Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Vključitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti v proračun občine

Številka: 333-25/2011/4

Zadeva: Vključitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti v proračun občine

Dne 27. 6. 2009 smo prejeli vaš dopis, v katerem prosite za mnenje glede vključevanja finančnih načrtov krajevnih skupnosti v proračun občine. 

Obveznosti glede vključevanja finančnih načrtov krajevnih skupnosti, ki so pravne osebe, so v predpisih jasno določene. Zakon o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF, Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB4) v 1. odstavku 1. člena določa, da določbe tega zakona, ki se nanašajo na neposredne uporabnike občinskega proračuna, veljajo tudi za ožje dele občin, ki so pravne osebe, če s tem zakonom ni drugače določeno. 18. člen ZJF določa, da neposredni uporabniki na podlagi navodila za pripravo predloga občinskega proračuna (1. odstavek 18. člena ZJF) pripravijo predlog svojega finančnega načrta z obrazložitvijo, ki je pripravljena v skladu z drugim odstavkom 16. člena tega zakona in ga predložijo za finance pristojnemu organu občine. Proračunski priročnik določa, da so ožji deli občin, ki so pravne osebe, neposredni uporabniki občinskega proračuna. Prav tako pa tudi Zakon o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) v 19.č členu določa, da morajo biti prihodki in odhodki ožjega dela občine zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu Poslovanje Mestne občine Koper zapisalo, da je nevključitev prejemkov in izdatkov ožjih delov občine s statusom pravne osebe v občinski proračun v nasprotju s četrtim odstavkom 2. člena ZJF, ki določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi izdatki občine za posamezne namene (tudi prejemki in izdatki ožjih delov občine kot neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, ga v skladu z 19. c členom ZLS zastopa njegov svet. Statut občine lahko določi, da zastopa ožji del občine predsednik njegovega sveta. Glede dileme o odgovornosti za poslovanje naj pri tem opozorimo še na preostali del določbe 19. c člena ZLS, iz katere izhaja, da statut občine lahko določi, da je ožji del občine pravna oseba javnega prava, vendar pa pri nastopanju v pravnem prometu ožji del v tem primeru ni neomejen. V 2. in 3. odstavku istega člena ZLS namreč določa, da ožji del, ki je pravna oseba, nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s statutom občine oziroma odlokom v skladu z 19. b členom ZLS (se pravi nalog, ki so mu prenesene v izvajanje), tudi pri tem pa za sklenitev pravnih poslov potrebuje predhodno soglasje župana, pravni posli, ki jih sklene brez tega, so nični. Izjema od tega je določena v 3. odstavku 19.c člena za primere, ko se v odloku o izvrševanju proračuna določi kateri posli in v kakšni višini so veljavni brez predhodnega soglasja župana. Navedeno po našem mnenju velja tudi za sklepanje pogodb o zaposlitvi, za vsebino in postopek sklepanja katerih se sicer v skladu z 19. členom ZLS uporabljajo predpisi za javne uslužbence v občinskih upravah. V teh okvirih je zato potrebno razumeti tudi določbo 65. člena ZJF glede odgovornosti predstojnika neposrednega uporabnika.