izredni popust) (drugi odstavek 14. člena ZVRK). Vendar pa organi lokalnih skupnosti in pravne osebe javnega prava kot je Kulturni dom Franca Bernika Domžale, ne smejo financirati volilne kampanje, razen če zakon določa drugače (peti odstavek 14. člena). 

ZVRK in Zmed v zvezi z objavljanjem oglaševalskih vsebin za izvajanje volilne kampanjo ne določata, da se sme v tiskanih medijih brezplačno objavljati oglaševalske vsebine za izvajanje volilne kampanjo, niti ne odkazujeta, da bi se to vprašanje lahko ali moralo urediti v podzakonskih predpisih ali drugih pravnih aktih. Zato menimo, da se v pravilih za izvajanje prvega odstavka 6. člena ZVRK, ki jih izdajatelji medijev sprejemajo v letošnjem letu, to je po uveljavitvi novele ZVRK iz leta 2013, ne sme določiti, da se predstavitve kandidatov in kandidatnih list v okviru volilne kampanje objavljajo brezplačno (neodplačano), saj bi to predstavljajo nezakoniti prispevek organizatorju. To velja tudi v primeru javnega glasila Slamnik, katerega izdajatelj je Kulturni dom Franca Bernika, ko bi neodplačna objava predvolilnih oglaševalskih vsebin pomenila brezplačno storitev in s tem prispevek od pravne osebe javnega prava, ki nima podlage v zakonu. 

V zvezi s popusti za objavo oglasnih sporočil povezanih z volilno kampanjo, naj opozorimo na stališča Računskega sodišča, ki so objavljena tudi na naši spletni strani. Tako je Računsko sodišče do sedaj v revizijah volilnih in referendumskih kampanj kot sodilo, ali gre za previsok popust, upoštevalo višino popusta oziroma ceno, ki jo izvajalec storitve ali prodajalec zaračunava za isto ali podobno storitev ali stvar drugim naročnikom oziroma kupcem. Pri tem se je oprlo tudi na interne akte izvajalca ali dobavitelja, ki določajo njegovo politiko popustov. Upoštevaje to izhodišče je lahko določen izvajalec ali dobavitelj vse organizatorje v določenih volitvah enako obravnaval oziroma jim dal enako višino popusta. Vsako večje znižanje cene, kot to, ki ga je izvajalec storitve ali prodajalec zaračunaval za isto ali podobno storitev ali blago drugim naročnikom oziroma kupcem, je Računsko sodišče obravnavalo kot izredni popust in s tem tudi kot nedovoljen prispevek s strani pravne osebe zasebnega ali javnega prava.