Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Sprememba stopnje davka na dodano vrednost in vpliv le-te na obstoječa pogodbena razmerja

Številka: 330-1/2013/57

Zadeva: Zaprosilo za mnenje v zvezi s spremembo stopnje davka na dodano vrednost in vplivom le-te na obstoječa pogodbena razmerja

Dne 20. 8. 2013 smo po elektronski pošti prejeli vaše zaprosilo za strokovno mnenje glede obračunavanja višjega, 22-odstotnega davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV).

Navajate, da imate vse pogodbe sklenjene z 20-odstotnim DDV, sedaj pa prejemate račune z 22-odstotnim DDV, kar pomeni višjo ceno kot je določena v pogodbah, ki so sklenjene za obdobje enega do dveh let. Sprašujete, ali je prav, da plačate višjo ceno oziroma ali je prav, če je bila sprejeta sprememba zakonodaje, da od izvajalcev oziroma dobaviteljev zahtevate nižanje cen, da bodo z višjim DDV dosegali cene, dogovorjene s pogodbo. Sprašujete tudi, ali je prav, če z izvajalci oziroma dobavitelji sklepate anekse k pogodbam, kjer opredelite novo vrednost DDV, oziroma, ali je glede na splošno znano dejstvo o spremembi DDV to sploh potrebno.

Na vaša vprašanja odgovarjamo s predpostavko, da gre za sklenjena pogodbena razmerja, v katerih država oziroma proračunski uporabniki nastopajo kot naročniki po predpisih o javnih naročilih.

Zakon o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-2) ne ureja postopka spreminjanja pogodb oziroma spreminjanja pogodbene vrednosti iz razloga povečanja davkov zaradi sprememb predpisov.

Menimo, da je spreminjanje pogodbenih določil zaradi spremembe stopenj DDV stvar dogovora pogodbenih strank oziroma se, če takega dogovora ni, v zvezi z navedenim upoštevajo veljavni predpisi, ki urejajo področje obligacijskih razmerij.

Za celovito presojo je potrebno obravnavati vsako pogodbeno razmerje posebej in pri tem upoštevati vsa konkretna relevantna določila vsake posamezne sklenjene pogodbe. Šele tako je mogoče priti do odgovora, katera od pogodbenih strank nosi stroške iz naslova povišanja stopenj DDV. V nadaljevanju v ilustracijo predstavljamo dva možna primera pogodbenega zapisa pogodbene vrednosti oziroma pogodbene cene, ki se v praksi pogosto pojavita v sklenjenih pogodbah in kako bi povečanje stopnje DDV po našem mnenju vplivalo na vrednost pogodbe. Ta primera sta: 

 1. cena na enoto oziroma skupna končna cena z vključenim DDV je fiksna ali 
 2. cena na enoto oziroma skupna končna cena brez DDV je fiksna. 

Omenjena primera se lahko dopolnjujeta z različnimi pogodbenimi klavzulami, ki določajo, iz katerih razlogov se cene sploh lahko spreminjajo, pri tem pa so rešitve, kdo nosi stroške iz naslova morebitnega povišanja stopenj DDV zelo različne.

Morebiten pristanek naročnika na povečano pogodbeno ceno zaradi povišane stopnje DDV predstavlja povečanje javnofinančnih odhodkov, zato je potrebno v tem primeru upoštevati tudi omejitve, ki jih za naročnika predstavljajo zagotovljena proračunska (javno-finančna) sredstva v sprejetih finančnih načrtih. Ob tem opozarjamo, da neposredni uporabniki proračuna po enajstem odstavku 2. člena Zakona o javnih financah lahko prevzemajo obveznosti samo do višine v proračunu zagotovljenih sredstev. Z drugimi besedami to pomeni, da je prevzemanje finančnih obveznosti mogoče največ do višine v finančnem načrtu zagotovljenih sredstev in mora zato naročnik preden pristane na povečano pogodbeno ceno zaradi povišane stopnje DDV preveriti, ali ima dodatna sredstva na razpolago. Poleg tega pa prvi odstavek 141. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije med drugim vsebuje zahtevo, da neposredni uporabniki prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo odhodek proračuna, s sklepanjem pisnih pogodb.

Po našem mnenju je v okviru celovite presoje potrebno natančno proučiti vse relevantne okoliščine primera oziroma konkretne pogodbene ureditve in oblikovati rešitev, ki bo upoštevala legitimne interese obeh pogodbenih strank in hkrati ustrezno prenesla novonastalo breme iz naslova povišanja stopnje DDV. Od teh okoliščin je potem tudi odvisno, ali je sploh potrebno skleniti aneks ali ne, odvisno od tega, kaj je že urejeno z obstoječo pogodbo.

V kolikor je v sklenjeni pogodbi dogovorjeno, da nosi stroške iz naslova povišanja stopenj DDV naročnik, na primer tako, da je pogodbena cena dogovorjena v neto znesku s pripisom »z vsakokratnim veljavnim DDV«, ni potrebno skleniti aneksa k takšni pogodbi, razen v kolikor bi pravila evidentiranja prevzetih obveznosti za neposredne uporabnike proračunov to zahtevala.

V primerih, ko je cena v sklenjeni pogodbi prikazana z DDV in četudi je ta prikazan ločeno, to po našem mnenju ne pomeni, da so se stranke v konkretni pogodbi dogovorile za avtomatično povečanje cene v višini povečanja DDV. Zato v teh primerih naročniki tudi ne morejo kar pristati na povečanje cene. Kadar pa se druga pogodbena stranka v takih primerih sklicuje na razvezo ali spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin v smislu Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ), je treba upoštevati pogoje za razvezo ali spremembo pogodbe kot izhajajo iz 112. člena OZ. V kolikor je predlog druge stranke utemeljen, je v postopku za sklenitev morebitnega aneksa zopet treba upoštevati konkretne okoliščine primera (kot so npr. višina pogodbene vrednosti in od tega odvisno povečanje; delež že realizirane pogodbe in s tem obseg, ki se ureja na novo ipd.) in ob spoštovanju načela gospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi pretehtati, ali je v konkretnem primeru utemeljen pristanek na povečanje javnofinančnih odhodkov in v kakšni višini je to povečanje opravičljivo oziroma sploh možno.

Predlagamo, da se z vašim vprašanjem obrnete tudi na Ministrstvo za finance, ki je pristojno za sistem javnega naročanja in proračunskega financiranja ter razlago predpisov iz tega področja.