Računsko sodišče Republike Slovenije

Državni zbor je 1. julija 2022 odločal o predlogu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, da za predsednico računskega sodišča imenuje Jano Ahčin. Glasovanje je potekalo tajno, Jana Ahčin je bila za dobo devetih let imenovana z večino glasov vseh poslancev, in sicer s 60 glasovi. Na položaju je nasledila Tomaža Vesela, ki mu je mandat potekel 31. maja 2022.

Ob imenovanju se je zahvalila za izkazano podporo in zagotovila, da bo s svojim delovanjem skupaj s svojimi sodelavci poskrbela, da bo računsko sodišče tudi v prihodnje z neodvisnim in strokovnim delovanjem, tako prek revidiranja poslovanja uporabnikov javnih sredstev kot tudi prek svetovanja, prispevalo k bolj pravilni in smotrni porabi javnih sredstev. Glavno vodilo pri njenem delu pa bo zagotoviti neodvisnost, objektivnost in učinkovitost računskega sodišča.

Jana Ahčin je univerzitetna diplomirana ekonomistka z več kot 20-letnimi izkušnjami na vodilnih delovnih mestih v javni upravi. Delovala je v Službi družbenega knjigovodstva in nato njenih naslednicah, aktivno je sodelovala pri nastanku Agencije RS za javnopravne evidence in storitve ter Uprave RS za javna plačila, ki jo je vodila do leta 2013, ko je kot generalna direktorica prevzela vodenje Davčne uprave RS in kasneje v letu 2014 Finančne uprave RS. Po koncu mandata v letu 2019 se je kot svetovalka predsednika zaposlila na računskem sodišču. V maju 2022 je pridobila naziv državni revizor. Na mesto predsednice računskega sodišča je bila imenovana julija 2022.


Predsednica državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je v ponedeljek, 13. junija 2022, sprejela predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela. Predsednik računskega sodišča ji je ob koncu svojega 9-letnega mandata na čelu računskega sodišča izročil Poročilo o delu računskega sodišča za leto 2021.

Predsednik računskega sodišča je na srečanju poudaril, da je obravnava tem v državnem zboru, ki jih revidira računsko sodišče, pomemben vidik ozaveščanja javnosti o porabi javnih sredstev. Predsednica državnega zbora pa izpostavila pomen tesnega in transparentnega sodelovanja med obema institucijama.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel in predsednica državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič (Fotografija: Državni zbor/Matija Sušnik)

Prilogi:
Infografike ključnih rezultatov
Poročilo o delu 2021


Druga namestnica predsednika računskega sodišča mag. Mojca Planinšek je poročilo o delu računskega sodišča v letu 2021 državnemu svetu predstavila v torek, 7. junija 2022. S poročilom se je na 57. redni seji seznanila Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Mag. Planinšek je predstavila ključne poudarke ter aktivnosti in dinamiko izvajanja revizijske aktivnosti računskega sodišča v preteklem letu, ko je računsko sodišče beležilo 60 izdanih revizijskih poročil, 15 porevizijskih poročil in 1 zbirno poročilo.

Na seji je odgovorila na vprašanja glede nekaterih izpostavljenih tem revizijskih poročil s področja zdravstvenega sistema in premoženja države; obenem pa je pogovor nanesel tudi na predlagane spremembe Zakona o računskem sodišču. Predsednica komisije je izrazila prepričanje, da bi bil glede na obdobje od sprejema sedanjega zakona čas za njegove spremembe in da lahko računsko sodišče pri tem računa na podporo državnega sveta. Predlagane spremembe zakona bi med drugim omogočale hitrejše in uspešnejše odzivanje računskemu sodišču, boljši dostop do potrebnih podatkov in informacij ter širile nabor subjektov, ki jih računsko sodišče lahko revidira.

Prilogi:
Infografike ključnih rezultatov
Poročilo o delu 2021


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic