Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Izvedba odkupa zemljišča

Številka: 333-38/2011/2

Zadeva: Izvedba odkupa zemljišča

Dne 15. 11. 2011 smo prejeli vaše zaprosilo za mnenje o postopku odkupa zemljišča.

Ravnanje s stvarnim premoženjem ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih1 (v nadaljevanju: ZSPDSLS) in na njegovi podlagi sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti2 (v nadaljevanju: uredba o stvarnem premoženju). ZSPDSLS v 11. členu določa, da je potrebno sprejeti načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki vsebuje med drugim tudi načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. Načrt ravnanja sprejme občinski svet oziroma pod določeno vrednostjo župan, v koliko občinski svet to tako določi. V 19. členu ZSPDSLS je določeno, da se nepremično premoženje lahko pridobi brezplačno, razen če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne pridobitve.

Podrobneje postopek pridobivanja nepremičnega premoženja ureja uredba o stvarnem premoženju. Uredba o stvarnem premoženju tako v 6. členu določa, da je odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev mogoč na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, razen, če gre za menjalne pogodbe. V načrtu pridobivanja se predvidi okvirna lokacija, okvirna velikost, vrsta nepremičnine, predvidena sredstva in ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja (8. člen uredbe o stvarnem premoženju). Uredba o stvarnem premoženju v 26. členu določa, da se stvarno premoženje lahko pridobiva samo v obsegu, ki je potrebne za izpolnjevanje nalog bodočega upravljavca, brez nepotrebnih zalog.

ZSPDSLS in na njegovi podlagi sprejeta uredba o stvarnem premoženju tako ne predpisujeta obvezne cenitve za postopke pridobivanja nepremičnega premoženja, je pa cenitev vsekakor koristna za določitev potrebnih sredstev in izhodišče za pogajanja s kupcem. Če občina v postopku pridobivanja stvarnega premoženja naroči cenitev, pa mora biti ta izdelana v skladu s standardi, ki jih določa 20. člen uredbe o stvarnem premoženju.

V koliko gre za pridobivanje nepremičnin, ki so v javno korist, lahko občina vodi postopek pridobitve nepremičnine tudi po Zakonu o urejanju prostora3 (v nadaljevanju: ZUreP). ZUreP v tretjem razdelku določa, da se lastninska pravica na nepremičnini lahko odvzame proti odškodnini ali nadomestilu v naravi. Razlastitev ter omejitev ali obremenitev lastninske pravice je dopustna le v javno korist in pod pogojem, da je za dosego javne koristi nujno potrebna in da je javna korist razlastitvenega namena v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino. Tako ZUreP dopušča razlastitev nepremičnine za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišč gospodarske javne infrastrukture, za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišč za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva. Na podlagi določil ZUreP se šteje, da je javna korist izkazana, če je gradnja infrastrukture ali objektov predvidena v državnem oziroma občinskem lokacijskem načrtu in je občinski svet s sklepom ugotovil, da je gradnja oziroma rekonstrukcija predvidena v javno korist. V primeru razlastitve se odškodnina za razlaščeno zemljišče določi v razlastitvenem postopku v skladu s 105. členom ZUreP.

Občina ima v primeru pridobivanja nepremičnin, katerih pridobitev je v javno korist in za katere so izpolnjeni tudi pogoji za pridobivanje v skladu z določili ZUreP, tako na voljo dva različna postopka. Občini priporočamo, da poskuša z lastnikom nepremičnine doseči sporazumno vrednost, saj je to običajno najkrajši postopek za pridobitev nepremičnine. Občina pri tem ni zavezana upoštevati vrednosti določene s cenitvijo, vendar predlagamo, da pri določitvi vrednosti upošteva predpostavke na katerih sta bili izvedeni obe cenitvi. Upoštevati je potrebno tudi pomen zemljišča za občino in stroške, ki so povezani s pridobitvijo zemljišča. V kolikor z lastnikom nepremičnine ne doseže sporazumne rešitve, pa je v primeru, da so izpolnjeni pogoji za postopek razlastitve po ZUreP, to edina pot za pridobitev nepremičnine. Vrednost nepremičnine je v tem primeru skladno s 105. členom ZUreP določena v postopku razlastitve.

1 Uradni list RS, št. 86/10.
2 Uradni list RS, št. 34/11.
3 Uradni list RS, št. 110/02.