Računsko sodišče Republike Slovenije

Strokovnjaki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) so dokončali dvoletni proces priprave celovitega pregleda digitalne uprave v Sloveniji. Končni dokument so sodelujočim deležnikom iz Slovenije v sodelovanju z Direktoratom za informacijsko družbo in informatiko Ministrstva za javno upravo predstavili na zaključnem webinarju, ki je potekal v ponedeljek, 27. septembra 2021. Med več kot 50 udeleženci so bili tudi predstavniki računskega sodišča.

V dokumentu je poudarjena potreba po okrepljenem vodenju in koordinaciji digitalne preobrazbe javnega sektorja, sodelovanju med različnimi deležniki znotraj in zunaj javnega sektorja, pomembnost usklajene priprave novih strateških dokumentov, spodbujanju digitalnih spretnosti med zaposlenimi in med splošno populacijo, razvoju storitev v tesnem sodelovanju s končnimi uporabniki, bolj celovitem strateškem upravljanju s podatki, kar lahko pomembno izboljša transparentnost in zaupanje v javni sektor.

Dokument je v angleškem jeziku dostopen prek spletnega mesta:
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-review-of-slovenia_954b0e74-en


Predsedniki vrhovnih revizijskih institucij iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Črne gore in Slovenije so včeraj v Trstu podpisali skupno izjavo, ki je rezultat sedmih nacionalnih revizijskih poročil o upravljanju intervencij v primeru nenadnega onesnaženja v Jadranskem morju, izvedenih od novembra 2019 do junija 2021.

Skupinska fotografija predsednikov vrhovnih revizijskih institucij in utrinek s podpisa izjave

Skupni izjavi je priložen zbornik kratkih povzetkov posameznih revizijskih poročil in naslavlja nujnost sprejetja ukrepov za krepitev sistemov za preprečevanje in odzivanje v primeru onesnaženja morja. Okoljsko tveganje zahteva čezmejno sodelovanje za obvladovanje izrednih razmer s sprejetjem skupnega načrta za odzivanje v izrednih razmerah za vse države, ki mejijo na Jadransko morje, in organizacijo skupnih usposabljanj.

Namen skupne izjave je tudi poziv k ustanovitvi stalnega odbora ali platforme za strokovno sodelovanje pri  izmenjavi informacij, izkušenj in razvoju skupnih okoljskih projektov, osredotočenih na preprečevanje in odzivanje v primerih onesnaženja morja.

Srečanja se je udeležil tudi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel

Skupna izjava vseh VRI in zbornik kratkih povzetkov sta v prilogi. Celotna revizijska poročila in drugo gradivo vsake posamezne VRI najdete na povezavah, ki so navedene za vsakim kratkim povzetkom.

Priloga:

Skupna izjava vseh VRI in zbornik kratkih povzetkov (v angleškem jeziku)

Povezava:
Revizijsko poročilo Učinkovitost sistema upravljanja intervencij v primeru nenadnega onesnaženja Jadranskega morja


Delovno srečanje koordinatorjev za mednarodne zadeve vrhovnih revizijskih institucij (VRI) držav članic, kandidatk članic in potencialnih držav kandidatk Evropske unije (EU) ter Evropskega računskega sodišča (ECA) je letos v organizaciji VRI Portugalske potekalo 22. septembra 2021. Namen vsakoletnega sestanka je priprava zasedanja kontaktnega odbora, ki se ga udeležujejo predsedniki VRI v okviru Evropske unije.

Srečanja, na katerem je sodelovalo tudi računsko sodišče, se je udeležilo prek 70 predstavnikov, ki so med drugim usklajevali gradiva za prihajajoče spletno zasedanje kontaktnega odbora v organizaciji ECA, razpravljali o izzivih, omejitvah in prednostnih različnih oblik prihodnjih srečanj ter se seznanili z aktualnimi aktivnostmi in iniciativami. Sestanek je tudi vsakoletna priložnost za usklajevanje dejavnosti delovnih skupin, ki obravnavajo posamezne revizijske teme, in redno izmenjavo izkušenj in informacij.

Sestanek koordinatorjev za mednarodne zadeve je letos potekal prek spleta


Predsednik računskega sodišča je predsednika Republike Slovenije obvestil, da 3. februarja 2022 preneha mandat mag. Jorgu Kristijanu Petroviču, prvemu namestniku predsednika računskega sodišča.

Predsednik republike je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 131 z dne 20. 8. 2021 objavil poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča. Z objavo je začel teči rok za zbiranje kandidatur, ki se izteče v ponedeljek, 4. oktobra 2021, ob 15. uri.

Vabimo k podaji predloga za možnega kandidata, ki mora biti obrazložen, priložena morajo biti pisna izjava predlaganega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo ter dokazila o izpolnjevanju pogojev. Pred izbiro kandidata bo predsednik republike opravil posvete z vodji poslanskih skupin v državnem zboru in se potrudil za oblikovanje trdne podpore kandidatu, ki ustreza visokim strokovnim kriterijem. Predlog kandidatke ali kandidata bo predsednik republike posredoval v Državni zbor v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur. Državni zbor o kandidatu glasuje najkasneje v 30-ih dneh po prejemu predloga, glasovanje je tajno, kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh poslancev.

Po posredovanju predloga kandidatke ali kandidata za prvega namestnika predsednika računskega sodišča državnemu zboru v imenovanje, je predvidena javna predstavitev predlagane kandidatke ali kandidata.


Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je v četrtek, 5. 8. 2021, na vljudnostnem obisku sprejel novega veleposlanika Kraljevine Nizozemske Johana O. Verbooma, s katerim sta spregovorila o delovanju institucije in nekaterih aktualnih revizijah, še posebej revizijah s področja okolja. Izmenjala sta tudi stališča o nedavni reviziji Banke Slovenije in se zavzela za nadaljnjo krepitev sodelovanja na področjih skupnega interesa.

Veleposlanik Kraljevine Nizozemske Johan O. Verboom in predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic