Skoči do osrednje vsebine

Projekt

Poročilo o regijskih posvetih računskega sodišča s predstavniki občin v obdobju 2007 - 2008

Računsko sodišče je v obdobju od februarja 2007 do decembra 2008 soorganiziralo regijske posvete s predstavniki občin. V soorganizaciji z občinami gostiteljicami (Brežice, Kranjska Gora, Piran, Komen, Nova Gorica, Postojna, Tolmin, Murska Sobota, Maribor, Ptuj, Velenje, Slovenj Gradec, Semič, Ljubljana) smo v skoraj dveh letih organizirali 14 posvetov. 

Namen posvetov je bil:

  • seznaniti občine z delom računskega sodišča;
  • predstaviti občinam vsebino revizij pravilnosti poslovanja občin;
  • seznaniti občine z ugotovljenimi nepravilnostmi pri revizijah poslovanja občin;
  • seznaniti občine s priložnostmi in pomanjkljivostmi na področju črpanja evropskih sredstev;
  • dati občinam možnost, da predstavnikom računskega sodišča zastavijo vprašanja s področja poslovanja občin;
  • omogočiti občinam, da računsko sodišče opozorijo na težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu;
  • omogočiti občinam, da računsko sodišče opozorijo na morebitne pomanjkljivosti zakonodaje;
  • omogočiti predstavnikom medijev, predvsem lokalnih, da se podrobneje seznanijo z delom in preventivno vlogo računskega sodišča.

Predstavniki računskega sodišča in predstavniki občin so na regijskih posvetih obravnavali teme, ki zajemajo vsa področja poslovanja občin: izvrševanje proračuna, prihodki občin, tekoči in investicijski odhodki, tekoči in investicijski transferi, zadolževanje, izvajanje gospodarskih javnih služb ter črpanje evropskih sredstev.

Računskemu sodišču bodo stališča, izpostavljene težave občin in opozorila glede zakonodaje eden izmed pomembnih virov za oblikovanje razprave s pristojnimi organi in institucijami glede potrebnih sprememb zakonodaje, ki ureja delovanje občin. Obenem pa je vsebina regijskih posvetov pomemben kažipot pri snovanju revizijskega programa, glede na izpostavljeno problematiko. 

Na podlagi ugotovitev revizijskih poročil ter s strani občin izpostavljenih perečih področij poslovanja, v zaključnem delu podajamo tudi konkretne predloge za spremembo zakonodaje.

Poročilo smo posredovali matičnemu delovnemu telesu Državnega zbora Republike Slovenije, Komisiji za nadzor javnih financ, Ministrstvu za okolje in prostor, Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj.