Računsko sodišče Republike Slovenije

Predsednik vrhovne revizijske institucije (VRI) Slovaške Karol Mitrík je med 27. in 29. aprilom 2022 na Slovaškem gostil sestanek kolegic in kolegov iz vrhovnih revizijskih institucij V4+2 (t. i. višegrajske skupine držav V4 ter Avstrije in Slovenije). Udeležili so se ga tudi mag. Mojca Planinšek, druga namestnica predsednika računskega sodišča, dr. Margit Kraker, predsednica VRI Avstrije, Monika Karas, podpredsednica VRI Madžarske, Marian Banaś, predsednik VRI Poljske in Miloslav Kala, predsednik VRI Češke.

Predmet razprav so bile izkušnje posameznih institucij z delom na daljavo in izvajanjem revizijske pristojnosti v dveletnem obdobju pandemije COVID-19 ter pogled naprej glede njihove dejavnosti. Pogovarjali so se tudi o strateškem pristopu k revizijskemu načrtovanju in se posvetovali o morebitnem sodelovanju na mednarodnih projektih in skupnih revizijah, ki omogočajo primerjavo stanja na različnih področjih.

Predstavitev druge namestnice predsednika računskega sodišča

Na srečanju je v imenu računskega sodišča sodelovala druga namestnica predsednika mag. Mojca Planinšek. V svoji predstavitvi je orisala preteklo revizijsko delo računskega sodišča na področju COVID-19, ključne ugotovitve iz revizijskega poročila Učinkovitost nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2, ter tematiko drugih s COVID-19 povezanih revizij. V svoji razpravi je izpostavila tudi prihodnje izzive, ki so povezani s posledicami po COVID, kot so proračunski primanjkljaj ter visok javni dolg.

Skupinska fotografija udeležencev sestanka V4+2


Na računskem sodišču smo na pogovor v okviru ocenjevalne misije za ocenjevanje volitev sprejeli predstavnike Urada za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE/ODIHR). Misija bo ocenila volitve v Državni zbor 24. aprila 2022 glede skladnosti z zavezami OVSE in drugimi mednarodnimi obveznostmi in standardi ter z nacionalno zakonodajo.

Tema pogovora na računskem sodišču je bila predvsem delo in pristojnosti računskega sodišča v povezavi z izvajanjem revizij volilnih ter referendumskih kampanj.

Strokovnjaki misije se bodo v okviru aktivnosti ocenjevalne misije v Sloveniji srečali tudi s številnimi drugimi predstavniki slovenskih institucij in organov.

Fotografija s srečanja na računskem sodišču


Pred srečanjem Kontaktnega odbora vodij vrhovnih revizijskih institucij (VRI) držav članic Evropske unije (EU) in Evropskega računskega sodišča (ECA) so se 31. marca 2022 na delovnem sestanku srečali koordinatorji za mednarodne zadeve.

Namen vsakoletnega sestanka, na katerem aktivno sodeluje tudi računsko sodišče, je priprava zasedanja kontaktnega odbora, ki se ga udeležujejo predsedniki VRI v okviru Evropske unije. Spletno srečanje so vodili predstavniki VRI Nemčije, na njem pa so koordinatorji pripravili in uskladili gradiva pred prihajajočim zasedanjem. Med drugim so razpravljali o že izvedenih in načrtovanih aktivnostih delovnih skupin in izzivih ter pobudah v okviru mednarodnih organizacij revizijskih institucij. Srečanje kontaktnega odbora bo letos v začetku maja gostilo ECA v Luksemburgu.

Sestanek koordinatorjev za mednarodne zadeve


Računsko sodišče se pridružuje vseslovenski akciji Dan sajenja medovitih rastlin, katere pobudnica je Čebelarska zveza Slovenije. Ob tej priložnosti smo na naši terasi posadili medovite rastline, s katerimi prispevamo, da bodo imele čebele zagotovljen dodaten vir hrane v naravi za svoj razvoj in da bodo lahko še naprej opravljale plemenito delo, to je opraševanje.

Čebelarska zveza Slovenije se je ob zavedanju pomembnosti ohranjanja čistega in zdravega okolja odločila, da naredi odločnejši korak in prevzame pobudo za zmanjševanje negativnega vpliva na okolje zaradi toplogrednih plinov. Čebelarji namreč že dolga leta spodbujajo sajenje medovitih rastlin, projektu pa se je simbolno pridružilo tudi računsko sodišče, ki ima na strehi že več let postavljene čebelje panje in pridelan med uporablja kot darila za protokolarne namene.

Medovite rastline sivka, hermelika in malina

S posaditvijo medovitih rastlin sivka, hermelika in malina na terasi dopolnjujemo projekt postavitve čebeljih panjev, s čimer podpiramo in spodbujamo zavedanje o nujnosti ohranjanja biodiverzitete in ekosistemov, ozaveščamo zagotavljanje prehranske varnosti in soočanje s podnebnimi spremembami. Ob tem se zahvaljujemo Društvu Urbani čebelar, s katerim pri tem in ostalih tovrstnih projektih odlično sodelujemo. Pred stavbo računskega sodišča je zasajeno tudi drevo, ki so ga zaposleni s prostovoljnimi prispevki donirali prihodnjim generacijam. Tovrstni projekti še dodatno pripomorejo k osvetlitvi sporočil računskega sodišča, ki stremi k boljši porabi javnih sredstev tudi v prihodnosti.


Vrhovna revizijska institucija (VRI) Francije je 14. in 15. marca 2022 v okviru francoskega predsedovanja Evropski uniji organizirala mednarodno konferenco o prihodnosti Evrope po zdravstveni krizi. V razpravah med vodji evropskih in drugih vrhovnih revizijskih institucij je sodeloval tudi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Predsedniki VRI so ob tej priložnosti podpisali tudi skupno izjavo. Namen slednje je bila zaveza k plodnemu sodelovanju med institucijami po pandemiji covida-19 za zaščito vrednot in načel, ki so temelj vladavine prava. Hkrati pa izjava vsebuje tudi obsodbo neutemeljenih vojaških napadov Ruske Federacije na Ukrajino in podporo ukrajinskemu ljudstvu.

Prvi dan mednarodne konference je bil namenjen izmenjavi pridobljenih izkušenj v zdravstveni krizi, analizi vloge VRI in izmenjavi dobrih praks za premagovanje prihodnjih izzivov. Po otvoritvenem srečanju z gostiteljem, prvim predsednikom VRI Francije Pierrom Moscovicijem, ki je izpostavil temeljno vlogo VRI pri zagotavljanju učinkovite porabe javnega denarja, in predsednikom Evropskega računskega sodišča (ECA) Klausom-Heinerjem Lehnejem so potekale tudi številne okrogle mize o spremljanju učinkovitosti ukrepanja proti covidu-19, nadzoru pravilnosti izdatkov v času zdravstvene krize ter o krepitvi in posodobitvi VRI. Dogodek je združil prek 370 predstavnikov številnih VRI in drugih institucij. Sklepni besedi prvega dne sta podala Pierre Moscovici in Federica Mogherini, nekdanja visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Drugi dan je v okviru mednarodne konference potekal odprt forum za civilno družbo, ki je združil strokovnjake iz javnega in zasebnega sektorja, predstavnike nacionalnih in mednarodnih institucij, akademike in državljane. Razpravljali so o temah, ki bodo oblikovale jutrišnjo Evropo. Srečanje sta otvorila Pierre Moscovici in Joseph Stiglitz, Nobelov nagrajenec za ekonomijo. V okviru foruma so potekale tudi okrogle mize na temo reforme evropskega okvira javnih financ, socialne in zdravstvene Evrope, gospodarskega, industrijskega in digitalnega okrevanja in suverenosti ter zelene Evrope. Odprtega dialoga o prihodnosti Evrope se je udeležilo več kot 900 ljudi.

Hkrati je v sredo, 16. marca 2022 potekalo tudi srečanje vodij vrhovnih revizijskih institucij (VRI) v okviru mreže VRI držav kandidatk in potencialnih kandidatk za članstvo v EU in Evropskega računskega sodišča (ECA). Dogodek je potekal v organizaciji SIGMA, skupne pobude Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Evropske unije. Predsednik računskega sodišča se je tako srečal tudi s predsedniki in drugimi predstavniki VRI držav kandidatk in potencialnih kandidatk ter tudi s predstavniki SIGMA.

Ob robu dogodkov so bila omogočena tudi bilateralna srečanja, ki so po dolgem času lahko potekala v živo.


V organizaciji vrhovne revizijske institucije (VRI) Črne gore in Westminstrske fundacije za demokracijo (WFD) je 10. in 11. marca 2022 v Podgorici v Črni gori potekala regionalna delavnica Spremljanje izvajanja revizijskih priporočil. Delavnice so se med drugimi udeležili predstavniki VRI Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije in Slovenije, s svojimi predstavitvami pa so sodelovali tudi predstavnik VRI Belgije in predstavniki VRI Združenega kraljestva.

V okviru regionalnega srečanja je potekala izmenjava izkušenj in najboljših praks VRI pri izvajanju procesov spremljanja revizijskih priporočil. Na delavnici je sodelovala tudi predstavnica Računskega sodišča Republike Slovenije, ki je predstavila ureditev spremljanja revizijskih priporočil v Sloveniji, v razpravi pa so se osredotočili predvsem na pomen spremljanja izvedbe podanih revizijskih poročil, razlike med državami, izpostavili pa so tudi uporabo informacijske tehnologije za spremljanje, vlogo parlamenta in nekatere izzive na tem področju.

Fotografija s predstavitve računskega sodišča


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic