Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Dokazila pri transferih društvom

Številka: 330-1/2012/20

Zadeva: Dokazila pri transferih društvom

Dne 12. 12. 2012 smo prejeli vašo elektronsko pošto, v kateri nas prosite za pravno mnenje glede nakazovanja transferov društvom.

Občina skladno z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09; v nadaljevanju: ZJF) lahko dodeljuje transfere pravnim in fizičnim osebam, vendar morajo biti za dodelitev izpolnjene zahteve predpisov glede njihove dodelitve. Praviloma se transferna sredstva društvu ali nevladni organizaciji dodeljujejo z javnim razpisom. Postopek dodeljevanja je urejen v 106.f in naslednjih členih ZJF ali 12. poglavju Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08; v nadaljevanju: PPIPro), ki se smiselno uporablja tudi za občine (1. člen PPIPro), pa tudi v posameznih področnih zakonih.

PPIPro v 229. členu določa, da je obvezna sestavina pogodbe, ki se sklene s prejemnikom sredstev tudi terminski plan porabe sredstev in način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo vsake posamezne vrste subvencije, posojila in drugih oblik sredstev ter poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo. 

Plačilne roke v breme občinskih proračunov določa vsakokratni zakon, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije. Trenutno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 37/12; v nadaljevanju: ZIPRS1112) tako v 23. členu določa, da je plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan, pa tudi, da je plačilni rok lahko krajši za plačila tekočih transferov. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.

Iz določil predpisov tako izhaja, da sta določitev terminskega plana porabe in način nadzora nad namensko porabo sredstev obvezni sestavina pogodbe, ki se sklene s prejemnikom sredstev, pri plačilih tekočih transferov pa so plačilni roki lahko krajši kot trideset dni. Navedeno pomeni, da se občina lahko z društvom dogovori tako o dokazilih, ki jih potrebuje za izplačilo sredstev kot tudi načinu in rokih za izplačilo sredstev. Računsko sodišče do sedaj ni štelo kot nepravilnost, če je občina društvom nakazovala sredstva v obliki rednih mesečnih nakazil, seveda le za financiranje stroškov redne dejavnosti, kot so na primer materialni stroški, najemnine objektov, plačila trenerjev in v primeru ustreznega nadzora nad porabo sredstev. V primeru financiranja projektov, ki presegajo redno delovanje društva, pa je potrebno dogovoriti način financiranja takega projekta in roke za izplačilo sredstev. Tudi v tem primeru je možno izplačilo sredstev pred dokončanjem projekta, občina pa se mora s prejemnikom dogovoriti o terminskem planu porabe sredstev in dokazilih, ki bodo podlaga za izplačilo sredstev. Določanje dokazil je v pristojnosti občine, seveda pa morajo biti določila o tem sorazmerna obsegu financiranja. Računsko sodišče občine v zvezi s tem vzpodbuja k pridobivanju dokazil o tem, da je projekt izveden, tako na primer šteje za zadosten dokaz o izvedbi projekta poročilo o njegovi izvedbi in ne zahteva predložitve vseh računov.